Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik – Glinki wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Pinggao Group Co., Ltd

s23logo_Pinggao_Group

Pinggao Group Co., Ltd jest spółką zależną od State Grid Corporation of China – chińskiego odpowiednika PSE, największej pod względem przychodów grupy energetycznej na świecie i jednego z największych światowych koncernów, który zatrudnia łącznie ponad 1,5 mln osób.

 

Podwykonawca z zakresu prac formalnoprawnych: Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o.

s23logo_agencja_promocji_inwestycji_spolki

Agencji Promocji Inwestycji Spółka z o.o., to Spółka działająca na terenie całego kraju i przy inwestycjach każdego rodzaju niezależnie od finansowej skali przedsięwzięć. Doświadczenia stara się wykorzystać wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić bariery w prowadzeniu inwestycji i gdzie można szukać skutecznych recept na ich niwelowanie. Kluczowym obszarem działalności Spółki jest kompleksowa obsługa i prowadzenie wszelkich procedur formalno-prawnych w cyklu inwestycyjnym. Obsługuje inwestycje powszechnie uważane za trudne pod względem społecznym, czyli takie, na których realizację znaczący wpływ ma udział społeczności lokalnych oraz organizacji społecznych.

Przebieg inwestycji

Pomorzany

luty 2019 – na stacji Pomorzany trwają prace związane z przygotowaniem do montażu rozdzielni 220 kV GIS oraz uruchomieniem obwodów wtórnych.

listopad 2018 – zakończenie budowy budynków na Stacji Pomorzany, wykończenie infrastruktury drogowej oraz kanalizacyjnej,

lipiec 2018 – na Stacji Energetycznej Pomorzany zakończono wszystkie prace związane z budową Systemu Ochrony Technicznej (SOT),

styczeń 2018 – montaż specjalistycznej aparatury pomiarowej; zainstalowano systemy ogólnostacyjne wewnątrz budynków mieszczących się na obiekcie, transformatory potrzeb własnych, rozdzielnice średniego napięcia oraz system technicznej ochrony obiektu,

luty 2018 – wdrażanie System Ochrony Technicznej (SOT),

sierpień 2017 – zakończono prace budowlane na SE i rozpoczęto prace montażowe w budynkach potrzeb własnych oraz obwodów wtórnych na stacji,

czerwiec 2017 – finalizowanie prac budowlanych i instalacja systemów technicznych stacji,

kwiecień 2017 – ułożono siatkę instalacji uziemiającej SE POM, wykonano fundamenty i konstrukcje stacyjne, zakończono montaż fundamentów pod konstrukcje głowic kablowych w polu 15 rozdzielni 110 kV,

marzec 2017 – zakończono prace związane z wykonaniem instalacji odgromowej na budynku technologicznym, instalacji uziemiającej budynku ppoż., uziomu kratowego i otokowego pod budynkiem i zbiornikami ppoż., montażu fundamentów pod konstrukcję głowic kablowych w polu 15 rozdzielni 110 kV; Kontynuowano prace przy montażu aparatury pierwotnej w polu rozdzielni 110 kV,  montażu instalacji uziemiającej na terenie SE Pomorzany w rejonie strefy parkingowej, wykonaniu fundamentów i konstrukcji stacyjnych wysokich i niskich w rozdzielni 110 kV, budowie parkingu oraz dróg na terenie stacji, montażu instalacji wentylacji mechanicznej w budynku GIS, budowie sieci kanalizacji deszczowej,

lipiec 2016 – zakończono prace związane z wykonaniem uziomu sztucznego fundamentowego budynku GIS oraz stanowiska autotransformatora i budową przyłącza wodociągowego; trwały prace żelbetowe na poziomie kablowni w budynku GIS, płyty fundamentowej w budynku technologicznym oraz misy transformatora; wykonywano także nasypy przeciążające i przyłącza kanalizacji deszczowej,

czerwiec 2016 – rozpoczęto prace budowlane w zakresie: fundamentów i konstrukcji stacyjnych wysokich i niskich, stanowiska pod AT1 i ułożenia zbrojenia płyty fundamentowej budynku GIS,

maj 2016 – wylano fundamenty pod budynki stacji i autotransformatora,

13 października 2015 – wojewoda zachodniopomorski wydał zgodę na budowę kanalizacji kablowej,

21 stycznia 2014 – zawarcie umowy na realizację inwestycji,

 

Finanse

Rozstrzygnięcie przetargu: 27 listopada 2013 r.

Kryteria: cena i zgodność z wymogami określonymi w ustawie oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Firmy biorące udział:

Nazwa wykonawcy Cena netto

Cena brutto

ELFEKO S.A. Wykonawca wykluczony
Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. Wykonawca wykluczony
Pinggai Group Co. 61.800.000 zł
Eltel Networks Olsztyn S.A. 77.600.000 zł

95.448.000 zł

SAG ELBUD GDAŃSK S.A. Wykonawca wykluczony
ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach Wykonawca wykluczony
Konsorcjum w składzie:

1.       PILE ELBUD KRAKÓW Sp. z o.o.

2.       BE „SELPOL” S.A.

3.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.

Wykonawca wykluczony

 

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta

Technologia

W ramach rozbudowy stacji zostaną zbudowane oraz wykorzystane następujące elementy:

 • wyłączniki napowietrzne,
 • odłączniki napowietrzne,
 • przekładniki kombinowane,
 • ograniczniki przepięć napowietrzne,
 • rozdzielnica SN,
 • transformatory.

Przy budowie projektowanej linii będą zastosowane:

 • kratowe konstrukcje słupów dwutorowych o rozwiązaniach typowych,
 • średnia rozpiętość przęseł (odległość między słupami) – ok. 450 m,
 • przewody fazowe stalowo- aluminiowe,
 • przewody odgromowe (uziemiające) typu OPGW z 24 włóknami światłowodowymi każdy,
 • szerokość pasa technologicznego linii – 50 m (po 25 m od osi linii).

s48sylwetki-slupow-220kv

 

 

 

 

 

Budowa

Główne elementy planowanej inwestycji:

 • nowa, dwutorowa linia elektroenergetyczna 2 x 220 kV o długości prawie 6 km, łącząca stację Pomorzany z linią
  Krajnik – Glinki,
 • budowa nowej, napowietrznej rozdzielni 220 kV w technologii GIS w SE Pomorzany,
 • uruchomienie autotransformatora 220/110 kV o mocy 275 MVA.

Wpływ

Przedsięwzięcie jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno-zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej. Wykonane prace umożliwią wyprowadzenie mocy z planowanego do uruchomienia bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Nowa stacja to także dodatkowe korzyści finansowe dla społeczności lokalnych.

Bibliografia

http://www.pomorzany-krajnik.eu/index.xhtml

http://www.pse.pl/index.php?dzid=197&did=1886

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1618

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1406Data ostatniej modyfikacji: 12 kwietnia 2019

Inwestycje