FW Laszki

Inwestycja w farmę wiatrową o mocy zainstalowanej 36 MW, zlokalizowaną w województwie podkarpackim. Zakończona w czerwcu 2022 roku.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

ERG – włoska firma, powstała w 1938 roku.  Grupa jest obecnie wiodącym operatorem w energetyce wiatrowej we Włoszech i znajduje się obecnie w pierwszej dziesiątce w Europie (onshore). Posiada również elektrownię pracującą w cyklu kombinowanym (ERG Power, 480 MW) w Priolo Gargallo na Sycylii, a w 2015 roku zakupiła od EON Produzione blok hydroelektryczny Terni (527 MW). ERG jest również aktywny we Włoszech w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł słonecznych (140 MW). Jeśli chodzi o rozkład geograficzny farm wiatrowych, to zainstalowane MW znajdują się głównie we Włoszech (1 093), gdzie zlokalizowane są również inne centra logistyczne ERG z zakresu Operations & Maintenance. ERG jest obecny z 359 MW we Francji, 272 MW w Niemczech, w Rumunii (70 MW) i w Bułgarii (54 MW).[23] W ciągu 2015 roku zaczęły działać farmy wiatrowe w Polsce (około 80 MW).

WYKONAWCY

  • Erbud

firma z branży budowlano-technicznej.  Powstała w 1990 roku. Firma ma ogromne doświadczenie w projektach krajowych jak i miedzynarodowych.

  • ONDE (dawniej PBDI)

firma będąca częścią Grupy Kapitałowej ERBUD, jednej z największych polskich grup budowlanych na rynku. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym.

  • Electrum Concreo

(do 03.2022: Electrum) to jeden z czołowych wykonawców infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii. Spółka realizuje strategiczne kontrakty na wielkoformatowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, budując i uruchamiając obiekty w sektorze energetyki alternatywnej, informacyjnym i przemysłowym. Całość procesu jest przeprowadzana w ramach Grupy Electrum, działającej w formule One Stop Shop. Spółka odpowiada także za przeprowadzenie wszelkich czynności formalno- prawnych w ramach realizacji oraz przejęcie i mitygację ryzyk.

Przebieg inwestycji

  • czerwiec 2022 – energetyzacja GPO Laszki, oddanie farmy wiatrowej do użytku
  • maj 2021 – rozpoczęcie prac budowlanych
  • 9 października 2020 – PBDI, spółka zależna Erbudu, zawarła umowę na prace przy budowie farmy wiatrowej Laszki,
  • zakup projektu farmy wiatrowej Laszki przez ERG
  • 5 grudnia 2019 r. – aukcja na dofinansowanie ze środków publicznych inwestycji w farmę wiatrową Laszki, przeprowadzona przez Urząd Regulacji Energetyki,
  • listopad 2015 – publikacja wyników kontroli NIK, z negatywną oceną postępowań administracyjnych i planistycznych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w Gminie Laszki,
  • 30 październik 2012 r. – uzyskanie wstępnych decyzji środowiskowych od wójta gminy Laszki,

Finanse

Włoski inwestor szacuje, że koszt całej inwestycji, wraz z zakupem projektu wyniesie około 48 mln euro.  Realizacja budowy farmy, przyniesie gminie Laszki zyski w wysokości ok. 1,5 mln złotych rocznie, co pozwoli na rozwój gminy.

Technologia

Farma wiatrowa składa się z 18 turbin, każda o mocy 2 MW, podłączonych do rozdzielni 20 kV GPO 110/20 kV Laszki.

Do infrastruktury towarzyszącej należy zbudowana stacja elektroenergetyczna 110/20 kV GPZ Laszki. Stacja ma za zadanie wyprowadzenie mocy generowanej przez turbiny wiatrowe do systemu elektroenergetycznego.

Budowa

Zakres prac budowlanych realizowanych przez Wykonawcę – firmę Electrum – zawierał: projekt, dostawę, montaż, budowę, uruchomienie i testowanie farm wiatrowych oraz linii kablowych i światłowodowych.

Elementy farmy były transportowane z Gdyni, co wiązało się z licznymi utrudnieniami w ruchu oraz dużymi wymaganiami logistycznymi. Dodatkowo budowa farmy wiązała się z działaniem firmy PGE Dystrybucja, która to, aby umożliwić przyłączenie i funkcjonowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych powstających na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia, zbudowała nową rozdzielnię 110 kV Hrubieszów oraz rozbudowała stację 220/110 kV Mokre w okolicy Zamościa. Te dwie duże inwestycje pozwoliły na przyłączenie nowych farm i odbiór energii z odnawialnych źródeł.

Rozdzielnia 110 kV GPO Laszki została włączona do systemu elektroenergetycznego poprzez przyłączenie do linii elektroenergetycznej relacji Korczowa – Munina. Połączenie wykonano jako przyłącze napowietrzne.

Wpływ

Szacowana roczna produkcja energii to 90 GWh. Eksperci szacują, że farma będzie w stanie zasilić około 30 tys. gospodarstw domowych. Wpływy do gminnego budżetu z podatków wynikających z pracy farmy wiatrowej (1,5 mln zł rocznie), pozwolą na dodatkowe inwestycje gminy, w szkoły, chodniki, meliorację oraz działalność miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Farma wiatrowa przyczyni się także do realizacji ambitnych celów w zakresie energetyki odnawialnej, które polski rząd wyznaczył w Narodowym Planie na rzecz energii i Klimatu, przedłożonym Komisji Europejskiej.

Lokalne portale informacyjne relacjonują, że realizacja inwestycji w  farmę wiatrową Laszki zablokuje budownictwo w trzech okolicznych wsiach (Laszki, Korzenica, Bobrówka) ze względu na obowiązywanie ustawy odległościowej. W konsekwencji istnienia aktualnych regulacji niemożliwe będzie wydanie pozwolenia na budowę przy odległości mniejszej niż 1600 metrów (wysokość elektrowni wiatrowej to 160 m).

Działalność wokół inwestycji FW Laszki na jej początkowym etapie przeszła kontrolę Najwyższej Izby Kontroli. W listopadzie 2015 roku NIK przekazała w ramach Wystąpienia Pokontrolnego, iż procedury poprzedzające wydawanie decyzji o lokalizacji farm wiatrowych w gminie Laszki toczyły się w oparciu o niekompletną i nierzetelnie opracowaną dokumentację. W efekcie niemożliwa była prawidłowa ocena wpływu farm (m.in. hałasu) na najbliższe sąsiedztwo, w tym na mieszkańców danej gminy. Nie wywiązywano się też ze wszystkich obowiązków informacyjnych i dlatego społeczeństwo nie było skutecznie i w pełni poinformowane o planowanych przedsięwzięciach i ich skutkach.

Bibliografia

– https://electrum.pl/kim-jestesmy/

– https://www.erg.eu/en/who-we-are/our-transformation/our-history

– https://en.wikipedia.org/wiki/Edoardo_Raffinerie_Garrone

– https://www.erbud.pl/

– https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/103997/wlosi-zbuduja-farme-wiatrowa-na-podkarpaciu

– https://gadzetomania.pl/elektrownie-oze-na-wschodzie-polski-prad-dla-100-tys-domow,6769371527461792a

– https://www.laszki.pl/bip/atach/4/854/2149/Postanowienie%20-%20zakres%20raportu.pdf

– http://xn--jarosawska-e0b.pl/rusza-budowa-farmy-wiatrowej-w-laszkach-18-turbin-zielona-energie-do-sieci-powinno-zaczac-dostarczac-za-niewiele-ponad-rok/

– http://xn--jarosawska-e0b.pl/mieszkancy-nie-mowia-nie-powstajacej-farmie-wiatrowej-w-gminie-laszki/

– https://nowa-energia.com.pl/2022/05/16/pge-dystrybucja-wspiera-zrodla-produkujace-zielona-energie/

– https://we.pb.edu.pl/wspolpraca/partnerzy-w-ksztalceniu-praktycznym/partnerzy-z-certyfikatem/electrum/

– http://xn--jarosawska-e0b.pl/wiatraki-zablokuja-rozbudowe-laszek-bobrowki-i-korzenicy/

– https://www.wnp.pl/energetyka/wloski-erg-kupil-projekt-farmy-wiatrowej-w-polsce,377089.htmlData ostatniej modyfikacji: 9 sierpnia 2022

Inwestycje