Modernizacja linii 400 kV Tucznawa – Rogowiec, Joachimów – Rogowiec 3

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka, należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: ELBUD Katowice Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

s16logo_elbud_katowiceELBUD Katowice to firma działająca  w polskiej elektroenergetyce nieprzerwanie od 1945 roku, świadcząc usługi w zakresie budownictwa elektroenergetycznego. Specjalizuje się w budowie oraz modernizacji sieci rozdzielczych 110 kV i przesyłowych 220 kV oraz 400 kV, a także stacji transformatorowo-rozdzielczych o napięciach SN, 110 kV, 220 kV i 400 kV. Przedsiębiorstwo posiada własną wytwórnię produkującą konstrukcje stalowe, bogato wyposażoną bazę sprzętowo-narzędziową oraz nowocześnie wyposażone warsztaty, gdzie wytwarza i wyposaża szafy z aparaturą zabezpieczeniową oraz pomiarową. Jest także współwłaścicielem firmy projektowej BSiPE Energoprojekt – Poznań S.A.

SAG Elbud Gdańsk SA

s25logo_SAG_Elbud_Krakow

SAG Elbud Gdańsk S.A. jest jedną z największych firm budownictwa elektroenergetycznego w Polsce. Od ponad 60 lat zajmuje się budową, remontami linii oraz stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć w Polsce i w Europie.

Przebieg inwestycji

s30

Finanse

Przetarg:

05.06.2013 – Ogłoszenie o zamówieniu

10.07.2013 – Termin składania ofert

Kryteria oceny: najniższa cena

Technologia

Stan przed modernizacją:

Rok budowy: 1985 r.;

Długość linii: 78 km;

Liczba torów:

 • 1 torowa, od br. JOA do słupa nr 363C i od słupa nr 572A do br. ROG,
 • 2 torowa, od słupa nr 363 do słupa nr 571.

Słupy serii: Y52 –3 szt.; Z52 – 209 szt.; razem – 212 szt. ( z tego słupy ON – 72 szt.);

Izolacja typu: PS 160B, PS 210B, (LPZ75/27W tylko na słupie nr 366);

Przewody fazowe: 3x2xAFL8 – 525 mm2;

Przewody odgromowe:

 • 2 x AFL 6-240 od słupa nr 560 do 571,
 • 2 x AFL 6-120 od słupa 571 do Br. Rogowiec oraz od Br. Joachimów do słupa 363B,
 • 2 x AFL-1,7 95 mm2 od słupa nr 363B do sł. 371 , od słupa nr 135 do słupa nr 141, od sł. 551 do sł. 560,
 • 2 x AFL-1,7 70 mm2 od słupa nr 371 do słupa nr 551.

Fundamenty: prefabrykowane SFGD, terenowe FT, FTZ, FGZ;

Uziemienia: typowe katalogowe typu TU6, TU3, TA;

Temperatura graniczna dopuszczalna przewodów roboczych +40°C.

Budowa

Celem przedmiotowej modernizacji jest zwiększenie zdolności przesyłowej linii poprzez zwiększenie temperatury pracy przewodów fazowych do wartości min. +60°C oraz wykorzystanie przewodu odgromowego typu OPGW do budowy systemu łączności technologicznej do zarządzania pracą KSE (Krajowego Systemu Elektroenergetycznego).

Obecna faktyczna dopuszczalna temperatura pracy przewodów fazowych przedmiotowej dwutorowej linii 400 kV Tucznawa – Rogowiec, Joachimów – Rogowiec 3 to +40°C. Po modernizacji linii planuje się uzyskać dopuszczalną temperaturę pracy wynoszącą +60°C, przy założeniu 0,5 metrowego zapasu w stosunku do wymagań odległościowych określonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1:1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa“.

Modernizacja linii 400 kV Tucznawa – Rogowiec, Joachimów – Rogowiec 3 obejmuje także: wymianę uszkodzonej izolacji kołpakowej szklanej, zastosowanie ochrony przeciwdrganiowej przewodów odgromowych, wymianę przewodu odgromowego na przewód typu OPGW, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów, modernizację fundamentów i uziemień słupów, odnowienie oznakowania linii, przebudowę niektórych obiektów krzyżujących się z trasą linii.

Na trasie od SE Joachimów do SE Rogowiec na 212 słupach, w tym na 72 słupach odporowo-narożnych linii 400 kV zabudowana jest izolacja kołpakowa szklana charakteryzująca się pęknięciami kloszy. Uszkodzoną izolację należy wymienić na izolację sprawną tego samego typu (PS 210 B, PS 160 B).

Modernizacja linii obejmuje zabezpieczenie antykorozyjne poprzez oczyszczenie elementów słupów z produktów korozji i naniesienie powłok malarskich na całej długości linii 400 kV Tucznawa – Rogowiec, Joachimów – Rogowiec 3 od SE Joachimów do SE Rogowiec. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu i modernizacji podlegają również fundamenty na tym odcinku linii.

Na linii zamontowane są dwa tradycyjne przewody odgromowe. Przewód nad torem linii 400 kV Joachimów – Rogowiec 3 przeznaczony jest do wymiany na OPGW.

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace:

 •  naprawa i konserwacja fundamentów,
 •  podwyższenie wysokości niektórych słupów,
 •  pomiary i poprawa skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na wybranych stanowiskach,
 •  wymiana uszkodzonej izolacji kołpakowej szklanej,
 •  uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych elementów słupów,
 •  regulacja odległości przewodów fazowych i odgromowych,
 •  oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych,
 •  zamiana przestarzałego przewodu odgromowego na nowy skojarzony z włóknami światłowodowymi,
 •  montaż ochrony przeciwdrganiowej na przewodach odgromowych,
 •  kontrolę i wykonanie ewentualnej naprawy lub rozbudowy uziemień słupów,
 •  odnowienie oznakowania linii.

Wpływ

Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Tucznawa – Rogowiec, Joachimów-Rogowiec 3 jest bardzo ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat. Dzięki niej możliwe jest bezpośrednie połączenie obszarów przemysłowych Górnego Śląska oraz aglomeracji Częstochowy z największą, nie tylko w Polsce, ale i Europie, elektrownią Bełchatów wytwarzającą energię z węgla brunatnego.

Korzyści wynikające z modernizacji to:

 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu częstochowskiego i górnośląskiego,

 • poprawa warunków środowiskowych i jakości przesyłanej energii elektrycznej,

 • stworzenie korzystnych warunków do zapewnienia nowych podłączeń, a jednocześnie wzrost atrakcyjności gmin dla nowych inwestycji,

 • zwiększenie niezawodności systemu przesyłowego.

Bibliografia

SIWZ – część I, część II

http://elbud.katowice.pl/pl,30,9,projekty-modernizacja-linii-400-kv-tucznawa-rogowiec-joachimow-rogowiec-3.html

Ogłoszenie o zamówieniu

pochodzą z http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1407Data ostatniej modyfikacji: 27 lutego 2018

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01