Przebudowa kotła K1 w EC Siekierki

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

pgnig-termika-logo-250x300

PGNiG TERMIKA to największy w Polsce producent ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, produkujący 11% całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Firma pokrywa w przybliżeniu 65% całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

 

 

Wykonawcy:

andritz

ANDRITZ jest wiodącym dostawcą instalacji przemysłowych, urządzeń oraz usług dla elektrowni wodnych, przemysłu celulozowo-papierniczego, przemysłu obróbki metali i stali. Siedziba firmy znajduje się w Graz w Austrii.

 

bilfinger

Bilfinger to grupa inżynieryjna i serwisowa, rozwijająca, budująca, utrzymująca i eksploatująca elektrownie, obiekty infrastruktury, obiekty przemysłowe, energetyczne oraz nieruchomości.

 

 

Przebieg inwestycji

17 wrzesień 2015 roku. – zakończenie realizacji projektu

wrzesień 2015 r. – wywiązanie się wykonawcy ze wszystkich zobowiązań

sierpień 2015 r. – przyjęcie instalacji do eksploatacji

lipiec 2015 r. – wykonanie rozruchów, ruchu próbnego

kwiecień 2015 r. – ukończenie realizacji prac budowlano-montażowych

kwiecień 2014 r. – opracowanie projektu budowlanego, złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę

Finanse

Zakończony przetarg  na inwestycję w Siekierkach:

Ogłoszono 1 października 2012 r.; oferty otwarto 17 maja 2013 r., a najkorzystniejsza oferta została wybrana pod koniec lipca.

Wygrało konsorcjum austriackiego Andritz Energy & Environment i Bilfinger Infrastructure. Wartość umowy wynosi 310,5 mln zł brutto. Budżet inwestora opiewał na 166,05 mln zł brutto. Konkurencyjną, wartą 363,46 mln zł brutto, ofertę w przetargu złożył Polimex-Mostostal, ale została ona odrzucona przez zamawiającego.

Polimex zadeklarował w ofercie wydajność pary wysokości 190 t/h, a konsorcjum Andritz – 185 t/h.
Przy wyborze najkorzystniejszej pod uwagę brano kryteria ceny (60 proc.) oraz wydajności pary z kotła (40 proc.). Zadecydowało kryterium najniższej ceny.

 

Kolejny przetarg:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawy do zmodernizowanego kotła K1 w EC Siekierki w Warszawie materiału inertnego według wymaganej specyfikacji, w ramach rocznej umowy ramowej, w ilościach szacunkowych od 275 do 744 ton miesięcznie w okresie 1.05.2015r – 30.04.2016r.
Ogłoszenie: 9.03.2015
Zakończenie: 23.03.2015

 

DOFINANSOWANIA
PGNiG Termika podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu „Przebudowy kotła K1 celem dostosowania do spalania biomasy w EC Siekierki” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Wielkość dofinansowania wyniosła 20 mln zł.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej skierowanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein do państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy norweskich i funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia. Zawarte umowy międzynarodowe, w tym tzw. Memorandum of Understanding stanowią podstawę do wydatkowania środków w latach 2009-2014. Kwota dostępna w tym okresie dla Polski wynosi ok. 570 mln euro.

Technologia

Typ instalacji: elektrociepłownia,

kocioł pyłowy: OP-230

Moc znamionowa: 105MW

Standardy emisyjne:

 • Zachowywane obecnie przez wszystkie instalacje EC Siekierki poziomy emisji tlenków azotu są poniżej deklarowanej do NFOŚiGW wielkości tj. 180 mg/m3u (przyszła norma to 200 mg/m3u), a siarki 200 mg SO2 w m3 spalin.
 • Wprowadzenie spalania biomasy pozwoli na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki – o 786,6 Mg/rok, tlenków azotu – o 262,9 Mg/rok, dwutlenku węgla – o 227 621,0 Mg/rok oraz obniżenia ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych – o 10 133 Mg/rok.

Paliwo:

 • Preferowanym towarem będzie biomasa leśna w postaci zrębki drzewnej oraz biomasa pochodzenia rolnego w postaci peletu w ilości 350 000 t rocznie.

Ilość energii elektrycznej produkowanej w ciągu roku:

 • 240 000 MWh – 7% całkowitej produkcji energii elektrycznej w PGNiG TERMIKA.

Budowa

W ramach przebudowy kotła zrealizowane zostaną m.in. następujące elementy:

 • wykonanie fundamentów,
 • dostawa i montaż układu paleniskowego,
 • dostawa i montaż wentylatora powietrza,
 • dostawa i montaż urządzeń pomocniczych,
 • dostawa i montaż instalacji SNCR (selektywna niekatalityczna redukcja tlenków azotu (Selective Non-Catalytic Reduction),
 • wykonanie prac modernizacyjnych elektrofiltru nr 1,
 • układ odpopielania i magazynowania popiołu, w tym zbiornik magazynowy.

rozpoczęcie prac: kwiecień 2014

czas zakończenia: kwiecień 2015

Wpływ

Inwestycja pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Warszawie.

Poprzez realizację tej inwestycji zakład Elektrociepłownia Siekierki po raz kolejny ograniczy swój wpływ na środowisko naturalne, zabytki i architekturę miasta oraz przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców Warszawy.

Inwestycja zapewni również wieloletnią współpracę z PGNIG TERMIKA producentów rolnych i właścicieli gruntów w rejonie Mazowsza oraz Polski centralnej w obszarze do 150 km. od Warszawy, pomoc i wkład finansowy w założeniu plantacji wierzby energetycznej (gat. Salix viminalis L.) oraz topoli energetycznej oraz organizację zbiorów na plantacjach.

Bibliografia

www.termika.pgnig.pl

www.energetyka.wnp.pl/biomasowy-blok-w-ec-siekierki-za-trzy-lata,159850_1_0_0.html

www.eog.gov.plData ostatniej modyfikacji: 17 kwietnia 2018

Inwestycje