Elektrociepłownia Radlin

Budowa w formule „pod klucz” bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin o mocy 104 MWt i 30 MWe.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

JSWJSW Koks S.A. tworzą dotychczasowe koksownie byłego KK „Zabrze” S.A. (Koksownia Dębieńsko, Koksownia Radlin, Koksownia Jadwiga) oraz Koksownia Przyjaźń. Spółka jest największym odbiorcą węgla koksowego z kopalń JSW S.A.

 

ARPAgencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa.

Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa.

Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia oraz zakres działań opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacje, restrukturyzacja, inwestycje.

 

Wykonawca

rafako

Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii. Oferuje również projektowanie i wykonawstwo szerokiej gamy kotłów opalanych węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem bądź kombinacją tych paliw, wśród nich kotłów konwencjonalnych, na parametry nadkrytyczne, fluidalnych i rusztowych. Ofertę w dziedzinie kotłowej uzupełniają różnorodne usługi serwisowe, od diagnostyki poprzez naprawy, remonty, dostawy części zamiennych aż po kompleksowe modernizacje kotłów i urządzeń towarzyszących. Firma projektuje, wykonuje i realizuje pod klucz instalacje odsiarczania spalin, instalacje redukcji tlenków azotu oraz urządzenia odpylające.

 

Przebieg inwestycji

Radlin-1

Finanse

Komunikat CBA – luty 2022

21 lutego 2022 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało komunikat, w którym wskazano na „nieprawidłowości dotyczące trybu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych o wartości 289 mln zł”. CBA w oficjalnym komunikacie nie sprecyzowało, na czym miały polegać owe nieprawidłowości. Nie złożono zawiadomienia do prokuratury. funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA rozpoczęli działania kontrolne w JSW Koks 28 stycznia 2021 roku.

Wystąpienie pokontrolne Delegatury CBA w Katowicach sprowadza się do dwóch kwestii: trybu zamówienia oraz rzekomego naruszenia zasad przejrzystości przy udzieleniu zamówienia przez JSW Koks. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeanalizował wystąpienie pokontrolne CBA i nie dopatrzył się żadnych uchybień w inwestycji w Radlinie.

Aneks do umowy – styczeń 2022

Rafako podpisało z JSW Koks aneks do umowy z czerwca 2019 r. dotyczącej prac przy budowie bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym – podało Rafako w komunikacie. Postanowienia aneksu obejmują m.in. podział etapów rozliczeniowych umowy na mniejsze części, z zastrzeżeniem, że zawarcie aneksu nie wpływa na obowiązujący harmonogram realizacji. Ponadto, aneks obejmuje zobowiązanie spółki do zawarcia z podwykonawcami umów lub porozumień oraz podjęcie działań zmierzających do przyspieszenia realizacji określonych prac.

„Celem aneksu, w przedmiotowej materii, jest zapewnienie realizacji prac przygotowawczych, w trakcie trwania mediacji tak, by w przypadku osiągnięcia w ramach mediacji porozumienia, nie doszło do przesunięcia w czasie momentu rozpoczęcia realizacji poszczególnych prac wynikających z rozszerzeń lub zmian zadania inwestycyjnego” – napisano.

Wstępne porozumienie co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji spółki podpisały w połowie grudnia 2021 r.

Koszt inwestycji

Wartość inwestycji pierwotnie oszacowano na ok. 185 mln zł. Wraz z ponownym ogłoszeniem przetargu ma ona wynieść ok. 289 mln zł, z czego ok. 130 mln zł ma być pokryte przez dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Terminy przetargu

14.11.2018 – ponowne ogłoszenie przetargu

18.01.2017 – oddalenie przez KIO odwołania Polimeksu Energetyka oraz Energoinstalu

16.01.2017 – Konsorcjum Polimeksu Energetyka oraz Energoinstalu odwołało się do KIO ws. decyzji JSW Koks o unieważnieniu przetargu na budowę bloku energetycznego w Koksowni Radlin

19.12.2016 r.- unieważnienie przetargu

8.11.2016 – termin składania ofert

Czego dotyczy przetarg

Przetarg dotyczy wybudowania w formule „pod klucz” bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin o mocy 104MWt i 30MWe. Termin realizacji: 2 lata, liczone od zakończenia 5 miesięcznej fazy projektowania – łącznie nie dłużej niż 29 miesięcy.

Kryteria oceny

najniższa cena brutto – 5%

wskaźnik NPVR – 95%

Firmy biorące udział w przetargu i ich oferty

Pierwszy przetarg został przeprowadzony według procedury ograniczonej. Do postępowania zostało dopuszczonych trzech wykonawców:

Control Process – 193,4 mln zł; 21 miesięcy; 27,65 MW

konsorcjum SBB Energy, Slovenske Energeticke Strojarne – 222,40 mln zł; 23 miesiące; 28,76 MW

konsorcjum Polimex Energetyka, Energoinstal – 204,80 mln zł; 23 miesiące; 29,52 MW

 

Pierwotnie do przetargu zgłosiły się również: Elektrobudowa; konsorcjum: Rafako, Skoda Praha, Skoda Praha Invest; General Systems Design UK; konsorcjum: Molewski, Europejski Holding Energetyczny, Termoelektro-Ukraina; Energomontaż Zachód Wrocław.

 

Punktacja dla poszczególnych ofert wg zadeklarowanych parametrów wyniosła kolejno:

-konsorcjum Polimex Energetyka, Energoinstal – 99,7 pkt.,
-Control Process – 99,1 pkt.,
-konsorcjum SBB Energy, Slovenske Energeticke Strojarne – 60,4 pkt.

Przyczyna unieważnienia przetargu: najkorzystniejsza z ofert przekracza budżet inwestora.

Technologia

Specyfikacja techniczna

Typ instalacji: Elektrociepłownia

Moc znamionowa: 104 MWt

Sprawność ogólna: ~ 28,8%

Elektryczna: 32 MW

W kogeneracji: 104 MWt

Kocioł: 2 kotły parowe

Silniki/generatory: turbina upustowo-kondensacyjna, generator elektryczny

Paliwo: Gaz koksowniczy (w ilości ok. 180 mln m^3 rocznie)

Wyprowadzenie energii: GPZ Radlin (właściciel: TAURON Dystrybucja)

Budowa

Planowany uruchomienie bloku: IV kwartał 2021 roku

sierpień 2021 – budowa fundamentów chłodni wentylatorowej oraz kanałów i infrastruktury związanej z układem chłodzenia.

2-3 sierpnia 2021 – osadzenie na fundamentach dostarczone z RAFAKO S.A. elementy kotłów. Dostarczenie każdego z dwóch elementów o wadze ponad 70 ton dostarczony został na plac budowy drogowym transportem ponadnormatywnym

czerwiec – lipiec 2021 – montaż turbiny, kondensatora turbiny oraz generatora. Urządzenia te zostały posadowione od razu na fundamentach.

marzec 2021 – montaż z gotowych wielkogabarytowych elementów komin (o wysokości ponad 100 metrów)

maj 2020 – wzmacnianie gruntu palami i kolumnami żelbetowymi

16 kwietnia 2020 – rozpoczęcie prac ziemnych

luty 2020 – rozpoczęcie prac budowlanych (wykonawca prowadził prace związane z organizacją placu budowy, wykonaniem zaplecza, ogrodzeniem terenu oraz przyłączeniem niezbędnych dla prac budowlanych mediów)

Budowa jest realizacją podpisanej 12 czerwca 2019 r. w Radlinie przez JSW KOKS i RAFAKO umowy na budowę kogeneracyjnego bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym o mocy ok. 32 MWe i wyposażonego w człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt. Czas realizacji inwestycji określono na 29 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Jednostka wejdzie planowo do ruchu w IV kwartale 2021 r. Koszt 289 mln zł (netto).

 

Budowa elektrociepłowni w materiałach inwestora:

https://www.jswkoks.pl/o-nas/inwestycje-i-modernizacje/budowa-elektrocieplowni-w-koksowni-radlin

https://www.jswkoks.pl/o-nas/inwestycje-i-modernizacje/budowa-elektrocieplowni-w-koksowni-radlin/postepy-prac-na-budowie

 

Zdjęcie przedstawiające prace budowlane:

EC Radlin 1

 

 

 

Wpływ

Wpływ inwestycji na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne regionu

Celem JSW Koks jest wytwarzanie ciepła technologicznego oraz energii elektrycznej na potrzeby własne (Koksowni Radlin) oraz na sprzedaż. Paliwo wykorzystywane w EC będzie pochodziło bezpośrednio z nadwyżek gazu koksowniczego z JSW Koks. Nadwyżki ciepła posłużą zabezpieczeniu potrzeb w Kopalni Węgla Kamiennego Marcel (na poziomie 21 MWt) oraz miasta Radlin (16 MWt). Nadwyżki energii elektrycznej zostaną wprowadzone do sieci i sprzedane zewnętrznym odbiorcom.

W przypadku wybudowania EC Radlin zasilanej gazem koksowniczym, pracownicy sąsiedniej EC Marcel mogą stracić pracę. Wiąże się to z docelowym wyłączeniem z eksploatacji z końcem 2022 roku przestarzałej EC Marcel,

Elektrociepłownia Radlin ma docelowo zastąpić planowaną do wyłączenia z eksploatacji, z końcem 2022 roku EC Marcel i wykorzystywać ok. 180 mln m3 gazu rocznie. Własna produkcja energii z odpadowego do tej pory gazu koksowniczego pozwoli uniezależnić się od dostawców zewnętrznych, a także wykonać kolejny krok w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Projekt Budowy Elektrociepłowni w Koksowni Radlin został wpisany w Program dla Śląska.

Bibliografia

http://www.polimex-mostostal.pl/pl-newsletter/test/Strategia%20Grupy%20PxM%20na%20lata%202016-2020.pdf

http://energetyka.wnp.pl/arp-i-jsw-koks-wybuduja-elektrocieplownie-w-radlinie,247763_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/trzech-powalczy-o-budowe-bloku-w-koksowni-radlin,283636_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/polimex-i-energoinstal-najblizej-budowy-bloku-w-koksowni-radlin,288033_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/blok-w-koksowni-radlin-odwolanie-polimeksu-i-energoinstalu-oddalone,290073_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/blok-w-koksowni-radlin-odwolanie-polimeksu-i-energoinstalu-oddalone,290073_1_0_0.html

https://gornictwo.wnp.pl/jsw-oglosila-nowy-przetarg-na-budowe-bloku-w-koksowni-radlin,334886_1_0_0.html

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/11787

https://wodzislawslaski.naszemiasto.pl/ruszyla-budowa-nowoczesnej-elektrocieplowni-w-radlinie/ar/c1-7734733

https://dziennikzachodni.pl/rafako-buduje-nowoczesna-elektrocieplownie-w-radlinie-dla-jsw-koks-zapewni-prad-koksowni-i-cieplo-mieszkancom/ar/c3-15003405

https://www.nowiny.pl/biznes/187545-spor-o-elektrocieplownie-radlin-nfosigw-nie-podziela-obaw-cba.html

https://biznes.pap.pl/en/news/all/info/3220113,rafako-podpisalo-z-jsw-koks-aneks-do-umowy-dot–budowy-bloku-energetycznegoData ostatniej modyfikacji: 9 marca 2022

Inwestycje