Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

s22aldesa

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. należy do hiszpańskiego koncernu Aldesa Construcciones. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Postępu 18. Na potrzeby budowy linii 220 kV Glinki – Recław firma otworzyła siedzibę Dyrekcji Projektu w Szczecinie przy ul. Energetyków 9. Firma Aldesa zrealizowała dotychczas szereg inwestycji związanych z sektorem energetycznym, m.in.: budowę farm wiatrowych w Wicku, Wistce i Rypinie. Oprócz budowy linii elektroenergetycznych najwyższego i wysokiego napięcia, firma zajmuje się budową dróg i mostów oraz budownictwem przemysłowym i mieszkaniowym.

Przebieg inwestycji

Gdańsk Przyjaźń Żydowo

Kwiecień 2019 – Trwa demontaż linii 220 kV;

Marzec-Kwiecień 2019 – Budowa dwutorowej linii 400 kV w miejscach przecięcia ze starą linią 220 kV;

Styczeń 2019 – trwa rozwieszanie przewodów;

Wrzesień 2018 – zakończenie montażu słupów (ostatni z zaprojektowanych 313 konstrukcji);

Październik 2017 – zakończenie budowy ostatnich fundamentów;

Lipiec 2017 – rozpoczęcie montażu pierwszych słupów;

Styczeń 2017 – pierwsze fundamenty pod słupy;

Grudzień 2016 – uzyskanie 8 pozwoleń na budowę;

Sierpień 2016 – rozmowy z przedstawicielami terenowymi;

Lipiec 2016 – 98% prywatnych właścicieli gruntów wyraziło zgodę na budowę linii;

Październik 2015 – zakończenie prac geologicznych;

Styczeń – czerwiec 2015 – konsultacje z władzami gminnymi i starostami;

Marzec – październik 2014 – spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami;

28 grudnia 2012 – zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej;

Finanse

Przetarg:

Rozstrzygnięcie: 28 grudnia 2012 r.

Kryteria oceny: oferowana cena brutto;

Firmy biorące udział i oferty:

Lp. Nazwa firmy Cena brutto
1 Konsorcjum:

1.      ZUE S.A. – lider

2.      Dalekovod D.D. – członek

432 909 570,00 zł
2 Konsorcjum:

1.      ELEKTROBUDOWA S.A.
w Katowicach

Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii – lider

2.      MEGAPOL – Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych MEGAPOL S.A. – członek

687 570 000,00 zł
3 Konsorcjum:

1.      SAG Elbud Gdańsk S.A. – lider

2.      ELTEL Networks Olsztyn S.A. – członek

3.      ELFEKO S.A. – członek

475 264 128,00 zł
4 Konsorcjum:

1.      Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.
– lider

2.      Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A. – członek

3.      PILE ELBUD KRAKÓW Sp z o.o. – członek

549 673 310,10 zł
5 Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. 410 205 040,04 zł

 

Powód wyboru zwycięskiej firmy: Najniższa cena oraz spełnienie wymogów zawartych w Ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Technologia

Napięcie znamionowe: 400 kV;

Długość linii: ok. 120 km;

Liczba torów prądowych:

Budowa: sieci napowietrzne

Zakres prac:

  • demontaż istniejącej linii 220 kV Gdańsk – Żydów,
  • budowa linii wraz z traktami światłowodowymi.

Przewody fazowe: wiązka trójprzewodowa złożona z przewodów stalowo-aluminiowych typu AFL-8 350 mm2;

Przewód odgromowy: 2 przewody odgromowe skojarzone z włóknami światłowodowymi tzw. OPGW;

Izolatory:

  • izolatory długopniowe porcelanowe,
  • izolatory kołpakowe szklane.

Dodatkowe zabezpieczenia: Szerokość pasa technologicznego – 70 m.

Budowa

Budowa znajduje się na etapie rozwieszania przewodów

Prace związane z naciągami w gminie Somonino zostały zakończone, trwają natomiast nadal w gminach Nowa Karczma, Kościerzyna i Bytów.

Zakończenie inwestycji planuje się na grudzień 2019 roku.

Wpływ

  • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Pomorza i Pomorza Zachodniego,
  • Usprawnienie przesyłu energii elektrycznej z południa na północ Polski.

Bibliografia

http://liniagdanskzydowo.pl/Data ostatniej modyfikacji: 12 kwietnia 2019

Inwestycje