Budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów (budowa i rozbudowa stacji)

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawcy:

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. – lider konsorcjum

s20zwse rzeszow

Firma wyspecjalizowana w tworzeniu i realizowaniu infrastrukturalnych projektów energetycznych. Zajmuje się także modernizacją i konserwacją istniejących linii oraz stacji elektroenergetycznych. W ciągu 35 lat działalności wielokrotnie współpracowała m.in. z PSE S.A. i PGE S.A., realizując szereg projektów kluczowych dla krajowej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego. Wysoka jakość usług świadczonych przez ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. została doceniona przez niemiecką jednostkę certyfikującą TUV SUD Management Sernice GmbH, która przyznała rzeszowskiej firmie certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A.

s20logo_selpol

Działalność firmy dotyczy projektowania, organizacji dostaw, realizacji produkcji budowlano-montażowej oraz serwisu linii stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, a także napowietrznych traktów światłowodowych. Współpracuje z największymi polskimi przedsiębiorstwami z branży elektroenergetycznej i aktywnie uczestniczy w projektach na rzecz operatorów sieci przesyłowej z Finlandii i Francji. Od ponad 14 lat w firmie wdrożony jest system zarządzania jakością oparty na międzynarodowych normach ISO 14001: 2004 oraz ISO 9001:2000. Spółka zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników posiadających międzynarodowe certyfikaty International Management Association, a także Project Management Institute.

Pile Elbud Kraków Sp. z o.o.

s20logo_elbud_pile

Spółka specjalizuje się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania, przez wykonawstwo i rozruch, aż do przekazania obiektu inwestorowi. Firma współpracuje m.in. z PSE S.A. i TAURON Dystrybucja S.A., na których zlecenie buduje i  remontuje linie przesyłowe, trakty światłowodowe i stacje elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć. Od roku 2004 w firmie wdrożony jest system zarządzania jakością – obecnie zgodny z normą ISO9001:2008. Firma posiada doświadczenie i certyfikaty uprawniające do kierowania całym cyklem realizacji inwestycji w oparciu o metodykę i standardy zarządzania projektem International Project Management Association i Project Management Institute.

Przebieg inwestycji

s36timeline

Finanse

Przetarg:
Rozstrzygnięcie: 01.09.2009 r.;
Kryteria oceny: cena;
Firmy biorące udział i ich oferty:

Nazwa(firma) Liczba punktów w kryterium cena Razem
Konsorcjum firm:

-SAG Elbud Gdańsk Holding S. A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk – lider konsorcjum,

-EltelNetworsk Olsztyn S. A.,

Gutkowo 81 D, 11-041 Olsztyn,

-BSiPEEnergoprojekt – Kraków S. A., ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków,

-Eltel Networks Rzeszów S. A., Widełka 873, 36-145 Widełka,

89,38 89,38
Konsorcjum firm:

BE SELPOL S. A., ul Ratajska 14/18, 91-231 Łódź – lider konsorcjum,

-ZWSE Rzeszów Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów

-Elfeko Gdynia S. A., ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia

-PILE ELBUD Kraków Sp. z o. o. ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków,

100 100
Konsorcjum firm:

-PBE Elbud Warszawa Sp. z o. o., Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa – lider konsorcjum,

-PBE Elbud w Katowicach Sp. z o. o., ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 19, 40-384 Katowice,

83,76 83,76

 

Dofinansowania:
20 grudnia 2011 r. pomiędzy PSE Operator S.A. i Instytutem Nafty i Gazu zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie projektów: „Budowa linii Ostrołeka- Narew wraz z rozbudowa stacji Ostrołeka i stacji Narew” oraz „Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budowa stacji Siedlce Ujrzanów”.

12 grudnia 2012 r. pomiędzy PSE S.A. i Instytutem Nafty i Gazu został podpisany Aneks nr 1 do Umowy z dnia 20 grudnia 2011 roku o dofinansowanie Projektu „Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów”.
25 września 2013 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego projektu pn. „Budowa linii Miłosna- Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów” do Komisji Europejskiej.
30 stycznia 2014 r. Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia w wysokości ponad 120 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów”.

Technologia

Napięcie znamionowe: 400 kV;
Długość linii: ok. 84,1 km;
Budowa: sieci napowietrzne;
Liczba torów prądowych: Na odcinku 19,5 km od stacji 400/220/110 kV Miłosna do istniejącego stanowiska 52B linia będzie wykorzystywała drugi istniejący, lecz nieczynny tor linii 400 kV Miłosna-Narew;
Na odcinku 63 km od istniejącego stanowiska 52B do załomu ZVI linia będzie jednotorowa.
Na odcinku 1,6 km od załomu ZVI do stacji Siedlce linia będzie dwutorowa (drugi tor – linia kierunek Kozienice).

Budowa

Realizacja obu zadań – od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do uruchomienia obiektów trwała 63 miesiące. Łączny koszt ich realizacji to ok. 234 mln zł netto, z czego dofinansowanie unijne stanowi ok. 120 mln zł dotacji.

Wpływ

Miasto Siedlce dotychczas było zasilane z jednej linii 110 kV relacji Kozienice – Siedlce. Obowiązującym standardem dla dużych aglomeracji jest zasilanie o napięciu 400 kV, co najmniej z dwóch niezależnych od siebie źródeł. Nowa linia zatem poprawi bezpieczeństwo energetyczne tego obszaru. Po uruchomieniu budowanej obecnie linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów stanowić będzie jednocześnie fragment półpierścienia południowego, który zwiększy powiązanie Warszawy i Siedlec z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, a tym samym istotnie poprawi zasilanie aglomeracji warszawskiej, m.in. poprzez wzrost pewności dostaw energii elektrycznej .

Istotna dla zasilania Siedlec jest również stacja elektroenergetyczna 400/110 kV, która powstała w  Ujrzanowie. Jest jedynym obiektem w regionie siedleckim, który umożliwia transformację napięcia z 400 kV na 110 kV. Stacja jest także przystosowana do wprowadzenia w przyszłości nowych linii napowietrznych koniecznych do rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie. Zlokalizowano ją w otoczeniu terenów rolnych, z dala od obszarów, gdzie rozwija się zabudowa mieszkaniowa. Całkowita powierzchnia stacji wnosi około  5  ha. SE Siedlce Ujrzanów jest stacją bezobsługową, tzn. że jest zdalnie sterowana i nadzorowana z  krajowych oraz  regionalnych ośrodków dyspozytorskich i centrów nadzoru w Warszawie.

Wybudowanie linii przesyłowej z Miłosnej do Siedlec oraz stacji Siedlce Ujrzanów ma olbrzymie znaczenie – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Obiekty te są istotnymi elementami finalizowanego projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa. Dzięki temu możliwa będzie także integracja systemów przesyłowych krajów bałtyckich i stworzenia energetycznego Pierścienia Bałtyckiego, co pozwoli na budowę wspólnego rynku energii elektrycznej – powiedział Janusz Piechociński, ówczesny Wicepremier i Minister Gospodarki. – Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna to gwarancja poprawy jakości i niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej na tym obszarze. To również zwiększenie atrakcyjności tego regionu kraju dla inwestorów, których działalność gospodarcza wymaga stabilności zasilania – podkreślał Piechociński.

Bibliografia

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=591

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=652

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=2273

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=2273

http://www.pressinfo.pl/node/10594708

http://www.stacjasiedlceujrzanow.pl/

 Data ostatniej modyfikacji: 27 lutego 2018

Rozbudowa 2015 - 2017

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka, należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: SAG Elbud Gdańsk SA / SAG Elbud Kraków Sp. z o.o.

s25logo_SAG_Elbud_Krakow

SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. – od ponad pięćdziesięciu lat zajmuje się budową i remontami linii oraz stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, a w ostatnim czasie także infrastrukturą dla farm wiatrowych. Zespół tworzą doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści. Stosowane nowoczesne metody pracy oraz systemy zarządzania jakością, w tym SAP R/3 – zintegrowany system zapewnienia jakości i ochrony środowiska, są gwarancją wysokiej jakości usług.

Finanse

Przetarg:

Rozstrzygnięcie: 17.09.2015

Kryteria oceny: Cena oferty(98 pkt.) i okres gwarancji i rękojmii(2 pkt.)

Nazwa(firma)

Cena oferowana w zł. (Netto/Brutto)

Okres gwarancji

Punkty przyznane ofertom w kryterium cena(max. 98 pkt.)

Punkty przyznane ofertom w kryterium: okres gwarancji rękojmi(max. 2 pkt.)

Łączna liczba punktów przyznana poszczególnym ofertom

Konsorcjum firm:

-SAG ELBUD Gdańsk S. A., ul. Maryarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk – lider konsorcjum,

-SAG ELBUD Kraków Sp. z o. o., ul. Płk. St. Dąbka 8, 30-732 Kraków,

22.324.392,00

27.459.002,16

7 lat

98

2

100

Konsorcjum firm:

-Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrożeniowe OLMEX S. A., ul. Modrzewiowa 58, Wójtowo, 11-010 Barczewo – lider konsorcjum,

-Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD S. A., Al. Krakowska 264, 02-210 Warszawa,

-PKP Energetyka S. A. Oddział w Warszawie – Usługi, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa,

23.318.700,00

28.682.001,00

7 lat

93,82

2

95,82

Konsorcjum firm:

-PILE Elbud S. A., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków,

-Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów

(Wykonawca podlega wykluczeniu, natomiast oferta podlega odrzuceniu)

24.477.000,00

30.106.710,00

7 lat

89,38

2

91,38

Konsorcjum firm:

- Instytut Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o. o., ul. Piastowska 41, 05-110 Jabłonna,

- SAO ,,ELEKTROCENTRMONTAŻ” Strefa Przemysłowa ,,Zapadnaja”, ul. Montażników 37, 220019 Mińsk, Białoruś

25.440.000,00

31.291.200,00

7 lat

86,0

2

88,00

Bohemia Muller s. r. o., Loupnicka 139, Janov, 435 42 Litvinov, Republika Czaska,

(Wykonawca podlega wykluczeniu, natomiast oferta podlega odrzuceniu)

27.590.000,00

7 lat

79,30

2

81,30

ELTEL Networks Energetyka S. A., Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn

(Wykonawca podlega wykluczeniu, natomiast oferta podlega odrzuceniu)

33.430.000,00

41.118.900,00

 

65,44

2

67,44

Technologia

Przedmiot zamówienia obejmuje prace w SE Siedlce Ujrzanów wynikające z konieczności wprowadzenia dwutorowej linii 400 kV Kozienice oraz zabudowy dławika kompensacyjnego 400 kV o mocy 100Mvar. Zakres rozbudowy obejmuje:
1. Budowę stanowiska dławika kompensacyjnego 400 kV.
2. Rozbudowę rozdzielni 400 kV w układzie 2 W wraz z wyposażeniem o dodatkowe pola:
a) linii 400 kV Kozienice tor 2,
b) linii 400 kV Miłosna (Stanisławów) – linia zostanie przepięta do nowej lokalizacji,
c) dławika kompensacyjnego 400 kV,
d) rozbudowa pola autotransformatora AT1 do pełnego układu 2 W.
3. Przepięcie istniejącej linii 400 kV Siedlce Ujrzanów – Miłosna z gałęzi 19, 20 do nowych gałęzi 23, 24 oraz linii 400 kV dla relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów (tor 1) z gałęzi 15, 16 do istniejących gałęzi 19, 20.
Dostawa dławika i jego montaż nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, natomiast do zadań wykonawcy należy jego podłączenie w zakresie obwodów pierwotnych, wtórnych i innych pomocniczych. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z dostawcą dławika w zakresie uruchomienia obwodów wtórnych.

Warunki pracy stacji:
1. Najwyższe napięcie robocze systemu: 420 kV 
2. Napięcie znamionowe pracy systemu: 400 kV
3. Prąd zwarcia: 40 kA
4. Uziemienie punktu zerowego: bezpośrednie
5. Współczynnik zwarcia doziemnego < 1,3
6. Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
7. Minimalna temperatura otoczenia -30 st. °C
8. Poziom zabrudzenia: wg normy IEC 60815 (wg specyfikacji dla aparatury NN): III silny (d)
9. Grubość warstwy lodu: 10 mm

Budowa

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę.

Zakres prac budowlanych w ramach inwestycji obejmuje:
Budowę stanowiska dławika kompensacyjnego 400 kV,
Rozbudowę rozdzielni 400 kV w układzie 2W wraz z wyposażeniem o dodatkowe pola:
   Linii 400 kV Kozienice tor 2,
   Linii 400 kV Miłosna (Stanisławów) – linia zostanie przepięta do nowej lokalizacji,
   dławika kompensacyjnego 400 kV,
   rozbudowanego pola autotransformatora AT1 do pełnego układu 2W.
Przepięcie istniejącej linii 400 kV Siedlce Ujrzanów – Miłosna z gałęzi 19, 20 do nowych gałęzi 23, 24 oraz linii 400 kV dla relacji Kozienice – Siedlce Ujrzanów (tor 1) z gałęzi 15, 16 do istniejących gałęzi 19, 20.

Bibliografia

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=591

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=652

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=2273

http://www.pressinfo.pl/node/10594708

http://stacjasiedlceujrzanow.pl/

Inwestycje