ZE PAK Konin

Inwestycja obejmuje budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin o mocy około 120 MWe i około 90 MWt oraz dodatkowo kotła szczytowego opalanego gazem o mocy około 40 MWt.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Koninlogo (1)

Misją ZE PAK jest produkcja czystej ekologicznie energii elektrycznej i cieplnej w sposób efektywny i zapewniający bezpieczeństwo.

 

 

Wykonawca

 

Nie wybrano

Przebieg inwestycji

//

 

III kwartał 2016 r. – zawieszenie prac przygotowawczych do budowy bloku gazowo – parowego

grudzień 2015 r. – zawarcie umowy przyłączeniowej z PSE

luty 2014 r. – wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy bloku gazowo-parowego oraz kotła szczytowo-rezerwowego

 

Finanse

 

 

Technologia

Opis dla projektu zawieszonego w 2016 r.:

Według raportu oddziaływania na środowisko, który stanowił załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie bloku gazowo-parowego wraz z kotłem szczytowo-rezerwowym oraz towarzyszącą infrastrukturą, na terenie Elektrowni Konin” budowa obejmuje:

  • Blok gazowo-parowy o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie około 293 MWt
  • Kotła szczytowo-rezerwowego, gazowo-olejowego o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie około 41 MWt
  • Zasilanie transformatora potrzeb ogólnych za pomocą napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 220 kV (długość linii ok. 100m) na teren stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin do rozdzielnicy 220 kV Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
  • Wyprowadzenie mocy z transformatorów turbozespołów gazowych i parowego za pomocą linii podziemnych kablowych o napięciu znamionowym 110 kV (długość linii ok. 250 m), na teren stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin do rozdzielnicy 220 kV Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
  • Instalacji do przesyłu gazu do turbiny gazowej –rurociągu (fragmentu gazociągu o ciśnieniu roboczym ok. 3 MPa – max. 3,5 MPa) od stacji redukcyjnej gazu do budynku głównego, odcinek o średnicy zewnętrznej DN250 mm i długości ok. 700 m,
  • Instalacji do przesyłu gazu do kotła szczytowego – rurociągu (fragmentu gazociągu o ciśnieniu 0,5 MPa) od stacji redukcyjnej gazu do budynku głównego, odcinek o średnicy zewnętrznej DN250 mm i długości ok. 700 m,
  • Budowie i przebudowie pozostałej infrastruktury towarzyszącej.

Budowa

 

 

Pod koniec lipca 2015 roku wpłynęły do ZE PAK trzy oferty na budowę „pod klucz” bloku gazowo-parowego wraz z kotłownią rezerwowo-szczytową w Elektrowni Konin wraz z zapewnieniem serwisu turbozespołów gazowych na 12 lat eksploatacji. Oferty złożyły

  • Siemens,
  • Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe,
  • SNC-Lavalin.

Powołana komisja przetargowa przystąpiła do analizy i oceny strony technicznej nadesłanych ofert.

W trzecim kwartale 2016 roku  zawieszono prace przygotowawcze do budowy bloku o mocy 120 MWe i 90 MWt oraz dodatkowego kotła szczytowego o mocy 40 MWt w Elektrowni Konin. Zarząd spółki uzasadnił swoją decyzję w sprawie ZE PAK:

„Z uwagi na obecne uwarunkowania zewnętrzne wpływające na efektywność ekonomiczną projektu, a przede wszystkim niepewność co do kształtu systemu wsparcia dla kogeneracji gazowej po 2018 roku, a także z uwagi na obecne relacje między cenami gazu, cenami praw do emisji CO2 i cenami energii elektrycznej, zarząd spółki zdecydował, że podjęcie decyzji o realizacji projektu w obecnych warunkach byłoby obarczone nadmiernym ryzykiem, mogącym negatywnie oddziaływać na osiągane w przyszłości wyniki finansowe”.

 

Po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego, Prezydent Miasta Konina 11 lutego 2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku gazowo-parowego wraz z kotłem szczytowo-rezerwowym oraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Elektrowni Konin.

29 września 2016 roku spółka ZE PAK wypowiedziała umowę z PSE o przyłączenie bloku do sieci.

 

Wyzwania

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zamknął rok 2015 stratą netto w wysokości niemal 1,88 mld zł. Z tego powodu Grupa szuka oszczędności zawieszając inwestycje. W 2016 roku przeznaczy na nie w części wytwórczej około 50 mln zł, a w wydobywczej około 60 mln zł. Z planowanych udało się ukończyć modernizację bloku nr 1 oraz nr 2. Modernizacja bloku nr 3 i nr 4 została zawieszona do odwołania (decyzja zostanie podjęta nie wcześniej niż wiosną 2017 r.) .

Niezależnie od przesunięcia podjęcia decyzji odnośnie budowy bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin, ZE PAK zamierza pozostać dostawcą ciepła dla miasta Konina po 2020 roku. W tym celu rozważane są różne koncepcje mające służyć realizacji tego zamiaru. Między innymi trwają prace studialne dotyczące produkcji energii i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu obecnie funkcjonującego bloku biomasowego (kocioł CFB K-12 i turbogenerator TG-6) w Elektrowni Konin. Decyzje w tym obszarze zostaną podjęte w oparciu o wyniki oceny ekonomicznej rozpatrywanych koncepcji i we współpracy z odbiorcą ciepła.

Wpływ

Zespół Elektrowni dostarczał około 8,5% mocy krajowej z czego 57,6 % przypadało na Elektrownie Pątnów.

Wyłączenie z użytku węglowych bloków w Elektrowni Adamów istotnie zmniejszyło emisję dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, NOX oaz pyłu do atmosfery. Jak podaje biuro prasowe spółki: „Spółka już znacząco zmniejszyła swój udział węgla w miksie energetycznym PAK-u. W 2019 roku emisja CO2 w stosunku do roku wcześniejszego spadła o ponad 30%. Jednym z powodów było zakończenie działalności przez elektrownię Adamów, ale nawet w wartościach bezwzględnych, tzn. w przeliczeniu na jednostkę produkcji energii elektrycznej, emisyjność Grupy w odniesieniu do CO2 spadła o blisko 8%.” Zamknięcie Elektrowni Adamów nie było jedynym działaniem spółki ukierunkowanym na zmniejszenie emisji. Zgodnie z deklaracjami 30 czerwca 2020 roku odstawione zostały dwa bloki węglowe w elektrowni Pątnów o mocy 200 MW każdy. Zmniejszeniu o 93 MW uległa również moc elektrowni Konin w wyniku odstawienia wyeksploatowanych instalacji węglowych. Wycofane 30 czerwca 2020 z eksploatacji 493 MW mocy węglowych odpowiadały za 1 442 000 ton emisji, CO2 w 2019 roku – źródło: ZE PAK.
Zamknięcie elektrowni Adamów spowodowało znaczną liczbę zwolnień pracowników.

Bibliografia

http://energetyka.wnp.pl/w-2018-r-ze-pak-chce-oddac-blok-gazowy-120-mw,232771_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/kontrakt-na-budowe-bloku-w-elektrowni-konin-w-pol-2016-r,269930_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/blok-gazowy-120-mwe-w-elektrowni-konin-bedzie-w-2019-r,261322_1_0_0.html

http://cire.pl/item,66444,1,0,0,0,0,0,ze-pak-zapowiada-inwestycje.html

http://www.pb.pl/4427645,81985,spolki-ze-pak-tna-inwestycje

http://www.rp.pl/Energianews/303069903-ZE-PAK-bedzie-dazyc-do-dywersyfikacji-wytwarzania.html#ap-1

http://www.eib.org/infocentre/register/all/52015392.pdf

http://budownictwo.wnp.pl/trzy-oferty-na-budowe-bloku-120-mw-w-elektrowni-konin,254950_1_0_0.html

http://ri.zepak.com.pl/pl/raporty/raporty-biezace/492-zawarcie-umowy-znaczacej.html

http://energetyka.wnp.pl/ze-pak-w-pierwszym-polroczu-wydal-na-inwestycje-226-mln-zl,256519_1_0_0.html

http://zepak.com.pl/pl/o-firmie/informacje-o-spolce.html

http://remak-rozruch.com.pl/

Grad: ZE PAK wstrzymuje inwestycje licząc na wzrost cen energii (WIDEO)

http://energetyka.wnp.pl/ogromny-spadek-inwestycji-grupy-ze-pak,285536_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/ze-pak-odwleka-decyzje-o-budowie-bloku-120-mwe-w-elektrowni-konin,282178_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/rok-2017-bedzie-bardzo-trudny-dla-ze-pak,294638_1_0_1.htmlData ostatniej modyfikacji: 1 marca 2022

Inwestycje