Biogazownia w Starym Przybysławiu

Projektowana elektrociepłownia biogazowa o mocy elektrycznej 1200 kW i mocy cieplnej 2000 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ciepłociągiem, linią energetyczną 0,4/15 kV zbudowana będzie na nieruchomości o powierzchni ok. 1,8 ha będącej własnością spółki. Nieruchomość przylega do terenu spółki Carbo Eco, będącej zakładem produkcyjnym, który jest docelowym odbiorcą ciepła z biogazowni.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

esporoitaEsperotia Energy Investments SA  (EEI) została założona w 2009 r. W lipcu br., na mocy dwóch umów inwestycyjnych z dnia 21 lipca 2011 roku dwa fundusze: GREEN ASSETS INWESTYCJE S.A. oraz Environmental Investment Partners (EIP) stały się udziałowcami EEI. W chwili obecnej akcjonariuszami Esperotii są fundusze inwestycyjne, zarówno polskie jak i zagraniczne, realizujące inwestycje kapitałowe w projekty z szeroko rozumianego obszaru zielonych inwestycji. Spółka powstała w celu realizowania projektów inwestycyjnych z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem projektów obejmujących budowę biogazowni na terenie Polski. Większościowym akcjonariuszem EEI jest fundusz inwestycyjny Esperotia Investments Ltd.

 

Wykonawcy:

carbo bioCARBO BIO Sp z o.o. – jest spółką celową powołaną dla wybudowania i eksploatacji biogazowni rolniczej o mocy 1,2 MW.

 

 

 

b&b systems

B&B Systems Plus a.s. specjalizuje się w generalnym wykonawstwie elektrowni fotowoltaicznych, systemów fotowoltaicznych, biogazowni rolniczych oraz linii do produkcji pelletu. Firma ta realizuje projekty m.in. w Czechach, Polsce, Słowacji, Rumunii, Macedonii, Serbii oraz na Ukrainie.

 

Finanse

Carbo Bio posiada podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim na dotację w wysokości 6 mln zł.

Jednakże, według uchwały Nr 229/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2016 r., dotacja w kwocie 3 895 646,34 zł z odsetkami ma zostać natychmiastowo zwrócona. Jako uzasadnienie decyzji podano m.in.: niewydatkowanie przyznanych środków w sposób celowy i oszczędny. W związku z tym, zakończenie budowy stoi pod znakiem zapytania.

Technologia

Technologia projektu zakłada wytworzenie zielonej energii z sieczki z kukurydzy, gnojowicy, obornika i innej masy zielonej. Do wytwarzania energii cieplnej planuje się wykorzystanie wody w obiegu zamkniętym. Zakłada się zużycie energii cieplnej na poziomie ok. 0,35 MW oraz ok. 100 kWh energii elektrycznej, które będą wytwarzane na miejscu i zawracane na potrzeby technologii. Nadwyżka produkcji energii będzie wprowadzona w zbiorczą sieć energetyczną a nadwyżka energii cieplnej sprzedana do sąsiadującego zakładu produkcyjnego. Instalacja będzie wytwarzać czystą energię elektryczną i cieplną o rocznym łącznym ekwiwalencie 2300 t węgla kamiennego. Szacunkowa wielkość produkcji wynosi:

 • Elektryczna: do 1300 kW, tj. ok. 10000 MWh/rok Cieplna: do 2000 kW, tj. ok. 50000 GJ
 • Gazowa: ok. 4.500.000 m3/rok
 • Szacunkowe zapotrzebowanie na energię procesową (potrzeby własne) wynosi: Elektryczną: 70/kW
 • Cieplną: 400 kW Gazową: ok. 480 m3/h

Budowa

W ramach projektu powstaną następujące obiekty budowlane:

 • zbiornik fermentacyjny, podzielony na cztery przegrody (dwie przegrody fermentacyjne o średnicy
  do 30 m i wysokości do 7 m, jedna przegroda fermentacji II-go stopnia o średnicy do 34 m i wysokości
  do 7 m, jedna przegroda na odpad pofermentacyjny o średnicy do 40 m, wysokości do 7 m i powierzchni ok. 3000 m2,
 • dwa zbiorniki na surowce płynne o średnicy do 8 m i wysokości do 4 m pow. ok 86 m2,
 • dwa kontenery z generatorami prądotwórczymi (urządzenia kogeneracyjne) z osprzętem o powierzchni użytkowej łącznie ok. 110 m2, długość do 15 m, szerokość do 4 m, wysokości ok. 10 m, pow. zabudowy łącznie ok 120 m2,
 • budynek trafostacji pow. ok 18 m2,
 • kontenerowa rozdzielnia elektryczna, pow. ok 39 m2, -pochodnia, pow. 2 m2,
 • dwie stacje dozowania substratów pow. ok. 80 m2, -pompownia, pow. ok. 142 m2,
 • jeden podest, pow. ok 20 m2, -maszt odgromowy,
 • infrastruktura towarzysząca: rurociągi grzewcze, instalacje: elektryczne, sanitarne, wodociągowe, gazowe, deszczowe, technologiczne.

Bibliografia

http://gramwzielone.pl/bioenergia/10193/w-przybyslawiu-kolo-swidwina-powstanie-biogazownia-rolnicza

http://carbobio.pl/

http://www.bip.wzp.pl/artykul/uchwala-nr-22916-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego



Data ostatniej modyfikacji: 19 marca 2017

Inwestycje