Budowa 2-torowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

s03adelsa

Aldesa jest spółką-córką hiszpańskiej firmy budowlanej AldesaGroup, która została utworzona w Madrycie w 1969 roku.

W Polsce firma rozpoczęła swoją aktywność w 2007 roku w Krakowie, obecnie działa na terenie całego kraju jako generalny wykonawca obiektów w sektorze przemysłowym, energii odnawialnej, budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze drogowej. Jest także deweloperem oraz zarządcą budynku biurowego klasy A Diamante Plaza w Krakowie.  Aldesa w Polsce osiągnęła w 2014 roczny przychód 567 mln PLN. Wartość realizowanych inwestycji wyniosła 1 202 mln PLN.

Przebieg inwestycji

 

s3timeline

 

 

Od 2016 roku toczy się proces sądowy.

Sierpień 2016 – gotowych jest około 320 fundamentów i prawie 290 słupów;

Maj 2016 – zbudowanych zostało ponad 250 fundamentów i ponad 150 słupów;

Luty 2016 – wybudowano ponad 140 z 353 planowanych fundamentów pod słupy oraz pierwsze 39 słupów;

2013 – uzyskanie praw do nieruchomości

Grudzień 2012 – rozstrzygnięcie przetargu

Finanse

Przetarg :

 • Ogłoszono: 13.08.2012
 • Zakończono: 26.09.2012
 • Rozstrzygnięto: 5.12.2012 (w wyniku odwołania)
 • Krótki opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie metodą kompleksową dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV pomiędzy stacją elektroenergetyczną Olsztyn Mątki (OLM), a stacją elektroenergetyczną Ostrołęka (OST) z wprowadzeniem jednego toru prądowego do stacji elektroenergetycznej Olsztyn I (OLS) oraz wykonanie traktów światłowodowych pomiędzy ww. stacjami.
 • Kryteria oceny: Najniższa cena
 • Firmy biorące udział i ich oferty:
Nazwa(firma) Cena oferowana w zł.
Konsorcjum firm:

-Lider konsorcjum:

ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach

Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii

-MEGAPOL Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych MEGA-POL S. A.

612.540.000,00
Konsorcjum firm:

-Lider konsorcjum:

ELTEL Networks Olsztyn S. A.

-SAG Elbud Gdańsk S. A.

-Elfeko S. A.

PBE ELBUD w Katowicach

599.054.675,73
Konsorcjum firm:

-Lider konsorcjum

ZUE S. A.

-Dalekovod D. D.

470.100.426,87
Aldesa Nowa Energia Sp. z o. o. 425.735.462,31
Konsorcjum firm:

-Lider konsorcjum

Energopol – Południe S. A.

-MVM OVIT Państwowe Linie Wysokiego Napięcia S. A.

-„MGGP” S. A.

-Wojciech Baranowski “ELEKTRO-SILVER”

478.689.225,59

 

 • Powód wyboru zwycięskiej firmy: Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę.
 • Problemy: Odwołanie wnieśli: ZUE S. A., Dalekovod D. D. (Sygn. akt: KIO 2759/12)

Technologia

Specyfikacja techniczna:

Napięcie znamionowe: 400kV

Długość linii: ok. 138km

Budowa: sieci napowietrzne

Typ i rodzaj słupów: słupy kratowe serii E33.

Liczba torów prądowych: 2

Izolatory: Przewody zostaną zawieszone poprzez łańcuchy izolatorowe

 

W celu zapewnienia dodatkowego buforu bezpieczeństwa dla każdej linii 400 kV, tworzy się pas technologiczny o szerokości 70m (po 35m od osi linii w obie strony). W praktyce oznacza to, że już w odległości ok. 30m od osi linii, wielkości pola elektrycznego i magnetycznego znajdują się poniżej wartości dopuszczalnych normami, określonymi dla osób stale przebywających w pobliżu linii. Dla linii 400 kV stosuje się słupy o wysokości od 31 do 54 m. Wyjątkiem są konstrukcje wykorzystywane na terenach leśnych i zadrzewionych. Wówczas wysokość konstrukcji może wynieść nawet 90 m. Umożliwia to poprowadzenie przewodów nad koronami drzew i pozwala do minimum ograniczyć ich wycinkę. W przypadku linii nadleśnych, jakie zostaną zastosowane na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie, wysokość słupów zostanie określona na podstawie danych z operatów dendrologicznych. Pozwoli to na zachowanie wymaganych normą odległości do drzew, z uwzględnieniem ich przyrostu w okresie 50-letnim. Odległość między słupami będzie wynosiła 350-450m. Odległość pomiędzy najniżej zawieszonym przewodem fazowym a ziemią nie będzie mniejsza niż 11m. Dzięki temu możliwa będzie bezpieczna praca pod linią nawet przy użyciu największych maszyn rolniczych.

Budowa

Niezwłocznie po uzyskaniu w czerwcu 2015 roku pierwszych decyzji o pozwoleniu na budowę na odcinkach planowanej linii elektroenergetycznej, Aldesa Nowa Energia rozpoczęła roboty ziemne.

Bibliografia

 • www.liniaolsztynostroleka.pl
 • aldesa.pl/dwutorowa-napowietrzna-linia-elektroenergetyczna-400kv-ostroleka-olsztyn-matki
 • Broszury informacyjneData ostatniej modyfikacji: 24 kwietnia 2019

Inwestycje