Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00

Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300 w rejonie wsi Rzeczyca – Kanał odwadniający Rzeczyca – Zakrzów.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu administruje wodami oraz urządzeniami wodnymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną.

 

Wykonawca: 

Energoprojekt- Warszawa SA

Energoprojekt Warszawa

W okresie ponad 65 lat działalności ENERGOPROJEKT – WARSZAWA SA zaprojektowano obiekty o łącznej mocy 25618 MWe oraz 13308 MWt, obejmujące ponad 200 bloków energetycznych, kotłów i turbozespołów w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach w kraju i za granicą.

 

Nadzór inwestorski: 

ecm

ECM Group Polska Sp. z o.o.. Od początku działalność spółki skoncentrowana jest na zarządzaniu realizacją projektów infrastrukturalnych, zarówno przy inwestycjach odgrywających pierwszoplanową rolę na polu ogólnokrajowym, jak również projektów realizowanych na poziomie lokalnym, finansowanych ze środków krajowych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej, prowadzonych zgodnie z polskim prawem budowlanym i procedurami kontraktowymi FIDIC.

Finanse

Przetargi

1. od 05-08-2014 do 05-08-2014

  • Opracowanie zmian w posiadanych przez Zamawiającego projekcie budowlanym i wykonawczym Elektrowni Wodnej stopnia wodnego Malczyce, sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego – zamówienie dodatkowe.

Instytucja: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość: 110 700,00 zł

Wykonawca zamówienia: ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

2. 21-10-2013

(wcześniej publikowano trzykrotnie w okresach: od 19-02-2013 do 28-03-2013, od 07-06-2013 do 19-06-2013, od 26-06-2013 do 05-07-2013, bez wyników) 21-10-2013

  • Kontrolny nadzór naukowo – badawczy w zakresie badań geotechnicznych i konstrukcji żelbetowych na budowie stopnia wodnego Malczyce w km 300 rzeki Odry.

Instytucja: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość: 334 560,00 zł

Wykonawca zamówienia: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

3. od 19-02-2013 do 05-03-2013

  • Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem (prefabrykacją), zabezpieczeniem antykorozyjnym, montażem konstrukcji stalowych, belek podsuwnicowych wraz z elementami konstrukcyjnymi zapewniającymi komunikację po tych belkach. Miejsce świadczenia usługi: Huta Pokój w Rudzie Śląskiej , budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300+00 miejscowość Prawików, gmina Wołów, województwo dolnośląskie.

Instytucja: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość: 199 260,00 zł

Wykonawca zamówienia: Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku

4. 30-07-2012

(wcześniej publikowano od 06-06-2012 do 19-06-2012 bez wyników) 10-08-2012

  • Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Stopień wodny Malczyce na rzece Odrze w km 300+00”.

Instytucja: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość: 167 747,40 zł

Wykonawca zamówienia: HYDROPROJEKT Sp. z o.o.

5. od 22-09-2011 do 30-09-2011

  • Uszczegółowienie prac związanych z prognozą wpływu piętrzenia na stopniu wodnym Malczyce na tereny lewo i prawobrzeżne, z uwzględnieniem koncepcji opracowanych przez Hydroprojekt Wrocław we wrześniu 2010 roku.

Przetarg: składa się z 2 części.

Instytucja: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość: 302 444,70 zł (łącznie za 2 części)

Wykonawca zamówienia: Integrated Management Services Sp. z o. o.

6. od 05-07-2011 do 15-07-2011

  • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem (prefabrykacją), zabezpieczeniem antykorozyjnym, montażem wraz z próbami ruchowymi klap dla jazu ruchomego na stopniu wodnym Malczyce.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość: 181 548,00 zł

Wykonawca zamówienia: Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku,

7. od 05-07-2011 do 13-07-2011

  • Stopień wodny Malczyce: wykonanie opracowań projektowych, zamiennych oraz uzupełniających, niezbędnych do dalszej realizacji inwestycji.

Instytucja: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość: 145 140,00 zł

Wykonawca zamówienia: Hydroprojekt- Wrocław Sp. z o.o.

8. od 01-10-2010 do 01-10-2010

  • Stopień wodny Malczyce – Elektrownia wodna: opracowanie dokumentacji technicznej zmieniającej transformator potrzeb własnych elektrowni wodnej z 400kVA na 630kVA oraz dodatkowych projektów z tym związanych.

Instytucja: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość: 67 222,00 zł

Wykonawca zamówienia: ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

9. od 08-10-2009 do 19-10-2009

  • Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w km 300 w rejonie wsi Rzeczyca – Kanał odwadniający Rzeczyca – Zakrzów – przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego wybranych nieruchomości.

Instytucja- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

BRAK WYNIKÓW

10. od 17-09-2009 do 16-10-2009

Wykonanie badań terenowych, dokonanie analizy i ocena ujemnych skutków piętrzenia stopnia wodnego Malczyce na tereny prawobrzeżne rzeki Odry na odcinku Prawików – brzeg dolny Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

(Ceny ofertowe wyniosły od: 282 500,00 zł do 305 000,00 zł; kryterium- cena)

Wartość: 282 500,00 zł

Wykonawca zamówienia: INTEGRATED MANAGEMENT SERVICES Sp. z o.o.

11. od 05-01-2009 do 05-01-2009

Stopień wodny Malczyce – aktualizacja PB i PW kanału odwadniającego Zakrzów – Rzerzyca z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z postanowień decyzji, związanych z ochroną środowiska wraz z opracowaniami towarzyszącymi.

Instytucja: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wartość: 370 500,00 zł

Wykonawca zamówienia: HYDROPROJEKT Sp. z o.o.

Dofinansowania

1. Dofinansowania dotyczą całej inwestycji,

2. Dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (kwota: 63,3 mln zł), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( 2,345 mln zł), program Odra 2006 (70 766 662, 70 zł).

Technologia

Specyfikacja techniczna – energia wody

Typ elektrowni: elektrownia wodna o małej mocy

Moc znamionowa: 9MW

Sprawność ogólna: (7,592MW/9MW)*100d.

Turbozespoły: podstawowym wyposażeniem elektrowni będą trzy turbozespoły rurowe Kaplana o średnicy wirnika 3,4 m typu MAVEL KP 3400 K3 wraz generatorami typu SIMENS 1FC4805 – 8LT60

Przełyk instalowany: od 40 do 240 m3/s

Spad elektrowni (brutto): 4,39 do 6,4 m

Zabezpieczenia: kraty wlotowe z czyszczarką, zastawki remontowe od WG. i WD

Ilość energii elektrycznej produkowanej w ciągu roku: 49.800 MWh

Dotychczas zakładano, że linie wyprowadzenia mocy z elektrowni wodnej przeprowadzone będą w przepustach rurowych pod belką podsuwnicową nad jazem klapowym do zejścia na jaz stały. Według projektu kable poprowadzono w rurach kablowych podwieszonych pod mostem technologicznym nad jazem stałym do zejścia na obszar lewego zawala rzeki Odry i dalej wzdłuż obwałowania po stronie odpowietrznej w obszar sąsiadujący z terenem stacji transformatorowej w Rzeczycy przy przepompowni. Wykonanie linii wyprowadzenia mocy warunkuje termin rozpoczęcia pracy elektrowni . Termin ten zależny jest od terminu zakończenia budowy jazu stałego. Z powodów technicznych i finansowych jest uzasadnione uniezależnienie terminu rozruchu elektrowni od terminu ukończenia jazu stałego. Można to uzyskać poprzez zmianę trasy linii energetycznych wyprowadzenia mocy i poprowadzenie ich po terenie cypla rozdzielczego, wzdłuż prawego brzegu istniejącego koryta rzeki Odry, równolegle do trasy wcześniej zaprojektowanej, lecz z pominięciem jazu stałego. Przy tej zmianie przekroczenie Odry wymaga wykonania przewiertu pod jej dnem w rejonie wylotu wód biologicznych z kanału Zakrzów – Rzeczyca. Na wykonawcę zadania proponuje się Energoprojekt Warszawa S.A. ul. Krucza 6/14; 00-950 Warszawa. Powyższa instytucja posiada potrzebny potencjał techniczny oraz wysoko wykwalifikowanych projektantów dających gwarancję sprawnego i fachowego zrealizowania tego zadania.

Budowa

Prace budowlane rozpoczęto w 1997 roku.

Planowany czas zakończenia pierwotnie przewidywano na 2009 rok, obecnie data zakończenia inwestycji jest planowana na 2020 rok (całkowity koszt inwestycji miał wynieść 418 mln zł, a przez wydłużenie okresu budowy rosną koszty całej inwestycji).

Ingerencja ekologów zachwiała harmonogramem prac, a konkretnie chodzi o usytuowanie przepławki dla ryb. Według projektu przepławkę zaprojektowano i wykonano na wyspie pomiędzy korytem rzeki a przekopem doprowadzającym wodę do jazu i elektrowni. Cały projekt i budowa przepławki w stadium projektowania i realizacji planu nie była oprotestowana przez ekologów. Dopiero w roku 2009 okazało się, że wizja usytuowania przepławki całkowicie odbiega od tej, która była już wybudowana. Odniosło to wpływ na tempo prac budowlanych. Częściowo wstrzymane zostały prace budowlane w obrębie elektrowni- nowy przetarg na przeprojektowanie już wybudowanego fragmentu elektrowni i lewej części konstrukcji oddzielającej komorę śluzy od elektrowni.

Wpływ

Budowa stopnia wodnego Malczyce ma na celu zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Erozja dolnego stanowiska stopnia w Brzegu Dolnym spowodowała zagrożenie utraty stateczności stopnia przy dalszym postępie zjawisk erozyjnych. Obniżenie dna w korycie rzeki spowodowało zwężenie szlaku żeglownego i zmniejszenie głębokości tranzytowych.

Projektowany stopień Malczyce umożliwi: zabezpieczenie stopnia w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności, przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, zapobieżenie przesuszaniu się przyległych terenów, a w szczególności ochrona lasów łęgowych, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia, produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu oraz przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego.

Bibliografia

http://wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/index

https://www.energoprojekt.pl/index.php

http://ecmg.pl/

http://wroclaw.rzgw.gov.pl

http://www.tauron-pe.pl/Lists/PolskaEnergia/75-magazyn-polska-energia-01-2015.pdf

http://www.zegluga.wroclaw.plData ostatniej modyfikacji: 17 kwietnia 2018

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01