Spalarnia Odpadów w Białymstoku

Inwestor i wykonawcy

Zamawiający:
W 2010 roku Gmina Białystok powierzyła spółce miejskiej „Lech” realizację projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”, którego najważniejszym zadaniem była budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Przedsiębiorstwo będzie też zarządzać nowo powstałym obiektem.

 

Wykonawcy:

Logo-Budimex-SA

Grupa Budimex tworzy jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Jest również rozpoznawalna i ceniona od wielu lat za granicą. Początki naszej działalności sięgają roku 1968, kiedy powołano Centralę Handlu Zagranicznego budownictwa Budimex. Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno–usługowe, Budimex koncentruje się na rynku polskim. Będąc generalnym wykonawcą, oferujemy usługi w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej, budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego. Stopniowo zwiększamy swoje zaangażowanie w sektorze facility management (obsługa nieruchomości i obiektów infrastruktury) oraz gospodarki odpadami.

 

keppel seghers Keppel Seghers, a member of the Keppel Infrastructure group, is the environmental technology arm of Keppel Corporation, a multinational conglomerate listed in Singapore. Keppel Corporation focuses on three key business activities – Offshore & Marine, Infrastructure and Property.
As a leading player in environmental technology and services, Keppel Seghers offers a broad portfolio of comprehensive environmental solutions, and its scope of activities includes consultancy, design, engineering, technology development, construction, operations and maintenance of plants and facilities as well as investments in large environmental projects

Przebieg inwestycji

09.02.2016 – uroczyste otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
02.2015 – próba ciśnieniowa kotła – 106 bar
20.11.2014 – miała miejsce tradycyjna dla branży energetycznej uroczystość nadania imienia walczakowi – kluczowemu elementowi kotła zamontowanego w Zakładzie. Uroczystego aktu nadania imienia „Klemens” dokonał Pan Janusz Ostapiuk – Wiceminister Środowiska.
17.09.2014 – Marszałek Województwa Podlaskiego na wniosek P.U.H.P. „LECH” Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika, wszczął postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji wchodzących w skład ZUOK
9.12.2013 – rozpoczęto prace budowlane
2.12.2013 roku Wojewoda Podlaski wydał decyzję, w której utrzymał w mocy decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Wobec tego faktu wykonawca – konsorcjum firm, którego liderem jest Budimex S.A. – może przystąpić do prac budowlanych.
10.09.2013 – wydano pozwolenie na budowę ZUOK
12.06.2013 – wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności do projektu została potwierdzona w decyzji Komisji Europejskiej. Wysokość dofinansowania pozostała bez zmian tj. 210,0 mln zł.
Wysokość dofinansowania pozostała bez zmian tj. 210,0 mln zł, natomiast udział środków unijnych uległ zwiększeniu do maksymalnego progu 85% wydatków kwalifikowanych.
Zgodnie z zawartym aneksem zmianie ulega całkowity koszt projektu. Zostaje on pomniejszony o 169 217 956,00 zł, z 652 213 985,00 zł na 482 996 029,00 zł. Zmianie ulegają również koszty kwalifikowalne projektu z 532 613 224,00 zł na 3 93 468 424,00 zł (pomniejszenie o 139 144 800,00 zł). Zmniejszenie wartości projektu spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych przetargów na realizację poszczególnych zamówień.
29.05.2013 – został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie Projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Wyrok WSA w Białymstoku był przedmiotem skargi kasacyjnej stowarzyszenia ekologicznego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 6 czerwca 2013r. jest prawomocne i kończy procedurę sądowo – administracyjną w przedmiotowej sprawie.
W dniu 7 lutego 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Do dnia 8 marca 2011 r. możliwe było składanie odwołań od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. W terminie tym wniesione zostały cztery odwołania. Decyzją z dnia 30 maja 2011 r., SKO utrzymało w mocy decyzję organu I instancji tj. decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 lutego 2011 r. Następnie decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego została zaskarżona przez lokalne stowarzyszenia ekologiczne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Wojewódzki Sąd Administracyjny na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2012r. rozpatrzył wniesione skargi i wydał wyrok, w którym oddalił skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 30 maja 2011r.
06.06.2013 – Naczelny Sąd Administracyjny, oddalił skargę kasacyjną złożoną przez stowarzyszenie ekologiczne na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
19.03.2013 – wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę ZUOK.
31.08.2012 – zawarto umowę z konsorcjum firm: Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcjum), Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. na zaprojektowanie i wykonanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
20.08.2012 – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargi dwóch organizacji ekologicznych żądających uchylenia postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, które utrzymało w mocy decyzję środowiskową dot. budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Jednocześnie Sąd umorzył inne postępowanie odnoszące się do tej samej sprawy. Rozprawa, na której rozpoznano skargi odwołujących się, odbyła się 7.08.2012. Wyrok sądu oznacza, że decyzja Prezydenta Miasta określająca warunki środowiskowe inwestycji była prawidłowa.
25.06.2012 – Najwięcej punktów zdobyła oferta konsorcjum firm: Budimex S.A. (Polska) Keppel Seghers N.V. (Belgia), Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A (Hiszpania).
14.06.2012 – czterech oferentów złożyło swoje oferty
06.03.2012 – uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej, na kwotę 310 mln zł.
07.02.2012 – zmieniła się lista pięciu wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu, pojawił się na niej wniosek nr 6, a wycofany został wniosek nr 4.
5.12.2011 – zamierzano zaprosić do postępowania pięciu wykonawców najlepiej spełniających warunki udziału w postępowaniu. Przekazano wykonawcom ocenę spełniania tych warunków, po czym do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie spłynęło pięć odwołań. Izba przychyliła się do jednego z nich i nakazała ponowną ocenę wniosku nr 6.
Całkowity koszt projektu szacowany jest na 652 mln zł (w tym ok. 120 mln zł przypada na podatek VAT, który podlega zwrotowi). Koszt kluczowej części projektu, którą jest wybudowanie w Białymstoku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, oszacowano na 321 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków UE w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.1, zgodnie z podpisaną umową, wyniesie 210 mln zł, co stanowi około 39 % wydatków kwalifikowanych. Pozostałe środki mają pochodzić z pożyczki od NFOŚiGW, kredytów oraz środków własnych Beneficjenta.
4.10.2011 – w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a P.U.H.P. „LECH” Spółka z o. o. w Białymstoku.
16.09.2011 – dopuszczenie 12 wniosków o udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ZUOK
21.07.2011 – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o. o. wszczęło postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na realizację Kontraktu nr 5 „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku”.
20.06.2011 – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku wydało decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ZUOK
30.05.2011 – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku utrzymało w mocy decyzję organu I instancji tj. decyzję Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 7 lutego 2011 r.
19.04.2011 – przesłano całość akt przedmiotowej sprawy wraz z odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.
14.02.2011 – wszczęto postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 11.02.2011r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ZUOK
12.04.2011r. wpłynęło odwołanie Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku od decyzji z dnia 11 kwietnia 2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ZUOK.
11.04.2011 – wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ZUOK
16.03.2011 – przekazano odwołanie od decyzji z dnia 07.02.2011
07.03.2011 – przekazano dwa odwołania od decyzji z dnia 07.02.2011
21.02.2011 – przekazano akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku
07.02.2011 – wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie ZUOK
04.01.2011 – przekazano akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku
30.12.2010 – wydano decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie ZUOK
28.12.2010 – wydano postanowienie znak o podjęciu, zawieszonego postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2010r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie ZUOK
03.12.2010 – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku postanowiło uchylić zaskarżoną decyzję środowiskową dot. budowy ZUOK w Białymstoku i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja SKO oznacza, że konieczne będzie ponowne przeprowadzenie postępowania w zakwestionowanej części i poprawienie niektórych sformułowań w treści decyzji.
30.06.2010 – złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
28.06.2010 – wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ZUOK
08.01.2010 – termin składania ofert w postępowaniu.
18.12.2009 – ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji do projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.
30.09.2009 – przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Finanse

12.06.2013 – wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności do projektu została potwierdzona w decyzji Komisji Europejskiej. Wysokość dofinansowania pozostała bez zmian tj. 210,0 mln zł.

29.05.2013 – został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie Projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Zgodnie z zawartym aneksem zmianie ulega całkowity koszt projektu. Zostaje on pomniejszony o 169 217 956,00 zł, z 652 213 985,00 zł na 482 996 029,00 zł. Zmianie ulegają również koszty kwalifikowalne projektu z 532 613 224,00 zł na 3 93 468 424,00 zł (pomniejszenie o 139 144 800,00 zł). Zmniejszenie wartości projektu spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych przetargów na realizację poszczególnych zamówień.
Wysokość dofinansowania pozostała bez zmian tj. 210,0 mln zł, natomiast udział środków unijnych uległ zwiększeniu do maksymalnego progu 85% wydatków kwalifikowanych.

14.06.2012 – czterech oferentów złożyło swoje oferty

(Ceny ofertowe brutto)
1. Rafako S.A. – 397 659 000,00 zł
2. Konsorcjum firm:
Astaldi S.p.A. (pełnomocnik konsorcjum, Włochy), TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia (Włochy) –  361 619 439,23 zł
3. Konsorcjum firm:
Polimex Mostostal S.A. (pełnomocnik konsorcjum), Fisia Babcock Environment GmbH (Niemcy) 429 820 347,51 zł
4. Konsorcjum firm:
Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcjum), Keppel Seghers N.V. (Belgia), Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A (Hiszpania) 409 538 641,35 zł

Wśród czterech złożonych 14 czerwca b.r. ofert, zwycięskie konsorcjum zdobyło przewagę nad konkurencją dzięki zaproponowaniu lepszych rozwiązań technicznych (w szczególności osiągnięcia największej mocy produkowanej energii elektrycznej), zagwarantowaniu niskich emisji szkodliwych substancji do atmosfery (zwłaszcza tlenków azotu i dwutlenku siarki) i najniższych kosztów eksploatacyjnych. Konsorcjum za zaprojektowanie i wybudowanie ZUOK w Białymstoku oczekuje wynagrodzenia w kwocie 409 538 641,35 zł brutto.

06.03.2012 – uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej, na kwotę 310 mln zł.

4.10.2011 – w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a P.U.H.P. „LECH” Spółka z o. o. w Białymstoku.
Całkowity koszt projektu szacowany jest na 652 mln zł (w tym ok. 120 mln zł przypada na podatek VAT, który podlega zwrotowi). Koszt kluczowej części projektu, którą jest wybudowanie w Białymstoku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, oszacowano na 321 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków UE w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.1, zgodnie z podpisaną umową, wyniesie 210 mln zł, co stanowi około 39 % wydatków kwalifikowanych. Pozostałe środki mają pochodzić z pożyczki od NFOŚiGW, kredytów oraz środków własnych Beneficjenta.

30.06.2010 – złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

18.12.2009 – ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji do projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.

Technologia

Przetwarzanie odpadów – 15,5 t/h, 372t/dobę, 120tys. t/rok.
Wartość opałowa zmieszanych odpadów komunalnych – 7 500 kJ/kg.
Produkcja energii elektrycznej – 38 tys. MWh/rok.
Produkcja energii cieplnej – 360 tys. GJ.
Obszar odbioru odpadów: Białystok oraz dziewięć sąsiadujących gmin.
Czas pracy – 7800h/rok.
Wydajność instalacji waloryzacji żużla – ok. 36 500 t/rok.
Szacunkowa ilość żużli z instalacji waloryzacji (z wyłączeniem metali żelaznych i nieżelaznych) – ok. 31 920 t/rok.
Wydajność instalacji zestalania i chemicznej stabilizacji pyłów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin – 8 600 t/rok.

Parametry gwarantowane przez wykonawcę:
Maksymalna moc elektryczna przy pełnej kondensacji – 8,68MWe.
Maksymalna moc elektryczna przy mocy cieplnej 17,5 MW – 6,08MWe.
Maksymalne zapotrzebowanie na moc elektryczną na potrzeby własne – 1,047MWe.
Długość okresu między przeglądami technicznymi – 7850h.
Dyspozycyjność – 8050h.
Emisja pyłów w spalinach – 6mg/Nm3.
Emisja kwaśnych nieorganicznych składników HCL – 9mg/Nm3.
Emisja kwaśnych nieorganicznych składników SO2 – 25mg/Nm3.
Emisja kwaśnych nieorganicznych składników HF – 0,6mg/Nm3.
Emisja NOx – 92mg/Nm3.
Emisja CO – 30mg/Nm3.
Emisja substancji organicznych TOCs – 6mg/Nm3.
Zawartość węgla organicznego w żużlach TOCż – 1,75%.
Zużycie oleju rozpałkowego – 10,9m3/rozruch.
Trwałość rusztu – 0,90%.
Czas eksploatacji przegrzewacza – 40 000h.
Zużycie rękawów filtra workowego – 24,90.
Zużycie wymurówki – 2,50%.

Technologia oczyszczania spalin:
Metoda System redukcji kwaśnych zanieczyszczeń (HCl, HF, SO2) – pół-sucha
System usuwania tlenków azotu – redukcja NOx – SNCR
System redukcji metali ciężkich oraz dioksyn i furanów – strumieniowo-pyłowa
System odpylania spalin – workowe filtry tkaninowe

Zastosowano też najnowocześniejsze rozwiązania, które powodują, że nieprzyjemne zapachy z hali wyładunku odpadów nie wydostają się na zewnątrz – dzięki wytworzonemu podciśnieniu są zasysane do wewnątrz budynku. Nie są więc uciążliwe dla otoczenia.

Budowa

Elementy instalacji według wykonawców

Budimex:
• Dwie suwnice i trzy chwytaki w obszarze bunkra
• Turbina parowa wraz z przekładnią oraz generatorem
• Urządzenia pomocnicze obiegu parowego/odzysku energii (zbiornik kondensatu, odgazowywacz, pompy wody zasilającej, wymiennik ciepłowniczy podgrzewający wodę z miejskiej sieci ciepłowniczej i inne)
• Skraplacz chłodzony powietrzem
• Stacja przygotowania wody kotłowej
• Rurociągi technologiczne wodne i parowe
• Mechaniczne wyposażenie przeciwpożarowe
• Wyposażenie mechaniczne podczyszczania ścieków
• Generator zasilania awaryjnego
• Przygotowanie tereny, portiernia, waga, budynek procesowy, budynek administracyjno-socjalny
• Budynek procesowy, część obszaru spalania z halą wyładunku
• Hala procesowa, obszar zestalania i stabilizacji popiołu
• Budynek hali przyjęcia i waloryzacji żużla
• Budynek placu dojrzewania żużla
• Budynek stacji przyjęcia i dystrybucji oleju opałowego
• Sieć wodociągowa i przeciwpożarowa
• Kanalizacja, podczyszczalnia, sieć ciepłownicza z opłatą przyłączeniową
• Zieleń, elementy małej architektury
• Rozdzielnia główna SN i zasilanie
• Transformatory 15kV
• UPS – zasilanie gwarantowane

Keppel Seghers:
• Zespół lej zasypowy, rynna zasypowa, palenisko rusztowe zintegrowane z kotłem oraz odżużlacz z zamknięciem wodnym
• Wentylator powietrza pierwotnego i powietrza wtórnego wraz z przewodami
• Pompy wody zasilającej
• Zbiornik wody zasilającej(pełniący równocześnie rolę odgazowywacza)
• Stacja poboru próbek
• Wymiennik spaliny-woda
• Układ przygotowania wody zasilającej(fosforan/amoniak)
• Układ przygotowania wody zasilającej(amoniak)
• Układ redukcji NOx w oparciu o metodę SNCR wraz z systemem przyjęcia, podawania i dozowania reagenta do paleniska
• Reaktor pół-suchego oczyszczania spalin
• Filtr workowy
• Komin wraz z wentylatorem ciągu
• Stacja przygotowania mleczka wapiennego
• Silos na węgiel aktywny
• Usuwanie popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin z systemem transportowym do instalacji zestalania i stabilizacji
• Instalacja zestalania i stabilizacji
• Instalacja mechanicznej obróbki żużla
• Rurociąg pary wysokiego ciśnienia do podgrzewu powietrza
• Rurociąg pary wysokiego ciśnienia do zdmuchiwaczy sadzy
• Rurociąg odcieków i odpowietrzeń

Bibliografia

https://www.youtube.com/watch?v=uai6ld4jdBw – filmik o spalarni – działanie
https://www.youtube.com/watch?v=EuGUm9JttsA – budowa
http://www.czystaenergia.bialystok.pl/obwieszczenie5/ – raport o oddziaływaniu na środowisko
http://www.czystaenergia.bialystok.pl/ – strona inwestycjiData ostatniej modyfikacji: 17 kwietnia 2018

Inwestycje