Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna

Inwestor i wykonawcy

INWESTOR-ZAMAWIAJĄCY:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

 

KONSORCJUM WYKONAWCÓW:

Lider konsorcjum:

IDS ENERGETYKA Sp. z o.o.

Spółka powstała w związku z prężną rozbudową jednej z największych polskich firm budowlanych – IDS-BUD S.A., która wspiera ją swoim doświadczeniem. IDS-BUD zatrudnia doświadczonych pracowników o wysokich kwalifikacjach, potwierdzonych podczas realizacji licznych budów, takich jak np. budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk Bis – Granica RP dla PSE S.A, budowa Terminala Naftowego w Gdańsku dla PERN „Przyjaźń” S.A. czy Laboratorium Centralnego CEZAMAT dla Politechniki Warszawskiej.

 

Członek konsorcjum:

ENPROM HVL Sp. z o.o.

Spółka należąca do grupy ENPROM, gwarantującej najwyższą jakość wykonywanych usług w branży elektroenergetycznej na rynku polskim i zagranicznym. Realizuje liczne kontrakty dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. i spółek dystrybucyjnych. Firma opiera się na doświadczonej, rzetelnej i doskonale wyszkolonej kadrze zarządzającej i nadzorującej prace jak i pracownikach o wysokich kwalifikacjach i długoletnim stażu w branży elektroenergetycznej.

Przebieg inwestycji

04.02.2021 uruchomienie linii

09.2020 próbny rozruch linii

01.2018 rozpoczęcie budowy

02.2017 ustalenie trasy

23.10.2015 podpisanie umowy PSE z wykonawcą

Budowa

Wykonawcy odpowiadają za kompleksową realizację inwestycji. Oznacza to, że są zobligowani do zrealizowania wszystkich prac projektowych, formalnoprawnych, realizację prac budowlano-montażowych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Inwestycja obejmuje:

Budowę dwutorowego napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV od stacji elektroenergetycznej Mikułowa do słupa nr 234 znajdującego się w gminie Ruja. Jeden z nowych torów zostanie w tym miejscu połączony z przewodami zamontowanymi na istniejącym odcinku linii od słupa nr 234 do SE Czarna (tworząc relację Mikułowa – Czarna), zaś drugi tor zostanie połączony z przewodami biegnącymi do stacji elektroenergetycznej Pasikurowice.

Modernizację istniejącego i nieprzebudowywanego odcinka linii 400 kV (od słupa nr 234 do SE Czarna).

Demontaż istniejącej linii 400 kV Mikułowa – Czarna na odcinku od SE Mikułowa do istniejącego słupa nr 234 włącznie.

Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2015-2021.

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

Wpływ

Istniejąca linia 400 kV Mikułowa – Czarna została zbudowana w 1963 r. i częściowo zmodernizowana w 1989 r. Była to pierwsza linia w Polsce pracująca na napięciu 400 kV i jednocześnie jedna z ważniejszych linii przesyłowych w kraju. Od jej bezpiecznej i prawidłowej pracy zależą dostawy energii elektrycznej do niemal trzech milionów odbiorców w województwie dolnośląskim, a także do użytkowników w innych regionach Polski korzystających z energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni Turów. Z uwagi na swój wiek, zastosowane konstrukcje, a także wielkość przesyłanej mocy, istniejąca linia wymaga przebudowy.

Budowa linii Mikułowa – Czarna jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ujęta jest również w Wykazie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, stanowiącym załącznik do Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa linii Mikułowa – Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

Bibliografia

https://www.liniamikulowaczarna.pl/?fbclid=IwAR0QKDv0CMstE0C4N1yE65WUHyKE44p81lSucY7OWWywjnuS-qX6mc2Ox7YData ostatniej modyfikacji: 25 kwietnia 2021

Inwestycje