Rozbudowa farmy wiatrowej Potęgowo

Realizacja rozbudowy farmy wiatrowej Potęgowo o farmy wiatrowe Wieliszewo i Bięcino (jako FW Potęgowo południe). Inwestycja składa się z 25 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 59,4 MW. Oddanie do eksploatacji planowane jest na 2023 rok.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Mashav Energia – firma koncentrująca się na finansowaniu projektów oraz zarządzaniu i eksploatacji farm wiatrowych w Polsce. Realizuje duże inwestycje w obszarze energetyki wiatrowej przy współpracy z dużymi międzynarodowymi firmami budowlanymi, dostawcami turbin, kancelariami prawymi oraz instytucjami finansowymi działającymi na polskim rynku.

 

Wykonawca:

ONDE (dawniej PBDI) –  firma będąca częścią Grupy Kapitałowej ERBUD, jednej z największych polskich grup budowlanych na rynku. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjno-drogowym, przemysłowym i energetycznym.

 

 

Generalny wykonawca:

Electrum Concreo (do 03.2022: Electrum) to jeden z czołowych wykonawców infrastruktury dla odnawialnych źródeł energii. Spółka realizuje strategiczne kontrakty na wielkoformatowe farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, budując i uruchamiając obiekty w sektorze energetyki alternatywnej, informacyjnym i przemysłowym. Całość procesu jest przeprowadzana w ramach Grupy Electrum, działającej w formule One Stop Shop. Spółka odpowiada także za przeprowadzenie wszelkich czynności formalno- prawnych w ramach realizacji oraz przejęcie i mitygację ryzyk.

Przebieg inwestycji

2023 – planowane oddanie farmy do eksploatacji

czerwiec 2021 – podpisanie umowy o finansowanie z PZU

marzec 2021 – rozpoczęcie prac budowlanych

2019 – Decyzja o rozbudowie farmy wiatrowej Potęgowo

2016-2017 – Otrzymanie pozwoleń na budowę

Finanse

W 2021 roku PZU podpisał umowę na finansowanie budowy podprojektu FW Wieliszewo w ramach rozbudowy Farmy Wiatrowej Potęgowo przy pomocy pracowników z kancelarii Dentos. Kwota finansowania wyniosła 100 mln złotych.

Technologia

Farma Wiatrowa Wieliszewo
Inwestycja składać się będzie z 17 turbin wiatrowych Vestas V90 o mocy nominalnej 2.2 MW.

Parametry turbiny:
Prędkość włączania – 4 m/s
Nominalna prędkość wiatru – 13 m/s
Prędkość wyłączania – 25 m/s
Średnica wirnika – 90 m
Powierzchnia wirnika – 6 362 m2
Wysokość piasty – 100m

 

 

Farma Wiatrowa Bięcino
Inwestycja składać się będzie z dodatkowych 8 turbin wiatrowych (obok istniejących 5 turbin) GE 2.75-120 o mocy nominalnej 2,75 MW.

Parametry turbiny:
Prędkość włączania – 3 m/s
Nominalna prędkość wiatru – 12,5 m/s
Prędkość wyłączania – 25 m/s
Średnica wirnika – 120m
Powierzchnia wirnika – 11 309,7 m2
Wysokość piasty – 110m

Budowa

Planowana moc zainstalowana 25 TW realizowanych w ramach Projektu będzie równa 59,4 MW, co zwiększy liczbę TW w FW Potęgowo do 101, a całkowitą moc zainstalowaną do 278,9 MW.

Energia wytworzona przez TW z obu podprojektów zostanie przesłana do GSE Bięcino 2 przez podziemne linie elektroenergetyczne średniego napięcia (LE). Długość LE będzie wynosić ok. 11,4 km. GSE Bięcino 2 zostanie podłączona do podziemnej LE wysokiego napięcia ułożonej wzdłuż istniejącej LE z GSE Wierzbięcino (obsługiwanej przez operatora systemu przesyłowego – PSE Operator S.A.).

Rozbudowa-potegowo2

Mapa lokalizacji Farmy Wiatrowej Bięcino

Zakres projektu rozbudowy Farmy Wiatrowej Bięcino obejmuje dodatkowe 8 turbin wiatrowych GE 2.75-120 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podziemną infrastrukturę kablową, służącej do przesyłu energii elektrycznej wraz z kablami, drugą stację elektroenergetyczną (GPZ), drogi wewnętrzne i place manewrowe oraz powierzchnie montażowe i magazynowe.

 

Rozbudowa-potegowo1

Mapa lokalizacji Fartmy Wiatrowej Wieliszewo

Zakres projektu rozbudowy Farmy Wiatrowej Wieliszewo obejmuje 17 turbin wiatrowych Vestas V90 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, podziemną infrastrukturą kablową, służącą do przesyłu energii elektrycznej wraz z kablami, drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi oraz powierzchniami montażowymi i magazynowymi.

Zakres prac wykonanych przez firmę Electrum (Generalnego wykonawcę projektu) obejmuje:

  • Opracowanie projektu wykonawczego, budowa i uruchomienie GPO Bięcino 2 (30/110kV) wraz z obiektami towarzyszącymi w ramach realizacji struktury FW Potęgowo Południe o mocy 37,4 MW (17 turbin wiatrowych)
  • Budowa 110/30 GPO Wrzeście- Kępno
  • Budowa linii kablowej WN 110 kV wraz z kablem światłowodowym pomiędzy istniejącą stacją SN 400/110kV Wierzbięcin a planowaną stacją GPO Wrzeście – Kępno (25 km)
  • Budowa linii kablowej wraz z kablami światłowodowymi i uziemieniem (33,35 km)
  • Budowa dróg dojazdowych (ok. 10 km), przygotowanie powierzchni tymczasowych (ok. 40 000 m^2 platform i miejsc montażowych)
  • Budowa fundamentów pod turbiny wiatrowe (17 kompletów)

Widok na obszar objęty robotami budowlanymi przygotowującymi do instalacji turbin wiatrowych na farmie Potęgowo Południe (źródło – Electrum Holding)

Wpływ

Przed rozpoczęciem prac ponowiono szereg potrzebnych badań. Wzięto pod uwagę bezpieczeństwo okolicznej fauny, zjawisko migotania cienia, efekt rzucania lodem lub łopatą śmigła a także przeprowadzono audyt akustyczny i nie znaleziono przeciwskazań, które mogłyby przeszkodzić w budowie projektu.

Najbliżsi mieszkańcy wsi mieszkają co najmniej 600 metrów od placów budowy. W czasie eksploatacji inwestor będzie monitorować wpływ hałasu i efektu migotania cienia na okolicznym mieszkańców, a także ułatwi kontakt firmy z mieszkańcami, co ma na celu bardziej efektywne rozwiązywanie problemów i potencjalnych konfliktów pomiędzy stronami.

W Raporcie uzupełniającym – „Rozbudowa farmy wiatrowej Potęgowo o farmy wiatrowe Wieliszewo i Bięcino” przygotowanym w styczniu 2021 r. znalazło się wyjaśnienie odnośnie tzw. Ustawy 10H ograniczającej obszar na którym mogą być zainstalowane turbiny wiatrowe: „W dniu 27 lipca 2016 r. weszła w życie polska Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, o istotnym znaczeniu dla projektów farm wiatrowych. Ustawa wdraża m.in. ograniczenia dotyczące projektów lądowych farm wiatrowych w odniesieniu do odległości minimalnej (równej lub wyższej niż dziesięciokrotna wysokość FW) pomiędzy poszczególnymi TW i obszarami mieszkalnymi oraz obszarami chronionymi. (…) Należy zaznaczyć, że ustawa weszła w życie po wydaniu decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę (z późn. zm.) dla Projektu. W związku z tym, jak długo pozwolenia na budowę pozostają w mocy, Projekt nie podlega ograniczeniom dotyczącym odległości, o których mowa w ustawie.”

Bibliografia

https://www.thewindpower.net/turbine_en_750_ge-energy_2.75-120.php

https://pl.wind-turbine-models.com/turbines/16-vestas-v90

https://www.pb.pl/pzu-sfinansuje-rozbudowe-farmy-wiatrowej-potegowo-1119189

http://mashavenergia.com/wp-content/uploads/2021/02/Rozbudowa-Farmy-Wiatrowej-Pot%C4%99gowo-o-farmy-wiatrowe-Wieliszewo-i-Bi%C4%99cino-raport-uzupe%C5%82niaj%C4%85cy-rev-1.1.pdf

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/finansowanie-rozbudowy-najwiekszej-farmy-wiatrowej-w-polsce,509588.htmlData ostatniej modyfikacji: 9 sierpnia 2022

Inwestycje