Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska

Inwestycja pn. Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska jest realizowania przez polsko-chińskie konsorcjum, w skład którego wchodzą: Agencja Promocji Inwestycji (API), Elbud Warszawa oraz Shanghai Electric Power Construction (SEPC).  Szacowana długość linii wyniesie ok. 147 km, a zamawiającym są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Linia 400 kV Baczyna-Plewiska jest częścią programu rozbudowy systemu przesyłowego w północno-zachodniej części kraju. Stworzenie nowego węzła w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego (SE Baczyna) i zapewnienie dwustronnego zasilania poprzez połączenia 400 kV z Krajnika i Plewisk zapewni poprawę warunków wyprowadzenia mocy z OZE zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra.

Inwestor i wykonawcy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

 

Inżynier kontraktu:

PSE Inwestycje S.A. to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

 

Wykonawcy (polsko-chińskie konsorcjum):

Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd (SEPC) założona w 1953 roku, jest spółką zależną Power Construction Corporation of China. To przedsiębiorstwo budownictwa energetycznego angażowane w budowy wielkich elektrowni i projektów z dziedziny przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Firma specjalizuje się w pracach architektonicznych, wyposażaniu, montażu oraz uruchamianiu przesyłu energii i jej dystrybucji, konsultacjach projektowych, wytwarzaniu i produkcji, logistyki, szkoleń itp.

PBE Elbud Warszawa Spółka z o.o. jest jedną z wiodących firm polskiego sektora budownictwa elektroenergetycznego. Uczestniczy w budowie kluczowych obiektów energetycznych na terenie Polski oraz z sukcesem świadczy usługi i dostarcza swoje produkty na rynki zagraniczne.

Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o., to Spółka działająca na terenie całego kraju przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych każdego rodzaju, niezależnie od finansowej skali przedsięwzięć. Kluczowym obszarem działalności Spółki jest kompleksowa obsługa i prowadzenie wszelkich procedur formalnoprawnych w cyklu inwestycyjnym, w tym kompleksowe zarządzanie projektami. Obsługuje inwestycje powszechnie uważane za trudne pod względem społecznym, czyli takie, na których realizację znaczący wpływ ma udział społeczności lokalnych oraz organizacji społecznych. W ramach konsorcjum powstałego w celu budowy linii Baczyna-Plewiska Agencja Promocji Inwestycji odpowiada za sprawy formalnoprawne i komunikację społeczną, a jej Biuro Zarządzania Projektami koordynuje całokształt prac związanych z zaprojektowaniem i wykonaniem tej strategicznej inwestycji.

Przebieg inwestycji

25.03.2021 Zakończenie wycinki, zakończenie badań geologicznych; końcowe czynności niezbędne do uzyskania kompletu decyzji lokalizacyjnych

01.2021 Rozpoczęcie wycinki drzew

25.01.2021 Końcowy etap pozyskiwania pozwoleń lokalizacyjnych; dalej trwają badania geologiczne

30.10.2020 Wydanie pozwoleń lokalizacyjnych (możliwość ubiegania się o pozwolenie na budowę)

28.09.2020 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)

3 i 4 kwartał 2020 – Badania słupów

10.2019 Rozpoczęcie spotkań z właścicielami nieruchomości

20.05 – 25.09.2019 konsultacje społeczne

21.09.2018 Podpisanie umowy na budowę linii (między PSE a Konsorcjum – Shanghai Electric Power Construction, Przedsiębiorstwo Elektroenergetyczne Elbud Warszawa, Agencja Promocji Inwestycji. Wartość kontraktu: 365 064 000 zł brutto

 

Finanse

W przetargu na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska zwyciężyło konsorcjum, w którego skład wchodzą: Shanghai Electric Power Construction, Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa oraz Agencja Promocji Inwestycji.

Za realizację inwestycji konsorcjum zaoferowało cenę w wysokości 365,064 mln zł, skracając jednocześnie czas realizacji zadania o 12 miesięcy (w stosunku do założeń przetargowych).

Oprócz zwycięskiego konsorcjum oferty w przetargu złożyło jeszcze pięć podmiotów, ale cztery z ofert zostały odrzucone ponieważ wykonawcy nie przedłużyli terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium. Drugą ofertę, która nie została odrzucona złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud, które zaoferowało cenę na poziomie prawie 398,705 mln zł.

Budowa

Etap I – realizacja spraw formalnoprawnych, w tym m.in.:

 1. ustalenie trasy linii,
 2. spotkania inicjujące i robocze z:
 3. spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców,
 4. sporządzenie raportu o odziaływaniu na środowisko i pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
 5. uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 6. pozyskanie danych z ewidencji gruntów i budynków: to niezbędna czynność, która pozwoli pełnomocnikom ustalić wszelkie niezbędne dane nieruchomości, przez które przebiega trasa linii oraz ich właścicieli,
 7. indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości
 8. realizacja etapu związanego z pozyskaniem prawa drogi dla przedmiotowego zadania
 9. pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Etap II – realizacja prac budowlano – montażowych, w tym m.in.:

 • budowa tymczasowych dróg dojazdowych oraz placów manewrowych i magazynowych niezbędnych do budowy linii,
 • wycinka drzew i krzewów w lasach oraz pojedynczych drzew i krzewów w niezbędnym zakresie,
 • budowa fundamentów i uziemień pod słupy,
 • przebudowa obiektów kolidujących (linii telekomunikacyjnych i innych krzyżowanych linii elektroenergetycznych),
 • montaż słupów, izolacji, przewodów fazowych linii oraz przewodów odgromowych, w tym przewodów OPGW,
 • powiązanie linii z KSE.

 

Lokalizacja inwestycji

Realizowana linia elektroenergetyczna 400 kV połączy dwie stacje węzłowe:

 • SE 400/220/110 kV Plewiska: zlokalizowaną w gminie Komorniki, w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania,
 • SE 400/110 kV Baczyna: realizowaną jako odrębne zadanie inwestycyjne nową stację zlokalizowaną w gminie Lubiszyn, sąsiadującej z Gorzowem Wielkopolskim.

Plan fragmentu sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć KSE:

baczyna jpg2

źródło: https://baczyna-plewiska.pse.pl/wp-content/uploads/2019/12/Folder_informacyjny_przedsi%C4%99wzi%C4%99cia_pn._%E2%80%9EBudowa_linii_400_kV_Baczyna-Plewiska%E2%80%9D.pdf

Wpływ

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych PSE S.A. wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE (w zakresie wytwarzania energii) i bezpieczeństwo lokalizacji nowych przedsięwzięć gospodarczych, m.in. w specjalnych strefach ekonomicznych zlokalizowanych w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, Międzyrzecza i Poznania.

Kolejnym celem przedmiotowej inwestycji jest zapewnienie niezawodnego pokrycia rosnącego zapotrzebowania na moc na obszarze północnej i zachodniej części Polski. Ma także kluczowe znaczenie dla skorelowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z systemami europejskimi współpracującymi synchronicznie w ramach ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) w zakresie wymiany mocy.

 

Bibliografia

https://baczyna-plewiska.pse.pl/

http://www.gorzow.pl/PL/drukuj/3235/7072/Cykl_spotkan_ws_budowy_linii_elektroenergetycznej_400_kV_Baczyna_-_Plewiska/wersja/

PSE wybrało wykonawcę linii 400 kV Baczyna-PlewiskaData ostatniej modyfikacji: 7 kwietnia 2021

Inwestycje