Rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV

(wraz z modernizacją rozdzielni 220 kV i budową nowej rozdzielni 110 kV)

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

ELTEL Networks Energetyka S. A.

s19entel

ELTEL Networks Energetyka S.A. jest doświadczonym i cenionym dostawcą kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji. Firma powstała w wyniku połączenia w jedną spółkę trzech wiodących wykonawców w branży budownictwa elektroenergetycznego firm ELTEL Networks z Olsztyna, Rzeszowa i Torunia.

Przebieg inwestycji

s6timeline

Finanse

Przetarg:

Rozstrzygnięcie  09.02.2012

Kryteria oceny  Najniższa cena

Firmy biorące udział i ich oferty:

Nazwa(firma) Cena oferowana w zł.
Konsorcjum firm:

-Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów – lider konsorcjum,

-Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S. A., ul. Ratajska 14/18, 91-231 Łódź,

239.850.000,00
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o. o., ul. ks. Bpa H. Bednorza 19, 40-384 Katowice, 231.240.000,00
Siemens Sp. z o. o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 215.758.200,33
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa Sp. z o. o., Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa, 206.264.508,06
Control Process S. A., ul. ObrońcówModlina 16, 30-733 Kraków, 230.898.060,00

Wykonawca wykluczony

oferta odrzucona

Konsorcjum firm:

-ELTEL Networks Rzeszów S. A. ul. Widełka 873, 36-145 Widełka – lider konsorcjum,

-ELTEL Networks – Olsztyn S.A., Gutkowo 81 d, 11-041 Olsztyn,

201.646.200,00
ELEKTROBUDOWA S. A. w Katowicach, ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice, Odddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii, ul. Przemysłowa 156, 62-505 Konin, 220.170.000,00

 

Dofinansowania:

Kwota dofinansowania rozbudowy i modernizacji SE Ostrołęka w zakresie projektu Polska-Litwa wraz z dostawą ATR to ok. 94,9 mln zł. [8]

Technologia

Zakres rozbudowy stacji 220/110 kV Ostrołęka obejmuje:

 1. Rozdzielnia 400 kV Budowa budynku rozdzielni 400kV GIS wraz z infrastrukturą;
 • Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnicy 400 kV w technologii GIS;
 • Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami;
 • Dostawa i montaż bramek liniowych i transformatorowych wraz z fundamentami
 • Zainstalowanie szynoprzewodów w izolacji SF6 łączących rozdzielnicę z wprowadzeniami linii
 • kV relacji Olsztyn Mątki 1, Łomża1, Łomża2, Blok1;
 • Zainstalowanie szynoprzewodów w izolacji SF6 łączących, poprzez połączenia linkowe (z wykorzystaniem izolatorów wsporczych, jeżeli będą konieczne), rozdzielnicę z przepustami 400 kV autotransformatorów 400/220 kV – ATR1 i 400/110 kV – ATR2;
 • Zainstalowanie napowietrznych ograniczników przepięć na wprowadzeniach linii 400 kV relacji Olsztyn Mątki 1, Łomża1, Łomża2, Blok1;
 • Montaż i uruchomienie nowych szaf zabezpieczeń (pola liniowe tylko dla relacji Olsztyn Mątki 1, Łomża1, Łomża2, Blok1), automatyki rozdzielni 400kV, sygnalizacji ogólnej, rejestracji zakłóceń, pomiaru energii, SSiN z kablami światłowodowymi;
 • Wykonanie niezbędnych połączeń.
 • Wykonanie nowej siatki uziemień. Wyposażenie rozdzielni przedstawia schemat strukturalny – rysunek nr 6.
 1. Rozdzielnia 220 kV Demontaż istniejącej aparatury pierwotnej rozdzielni 220kV;
 • Demontaż istniejących konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami;
 • Opracowanie koncepcji pracy stacji na czas przebudowy rozdzielni 220kV (ze względu na brak możliwości jednoczesnego wyłączenia całej rozdzielni 220kV, konieczne jest zachowanie ciągłej pracy rozdzielni);
 • Demontaż instalacji sprężonego powietrza ISP na terenie całej rozdzielni 220kV;
 • Demontaż budynku sprężarkowi rozdzielni 220kV;
 • Demontaż istniejących zabezpieczeń rozdzielni 220kV;
 • Dostawa, montaż, podpięcie i uruchomienie aparatury pierwotnej na rozdzielni 220 kV;
 • Montaż i uruchomienie nowych szaf zabezpieczeń, automatyki rozdzielni 220kV, sygnalizacji ogólnej, rejestracji zakłóceń, pomiaru energii, SSiN z kablami światłowodowymi.
 • Ułożenie i podpięcie nowych kabli sterowniczych;
 • Montaż i uruchomienie nowych szafek kablowych na terenie rozdzielni 220kV;
 • Demontaż stanowiska ATR2 220/110kV o mocy 160MVA wraz z misa olejową;
 • Dostawa i montaż nowych konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami;
 • Budowa nowych dróg dojazdowych na terenie rozdzielni 220kV;
 • Uzupełnienie istniejącej siatki uziemień;
 • Wykonanie niezbędnych połączeń i podpięć.
 1. Rozdzielnia 110 kV Demontaż aparatury pierwotnej rozdzielni 110kV.
 • Demontaż oszynowania górnego rozdzielni 110kV. (zdemontowane izolatory przekazać na rezerwę magazynową);
 • Demontaż wszystkich konstrukcji wsporczych i wysokich i niskich wraz z fundamentami na terenie rozdzielni 110kV;
 • Demontaż istniejących przewodów (AFL-8 525mm2);
 • Demontaż istniejącego połączenia od bramki transformatorowej na stanowisku ATR2 do bramki pola nr 20 rozdzielni 110kV wraz z izolacją, przewodami, słupami, fundamentami;
 • Demontaż istniejącego budynku ppoż. wraz z instalacją tłoczną;
 • Likwidacja instalacji sprężonego powietrza ISP na terenie całej rozdzielni 110kV;
 • Demontaż budynku sprężarkowi rozdzielni 110kV;
 • Demontaż kanałów kablowych;
 • Budowa budynku rozdzielni 110 kV w technologii GIS wraz z infrastrukturą;
 • Budowa kanałów kablowych;
 • Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami;
 • Dostawa, montaż i uruchomienie wnętrzowej rozdzielni 110 kV w technologii gazowej (GIS);
 • Zainstalowanie szynoprzewodów w izolacji SF6 łączących rozdzielnicę z kablowymi, transformatorowymi mostami 110 kV;
 • Montaż i uruchomienie nowych szaf zabezpieczeń, automatyki rozdzielni 110kV, sygnalizacji ogólnej, rejestracji zakłóceń, pomiaru energii, SSiN z kablami światłowodowymi;
 • Ułożenie i podpięcie kabli sterowniczych;
 • Wykonanie nowej siatki uziemień;
 • Wykonanie połączeń kablowych 110 kV pomiędzy rozdzielnicą a bramkami liniowymi i nowoprojektowanymi słupami kablowymi na przedpolu stacji. Wyposażenie rozdzielni przedstawia schemat strukturalny – rysunek nr 8.
 1. Stanowisko autotransformatora 220/110/15 kV – ATR-3 Demontaż istniejącego autotransformatora AT-2 220/110/15kV 160MVA (zdemontowany AT-2 należy przestawić w miejsce, uzgodnione z Zamawiającym, nie kolidujące z pracami budowlanymi na terenie SE Ostrołęka);
 • Demontaż i utylizacja stanowiska istniejącego autotransformatora AT-2;
 • Wykonanie nowego stanowiska autotransformatora 275MVA wyposażonego w szczelną misę;
 • Wykonanie połączenia kablowego 110kV /pomiędzy stanowiskiem autotransformatora AT3 a polem nr 9 nowej rozdzielni 110kV;
 • Podpięcie i powiązanie z obwodami pierwotnymi i wtórnymi stacji, autotransformatora 220/110/15 kV, o mocy 275 MVA;
 • Dostawa montaż i uruchomienie przekładników punktu zerowego wraz z jego uziemieniem;
 • Zainstalowanie ograniczników przepięć strony, 220, 110 kV;
 1. Stanowisko autotransformatora 400/220/15kV kV – ATR-1 Wykonanie nowego stanowiska autotransformatora 500MVA wyposażonego w szczelną misę;
 • Wykonanie połączenia liniowego strony 220 kV;
 • Podpięcie szynoprzewodów rozdzielni 400kV poprzez połączenia linkowe;
 • Podpięcie i powiązanie z obwodami pierwotnymi i wtórnymi, stacji autotransformatora 400/220/15 kV, o mocy 500/500/50 MVA;
 • Dostawa montaż i uruchomienie przekładników punktu zerowego wraz z jego uziemieniem;
 • Zainstalowanie ograniczników przepięć strony 400, 220 kV;
 • Wykonanie niezbędnych połączeń i podpięć;
 • Demontaż istniejącego autotransformatora 220/110/15kV 160MVA AT-1
 • Demontaż i utylizacja stanowiska istniejącego autotransformatora AT-1 wraz z niezbędną wymianą i utylizacją gruntu.

 

 1. Stanowisko autotransformatora 400/110/15 kV – ATR-2 Wykonanie nowego stanowiska autotransformatora 450MVA wyposażonego w szczelną misę;
 • Wykonanie mostów kablowych 110 kV;
 • Podpięcie szynoprzewodów rozdzielni 400kV poprzez połączenia linkowe;
 • Podpięcie i powiązanie z obwodami pierwotnymi i wtórnymi, stacji autotransformatora 400/110/15 kV, o mocy 450/450/50 MVA;
 • Dostawa montaż i uruchomienie przekładników punktu zerowego wraz z jego uziemieniem;
 • Zainstalowanie ograniczników przepięć strony 400, 110 kV;

 

 1. Zasilanie potrzeb własnych Wykonanie układu zasilania potrzeb własnych stacji: – podstawowo z transformatora 15/0,4 kV, 630 kVA – TPW1 (jednostka zasilana poprzez pole rozdzielni SN z trzeciego uzwojenia autotransformatora 220/110/15 kV – ATR3. Transformator TPW1 należy przenieść z budynku rozdzielni 110 kV do budynku rozdzielni 400 kV), – podstawowo z transformatora 15/0,4 kV, 630 kVA – TPW2 (jednostka zasilana poprzez pole rozdzielni SN z trzeciego uzwojenia autotransformatora 400/110/15 kV – ATR2), – rezerwowo z transformatora 6/0,4 kV, 630 kVA – TPW3 zainstalowanego w budynku rozdzielni 110kV, – awaryjnie z agregatu prądotwórczego 400 kVA;
 • Wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń kablowych pomiędzy rozdzielniami, transformatorami i liniami zewnętrznymi w każdej fazie przebudowy stacji;
 • Wykonanie połączeń kablowych nN pomiędzy poszczególnymi budynkami rozdzielni.
 1. Obwody wtórne Instalacja zabezpieczeń w polach rozdzielni 400 (bez pól Olsztyn Mątki 2, Stanisławów 1, Stanisławów 2, Rezerwa), 220 i 110 kV;
 • Instalacja układów lokalnej rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 400, 220 i 110 kV;
 • Instalacja układu automatycznej regulacji napięcia ARST/ARNE;
 • Zainstalowanie systemu nadzoru zabezpieczeń;
 • Przygotowanie do przyłączenia systemu monitoringu autotransformatorów (dostawa Zamawiającego);
 • Zainstalowanie autonomicznego systemu rejestracji zakłóceń rozdzielni 400, 220 i 110 kV;
 • Zainstalowanie lokalizatorów miejsca zwarcia w liniach 400 (bez pól Olsztyn Mątki 2, Stanisławów 1, Stanisławów 2, Rezerwa) i 220 kV;
 • Zainstalowanie układów pomiarów energii elektrycznej (bez pól Olsztyn Mątki 2, Stanisławów 1, Stanisławów 2, Rezerwa);
 • Zainstalowanie układów synchronizacji wyspowej w rozdzielni 400 i 220 kV;
 • Zainstalowanie systemu sterowania i nadzoru stacji;
 • Zainstalowanie lokalnego układu sygnalizacji awaryjnej;
 • Zainstalowanie rozdzielni potrzeb własnych 230/400 V AC;
 • Zainstalowanie rozdzielni potrzeb własnych 220 V DC.
 1. Telekomunikacja

Trakty światłowodowe

 • Wprowadzenie traktów światłowodowych 48J od bramek liniowych linii 400kV (Olsztyn Mątki, Linia blokowa), do przełącznicy ODF w budynku rozdzielni 400kV. Wprowadzenie traktów wykonać kablami światłowodowymi typu zewnętrzno-wewnętrznego (z niepalną powłoką), kable światłowodowe prowadzić wydzielonymi trasami kabli obwodów wtórnych;
 • Przebudowa wprowadzeń traktów światłowodowych zbudowanych na liniach 220kV Miłosna i 220kV Olsztyn. Wprowadzenie traktów do przełącznicy ODF w budynku rozdzielni 400kV. Wprowadzenie traktów wykonać kablami światłowodowymi typu zewnętrzno-wewnętrznego (z niepalną powłoką). Na ternie stacji kable światłowodowe prowadzić wydzielonymi trasami kabli obwodów wtórnych;
 • Przebudowa wprowadzeń traktów światłowodowych zbudowanych na liniach 110kV (w oparciu o przewody OPGW i ADSS). Wprowadzenie traktów do przełącznic w pomieszczeniach łączności budynku technologicznego i rozdzielni 110kV. Wprowadzenie traktów wykonać kablami światłowodowymi typu zewnętrzno-wewnętrznego (z niepalną powłoką). Poza terenem stacji światłowody prowadzić wspólna trasą z kablami 110kV, a na ternie stacji kable światłowodowe prowadzić wydzielonymi trasami kabli obwodów wtórnych;
 • Ułożenie światłowodowych łączników 2x48J jednomodowych i 2x24G wielodomowych (2×48 J + 2x24G pomiędzy pomieszczeniem EAZ w nowym budynku rozdzielni 110kV i istniejącym pomieszczeniem łączności w budynku technologicznym, 2×48 J + 2x24G pomiędzy pomieszczeniem EAZ w nowym budynku rozdzielni 110kV i budynkiem rozdzielni 400kV, 2×48 J + 2x24G pomiędzy budynkiem rozdzielni 400kV i istniejącym pomieszczeniem łączności w budynku technologicznym, 2x48J + 2x24G pomiędzy pomieszczeniem zewnętrznego operatora telekomunikacyjnego i wydzielonym pomieszczeniem łączności PSE Operator w istniejącym budynku technologicznym) oraz metalicznych łączników 2×100 par, ułożonych niezależnymi drogami tworzących ring pomiędzy pomieszczeniami łączności znajdującymi się w nowych budynkach w rozdzielni 400kV i rozdzielni 110kV oraz pomieszczeniami w budynku technologicznym.

Pomieszczenia łączności

 • Zbudowanie i wyposażenie zgodnie z przedstawionymi wymaganiami oraz standardami PSE Operator pomieszczeń łączności: nowe wydzielone pomieszczenie łączności na potrzeby technologii PSE Operator w rozdzielni 400kV;
 • nowe wydzielone pomieszczenie łączności na potrzeby technologii PSE Operator w istniejącym budynku technologicznym na parterze. Pomieszczenie łączności na pierwszym piętrze pozostanie pomieszczeniem operatorów obcych;
 • miejsce dla urządzeń łączności w rozdzielni 110kV.

Urządzenia telekomunikacyjne w SE Ostrołęka zainstalowanie jednej nowej redundantnej krotnicy sieci technologicznej SDH w budynku rozdzielni 400kV, wyposażonej co najmniej w interfejsy 3x STM-16, 2xSTM-4, 2xSTM-1;

 • przeniesienie istniejącego węzła SDH (Surpass 7060HC) z dotychczasowego pomieszczenia łączności do nowego budynku rozdzielni 400 kV wraz z doposażeniem go o dodatkowe interfejsy liniowe 3xSTM-16 i 2xSTM-14;
 • zainstalowanie nowej redundantnej krotnicy sieci technologicznej SDH w istniejącym budynku technologicznym, w wydzielonym pomieszczeniu łączności PSE Operator, wyposażonej co najmniej w interfejsy: 2xSTM-4 i 2xSTM-1;
 • przeniesienie istniejącej krotnicy SDH (Surpass 7025) z dotychczasowego pomieszczenia łączności do nowego wydzielonego pomieszczenia łączności PSE Operator w istniejącym budynku technologicznym;
 • zainstalowanie dwóch krotnic sieci technologicznej SDH w budynku rozdzielni 110kV, każda wyposażona co najmniej w interfejsy 2xSTM-1;
 • zainstalowanie nowej krotnicy PCM typu Cross-Connect w budynku rozdzielni 400kV, wyposażonej co najmniej w interfejsy: 32xE1, 12xV.24, 4xX.21, 10xSUB, 6xE& M, przełączenie transmisji technologicznych na nową krotnicę;
 • zainstalowanie nowej krotnicy PCM typu Add-Drop w budynku rozdzielni 400kV, wyposażonej co najmniej w interfejsy: 12xV.24, 4xX.21, 10xSUB, 6xE& M, 8xISDN, przełączenie transmisji technologicznych na nową krotnicę;
 • zainstalowanie nowej krotnicy PCM typu Add-Drop w istniejącym budynku technologicznym, wyposażonej co najmniej w interfejsy: 12xV.24, 4xX.21, 10xSUB, 6xE& M, 8xISDN, przełączenie transmisji technologicznych na nową krotnicę;
 • zainstalowanie nowej krotnicy PCM typu Add-Drop w budynku rozdzielni 110kV, wyposażonej co najmniej w interfejsy: 8xV.24, 4xX.21, 10xSUB, 6xE& M, 8xISDN;
 • rozbudowa istniejących krotnic PCM o dodatkowe karty V.24, ISDN w ośrodkach sterowania i nadzoru (KDM, ODM);
 • zainstalowanie w budynku technologicznym i rozdzielni 400kV 2 siłowni 48 V DC z podtrzymaniem bateryjnym przez co najmniej 8 godzin (baterie z elektrolitem ciekłym z zewnętrznym katalitycznym rekombinatorem gazów);
 • zainstalowanie 2 falowników 230 VAC do pracy równoległej z bypassem;
 • zainstalowanie rozdzielnicy 230 VAC napięcia gwarantowanego w starym budynku technologicznym;
 • zainstalowanie rozdzielnic 48 VDC;
 • zainstalowanie w pomieszczeniach łączności przełącznic MDF/DDF;
 • zainstalowanie przełącznic światłowodowych ODF;
 • zainstalowanie centrali telefonicznej systemu DECT, rejestratora rozmów;
 • zainstalowanie dwóch pulpitów obsługi;
 • zainstalowanie węzła sieci WAN/LAN na terenie stacji;
 • okablowanie strukturalne 6 kat. na terenie stacji;
 • wykonanie sieci kabli teletechnicznych światłowodowych i metalicznych na terenie stacji (połączenia pomiędzy budynkami).

Telezabezpieczenia w SE Ostrołęka linia blokowa 110 kV TB3 – przeniesienie dwóch urządzeń SWT 3000;

 • linia 110 kV NEO 1 – montaż dwóch nowych kompletów urządzeń TZ;
 • linia 110 kV NEO 2 – montaż dwóch nowych kompletów urządzeń TZ;
 • linia 110 kV STORA – przeniesienie urządzeń TZ do nowej szafy;
 • linia 220 kV Miłosna – montaż nowego kompletu urządzenia TZ;
 • Linia 220 kV Ełk – montaż nowego kompletu urządzenia TZ i nowego urządzenia ETN + TZ;
 • linia 220 kV Olsztyn 1 – przeniesienia urządzenia SWT 3000;
 • linia blokowa 400 kV Blok 1 – montaż dwóch nowych kompletów urządzeń TZ;
 • linia 400 kV £omża 1 – dwóch nowych kompletów urządzeń TZ na oba końce linii;
 • linia 400 kV £omża 2 – dwóch nowych kompletów urządzeń TZ na oba końce linii;
 • linia 400 kV Olsztyn Mątki 1 – dwóch nowych kompletów urządzeń TZ, na oba końce linii.

 

Inwestycje towarzyszące w stacjach sąsiednich

 • Elektrownia Ostrołęka C – zainstalowanie węzła SDH i krotnicy PDH, zainstalowanie sześciu nowych kompletów urządzeń TZ;
 • Doposażenie istniejących urządzeń SDH w stacjach sąsiednich (Ełk, Olsztyn, Miłosna) w odpowiednie karty optyczne STM-16 w celu powiązania instalowanych w SE Ostrołęka urządzeń z siecią technologiczną SDH PSE Operator;
 • ODM Warszawa – rozbudowę urządzeń PDH;
 • KDM Warszawa (Mysia i Bielawa) – rozbudowę urządzeń PDH; Instalacja systemu telekomunikacyjnego w Elektrowni Ostrołęka C leży po stronie Elektrowni Ostrołęka.

 

 1. System ochrony obiektu SOT Program funkcjonalno – użytkowy w zakresie SOT zawiera informacje sensytywne stanowiące tajemnicę PSE Operator S.A., które mogą być udostępnione Wykonawcom po przekazaniu do Zamawiającego stosownego oświadczenia, którego wzór zamieszczony został w Części III SIWZ – Wzory Formularzy.

 

 1. Część konstrukcyjno – budowlana Wykonanie drogi dojazdowej od ulicy Energetycznej do stacji Ostrołęka (obok stanowiska ATR-3);
 • Wykonanie wjazdu do stacji Ostrołęka z ulicy Energetycznej;.
 • Wykonanie nowych dróg wewnętrznych i chodników na terenie rozdzielni 400, 220 i 110kV;
 • Ogrodzenie terenu stacji;
 • Wykonanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod przewody dla wprowadzeń liniowych 400 i 110 kV i transformatorowych mostów linkowych 220 i 110 kV;
 • Wykonanie fundamentów i konstrukcji wsporczych pod szynoprzewody w izolacji SF6, mosty rurowe oraz napowietrzną aparaturę WN rozdzielni 400, 220 i 110 kV;
 • Zabezpieczenie przed korozją fundamentów i konstrukcji wsporczych pod przewody i aparaturę oraz pod szynoprzewody w izolacji SF6 i mosty rurowe;
 • Wykonanie fundamentów i konstrukcji pod aparaturę pierwotną rozdzielni 220 kV;
 • Wzmocnienie i renowacja konstrukcji wysokich na terenie rozdzielni 220 kV;
 • Budowa układu dróg wewnętrznych stacji;
 • Remont kanałów kablowych na rozdzielni 220kV;
 • Budowa napowietrznego stanowiska dla autotransformatora 220/110/15 kV – ATR3;
 • Budowa napowietrznego stanowiska dla autotransformatora 400/110/15 kV – ATR2;
 • Budowa napowietrznego stanowiska dla autotransformatora 400/220/15 kV – ATR1;
 • Budowa na terenie stacji kanałów kablowych;
 • Wykonanie systemu odwodnienia stacji w tym: stanowisk transformatorów, dróg, połaci dachowych budynków, pompowni oraz kiosków zaworów wzbudzających;
 • Ułożenie chodników;
 • Makro i mikroniwelację.

Część architektoniczna

 • Budowa budynku dla rozdzielnicy 400 kV w izolacji SF6;
 • Remont istniejącego budynku technologicznego;
 • Budowa budynku rozdzielnicy 110 kV w izolacji SF6;
 • Budowa budynku pompowni ppoż., zbiorników wody ppoż. i kiosków zaworów wzbudzających;
 • Budowa kontenera rozdzielni 15kV przy stanowisku ATR3;
 • Dostawa i posadowienie kontenera dla agregatu prądotwórczego.

 

Sieci i instalacje

 • Wykonanie, w nowych budynkach wymienionych w punkcie 1.2.12, wszystkich, niezbędnych instalacji;
 • Wykonanie sieci wodociągowej do instalacji tryskaczowej na stanowiskach autotransformatorów ATR1, ATR2 i ATR3 oraz zbiorników, pompowni wody ppoż. i hydrantu pomiędzy budynkiem technologicznym i budynkiem rozdzielni 110kV;
 • Wykonanie stałej wodnej instalacji gaśniczej dla stanowisk autotransformatorów 400/220/15 kV ATR1, 400/110/15 kV – ATR2, 220/110/15 kV – ATR3;
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku rozdzielni 110 i 400 kV i stanowisk autotransformatorów;
 • Wykonanie ochrony odgromowej stacji;
 • Wykonanie systemu uziemień ochronnych i roboczych oraz kraty uziemiającej stacji;
 • Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu stacji.

 

14.Wprowadzenia liniowe 110 kV

 •  Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą linię 110 kV TR2 od słupa nr 6 do rozdzielni 110 kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą linię 110 kV Kolno od słupa nr 2 na przedpolu stacji do rozdzielni 110 kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą linię 110 kV £omża od słupa nr 2 na przedpolu stacji do rozdzielni 110 kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej stanowisko autotransformatora ATR3 z rozdzielnią 110 kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą linię 110 kV od słupa nr 72 do rozdzielni 110 kV; Część II. Program funkcjonalno-użytkowy Rozbudowa stacji 220/110 kV Ostrołęka o rozdzielnię 400kV Strona — 13;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą linię 110 kV Pomian od słupa nr 2 do rozdzielni 110 kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą linię 110 kV T14 od słupa nr 8 do rozdzielni 110 kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą linię 110 kV T16 od słupa nr 8 do rozdzielni 110 kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą linię 110 kV T15 od słupa nr 7 do rozdzielni 110 kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą linię 110 kV T17 od słupa nr 7 do rozdzielni 110 kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą linię 110 kV TB3 od słupa nr 3 do rozdzielni 110 kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą linię 110 kV Przasnysz od bramki liniowej do rozdzielni 110 kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą linię 110 kV Myszyniec od bramki liniowej do rozdzielni 110 kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej linię 110 kV Ostrów Mazowiecka od projektowanego słupa kablowego na przedpolu stacji do rozdzielni 110 kV;
 • Przełożenie istniejącego odcinka linii kablowej 110 kV Stora i wprowadzenie do nowej rozdzielni 110kV GIS;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejącą rozdzielnie 110kV z nową rozdzielnią 110kV GIS;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej istniejące stanowisko autotransformatora AT1 z nową rozdzielnią 110kV;
 • Budowa nowego odcinka linii kablowej 110 kV łączącej rozdzielnię 110kV GIS z stanowiskiem autotransformatora ATR2 400/110kV.

Wpływ

Stacja elektroenergetyczna Ostrołęka to jeden z najważniejszych tego typu obiektów w Polsce. Za jego pośrednictwem zasila się setki tysięcy mieszkańców Polski północno-wschodniej. SE Ostrołęka działa nieprzerwanie od blisko czterdziestu lat. Po tak długim okresie funkcjonowania obiekt musi zostać gruntownie zmodernizowany, m.in. po to, żeby mógł transformować napięcie 400 kV typowe dla nowoczesnych linii przesyłowych na niższe poziomy napięć (220 kV, 110 kV). Awaria z 2006 r. pokazała, jak ważne jest, aby każdy region w Polsce zasilany był co najmniej dwoma głównymi liniami. Rozbudowa stacji w Ostrołęce ma właściwie służyć stworzeniu takiego zabezpieczenia.

Bibliografia

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=962

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=962

http://www.stacjaostroleka.pl/n1,Budowa-Stacji-Ostroleka

http://pse.pl/index.php?dzid=14&did=2587Data ostatniej modyfikacji: 30 lipca 2016

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01