Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna

Realizacja budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej o poziomie napięcia 400 kV między stacją Kozienice a stacją Miłosna. Przesył energii elektrycznej rozpocząć się ma w 2023 roku.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA) są operatorem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności określone zostały w ustawie Prawo energetyczne.

PSE SA zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwój sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE SA są właścicielem ponad 13 000 kilometrów linii oraz ponad stu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Wykonawca:

ENPROM Sp. z o.o. to jedno z największych polskich przedsiębiorstw budownictwa elektroenergetycznego. Obsługuje krajowego operatora sieci przesyłowej, współpracuje z regionalnymi spółkami dystrybucyjnymi w Polsce, z powodzeniem rozwija działalność zagraniczną. Firmą zarządzają praktycy z bogatym, wieloletnim doświadczeniem, doskonale rozumiejący specyfikę branży.

Przebieg inwestycji

Rok 2023 – planowane zakończenie budowy linii

maj 2022 r. – powstało już łącznie 159 ze 196 fundamentów pod słupy

styczeń 2022 r. – rozpoczęcie budowy linii na terenie gmin Sobienie – Jeziory, Sulejówek, Celestynów, Halinów, Karczew i Wilga

20 paździenika 2021 r. – rozpoczęła się budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna na terenie gmin Kozienice i Magnuszew

lipiec 2021 r. – podpisanie z firmą Enprom umowy dotyczącej budowy linii

Kwiecień 2021 r. – Wojewoda Mazowiecki wydał komplet decyzji o lokalizacyjnych

Styczeń 2021 r. – PSE otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Technologia

Inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącej jednotorowej linii 400 kV na linię dwutorową.

400kV_1_2tor

Rys. 1 Porównanie linii 400 kV jedno i dwutorowej (poglądowo)

 

Budowa stanowiska słupowego rozpoczyna się od wykopów, które trwają od kilku do kilkunastu dni. Ich głębokość może wynosić nawet 5 m. Następnie powstają fundamenty. Każdy z nich został indywidualnie zaprojektowany z uwzględnieniem wyników badań geologicznych, tak aby zapewnić stabilność posadowienia konstrukcji. Wiązanie wylanego betonu trwa do kilku tygodni. Kolejnym etapem prac jest montaż konstrukcji słupa tzw. metodą wysokościową – pracownicy, wspinając się, montują kolejne elementy słupa – aż do jego wierzchołka. Ta faza trwa zwykle około 2 tygodni. Przewody zostaną zawieszone dopiero po wybudowaniu całej sekcji odciągowej, czyli kilku kolejnych konstrukcji słupów rozstawionych w odległości około 400 m.

Wykonanie zawieszenia przewodów planowane jest metodą pod naprężeniem. Pomiędzy słupami rozciąga się tzw. linkę wstępną, a dopiero za jej pomocą przeciągane są właściwe przewody. Taki system pozwala na ograniczenie kontaktu przewodów z ziemią. Na działkach, na których nie zaplanowano słupów, ingerencja w teren będzie ograniczona. Przewody są rozwieszane zgodnie z zatwierdzonymi projektami budowlanymi – w taki sposób, żeby zachować bezpieczne odległości do ziemi. W żadnym miejscu przewody nie zostaną zawieszone niżej niż 10 m od ziemi. Na końcu następuje uporządkowanie terenu po budowie.

Budowa

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2021 r. na terenie gmin Magnuszew i Kozienice, stopniowo obejmując kolejne gminy. Trasa linii 2×400 kV Kozienice-Miłosna prowadzona jest na terenie województwa mazowieckiego przez powiaty: miński, otwocki, garwoliński i kozienicki.

linia_kozienice_milosna

Rys. 2 Koncepcja planowanej trasy 400 kV

Trasa linii w gminach:

Sulejówek 0,97 km
Halinów 1,98 km
Wiązowna 12,28 km
Otwock 0,95 km
Celestynów 11,19 km
Karczew 2,02 km
Sobienie Jeziory 12,54 km
Wilga 5,02 km
Magnuszew 20,66 km
Kozienice 4,19 km

Całkowita długość trasy linii 71,8 km

 

Zakres prac

Istniejąca jednotorowa linia 400 kV relacji Kozienice – Miłosna została zaprojektowana pod koniec lat 60. XX w, a wybudowana w 1970 roku. Linia przebiega przez dziesięć gmin, łącząc stację elektroenergetyczną Miłosna z elektrownią i stacją elektroenergetyczną Kozienice. Trasę nowej linii 400 kV wytyczono niemal w całości w miejscu istniejącej jednotorowej linii 400 kV Kozienice-Miłosna. Korekty przebiegu wprowadzono w trzech gminach.

photo_17

Rys.3 Widok konstrukcji słupów linii – z materiałów inwestora

Wpływ

Budowa linii 2×400 kV Kozienice-Miłosna ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice.

Realizacja tego zadania stanowi realizację celów publicznych, wskazanych w art. 6 pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.) i jest inwestycją celu publicznego.

Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna jako inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego znalazła się w załączniku do znowelizowanej Ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (zwanej specustawą przesyłową). Stosowanie tzw. „specustawy” nie zwalnia Inwestora z obowiązku pozyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji właściwych organów administracji publicznej, w tym decyzji środowiskowej.

Realizacja inwestycji wymaga szeregu działań formalno-prawnych:

-uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
-dopełnia wszelkich wymogów formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
-pozyskanie służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego,
-uzyskanie decyzji środowiskowej,
-uzyskanie pozwolenia na budowę linii,
-uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i eksploatację linii.

 

Przedstawiciele PSE tłumaczą, że dążą do tego, aby aglomeracja warszawska była zasilana przynajmniej dwoma niezależnymi liniami o napięciu 400 kV. Uzyskany w ten sposób pierścieniowy układ sieci jest znacznie bardziej odporny na uszkodzenia.

Protesty mieszkańców gmin, przez których tereny miała być realizowana inna linia 400 kV: Kozienice-Ołtarzew spowodowały rozwiązanie umowy na budowę między PSE a wykonawcami w 2016 roku. Poszukiwano więc alternatywnej trasy do wyprowadzenia mocy z elektrowni Kozienice. Na początku lutego 2017 r. do Urzędu Gminy w Magnuszewie wpłynęło pismo Marszałka woj. mazowieckiego ze zmianami do Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Znajdowała się w tym dokumencie propozycja utworzenia drugiego toru linii Kozienice-Miłosna.

Punktem zapalnym dla realizacji inwestycji dwutorowej linii Kozienice-Mikułowa jest gmina Magnuszew. W lutym 2017 r. zorganizowano protesty oraz blokadę drogi krajowej nr 79 przeciwko rozbudowie linii. Zawiązano również Stowarzyszenie Stop 400 kV dla Gminy Magnuszew.

W Uchwale Rady Gminy Magnuszew z dnia 9 lutego 2017 roku czytamy: „Rada Gminy Magnuszew, (…) wyraża stanowczy protest przeciwko planowanej budowie dwutorowej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 400 kV Kozienice- Miłosna w ramach tzw. modernizacji istniejącej linii elektroenergetycznej. Rada Gminy zwróciła się do Władz Woj. Mazowieckiego z apelem o niedokonywanie zmian w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Mazowieckiego w części dotyczącej rozbudowy sieci elektroenergetycznej w zakresie wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice.”

blokada_rondo_w_magnuszewie

Rys.4 Zdjęcie z protestów w gminie Magnuszew przeciwko budowie linii 400 kV

Jak informuje PSE w maju 2017 r. zorganizowało spotkanie z mieszkańcami miasta Magnuszew, aby przekazać pełną informację na temat inwestycji i odpowiedzieć na pytania związane z realizowaną inwestycją.

W 2018 r. przeprowadzono serię spotkań informacyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw oraz z Radami Miast z terenów objętych budową linii.

Wójt gminy Magnuszew Marek Drapała w III kwartale 2021 r. przekazał lokalnym mediom, że inwestorowi udało się dogadać w sprawie rekompensat z ponad 80 procentami właścicieli działek.

W 2021 r. w ramach II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zrealizowano 13 inicjatyw społecznych, na terenach objętych budową linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna. Na realizację projektów przyznano granty o łącznej wartości ponad 250 tysięcy złotych.

Bibliografia

http://www.liniakozienice-milosna.pl/

https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/187008-pse-maja-umowe-z-enprom-ma-budowe-linii-400-kv-kozienice-milosna

https://radioplus.com.pl/region/21449/protest-oraz-blokada-drogi-krajowej-nr-79

https://www.tygodnikoko.pl/wiadomosci/422,kolejne-protesty-w-sprawie-linii-400kv

– https://www.rdc.pl/informacje/po-latach-protestow-porozumienie-rusza-budowa-linii-elektroenergetycznej-w-gminach-kozienice-i-magnuszew-posluchaj/Data ostatniej modyfikacji: 26 maja 2022

Inwestycje