Linia 400kV Ełk – granica RP

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Konsorcjum Wykonawców odpowiedzialnych za fazę pierwszą: przygotowanie do budowy linii

ELTEL Networks Energetyka S. A.

s19entel

ELTEL Networks Energetyka S.A. jest doświadczonym i cenionym dostawcą kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji. Firma powstała w wyniku połączenia w jedną spółkę trzech wiodących wykonawców w branży budownictwa elektroenergetycznego firm ELTEL Networks z Olsztyna, Rzeszowa i Torunia.

Energoprojekt Kraków S. A.

s5energoprojektJest największym biurem studiów i projektów energetycznych w Polsce z ponad sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w projektowaniu linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV, 220 kV, 400 kV i 750 kV oraz stacji elektroenergetycznych. Największym kapitałem firmy jest ponad stuosobowa grupa doświadczonych i wyspecjalizowanych projektantów.

 

 

Konsorcjum Wykonawców odpowiedzialnych za fazę drugą: budowę linii

IDS-BUD S. A.

s5ids-BUD

IDS-BUD S.A. to firma inżynieryjno-budowlana. Pracowała przy realizacjach w kraju, takich jak budowa: Trasy Mostu Północnego, Złotych Tarasów, Arkadii, pierwszego etapu Stadionu Narodowego, III nitki rurociągu „Przyjaźń”, rurociągów dla PKN Orlen SA, Grupy Lotos, zbiorników paliw dla OLPP; przygotowanie infrastruktury Trasy Siekierkowskiej i Trasy S2, infrastruktury centrów handlowych itd. Spółka pełni funkcję generalnego wykonawcy i zmaga się z uzyskaniem koniecznych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych przy kompleksowej realizacji kontraktów.

ENPROM Sp. z o.o.

s5enprom

ENPROM Sp. z o.o. realizuje liczne kontrakty dla PSE – Operator S.A. (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.), jak również polskich spółek dystrybucyjnych . Na rynku zagranicznym wykonuje liczne kontrakty w Irlandii, gdzie  m.in. uczestniczy w projekcie realizacji modernizacji linii przesyłowych na obiektach ESB Networks (Electricity Supply Board), narodowego dostawcy i operatora na tamtejszym rynku.

Przebieg inwestycji

s5timeline

Finanse

Rozstrzygnięcie przetargu:  15.04.2013

Kryteria oceny: Najniższa cena

Powód wyboru zwycięskiej firmy: Najtańsza oferta poza jedną odrzuconą z rażąco niską ceną.

Odwołania:  Brak danych

Dofinansowanie: Budowa linii Ełk Bis- Granica RP (zgodnie z podpisana umową o dofinansowanie, planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 572 829 170,04 PLN, z czego maksymalne dofinansowanie wyniesie 85 850 000,00 PLN)

Nr oferty Nazwa(firma) Cena
1 ·         IDS-BUD S. A.- lider konsorcjum

·         ENPROM Sp. z o. o.

463.555.709,69 zł
2 ·         Centrum Nowoczesnych Technologii S. A.-lider konsorcjum uprzednio działająca pod nazwą:

Energopol – Południe S.A.

·         Fereco S.A.

·         Wojciech Baranowski „ELEKTRO-SILVER”

 

352.252.477,88 zł

(oferta odrzucona)

 

3 ·         Eltel Networks Olsztyn S. A. – lider konsorcjum

·         SAG Elbud Gdansk S. A.

·         Elfeko S. A.

·         ZWSE Rzeszów Sp. z o. o.

583.020.000,00 zł

Technologia

Napięcie znamionowe: 400kV

Długość linii: ok. 115,1km

Budowa: Sieci napowietrzne

Typ i rodzaj słupów: Kratowe (lub w uzasadnionych przypadkach pełnościenne)

Liczba torów prądowych: 2

Izolatory: Do uzgodnienia z zamawiającym

Przewody fazowe: Brak danych.

Przewody odgromowe: 2 x OPGW 48J

Dodatkowe zabezpieczenia: Pas technologiczny linii – 70 m (po 35 m od osi linii).

Budowa

24.04.2015 – Prace budowlane na linii Ełk-granica RP postępują. Wybudowano juz 287 fundamentów oraz 250 z niemal 300 słupów. Zawieszono tez 50 kilometrów przewodów, a prace w tym zakresie trwają. Wykonawca szacuje, ze do końca maja przybędzie kolejnych 10 kilometrów linii oraz 25 nowych słupów. Oznacza to, ze na przełomie maja i czerwca gotowych będzie około 290 konstrukcji, czyli ponad 95% z planowanych do budowy.

29.09.2015 – Budowa została ukończona.

Wpływ

Połączenia Polska – Litwa to kilkanaście, ściśle powiązanych ze sobą inwestycji, które realizowane są na obszarze blisko jednej piątej kraju. Kluczowym elementem połączenia jest dwutorowa linia 400 kV, która wychodzi z nowo budowanej stacji w Nowej Wsi Ełckiej,  przechodzi przez 10 gmin po stronie polskiej, a kończy bieg w litewskiej miejscowości Alytus. Ta właśnie linia połączy nie tylko systemy przesyłowe Polski i Litwy, ale umożliwi powiązanie systemów przesyłowych państw bałtyckich z systemami państw Europy Zachodniej. Dzięki temu powstanie tak zwany Pierścień Bałtycki. Rozumiejąc znacznie tego przedsięwzięcia dla bezpieczeństwa energetycznego Unii, Komisja Europejska zdecydowała o zamieszczeniu go na liście inwestycji priorytetowych i współfinansowaniu zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet X „Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii”, Działanie 10.1 „Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.

Bibliografia

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – 1080-BPZ-230-115-MS/12

SIWZ 11032011 Tom I

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=2668

http://liniaelkgranica.pl/Data ostatniej modyfikacji: 27 lipca 2016

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01