Elektrownia Opole bloki 5 i 6

Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole S.A

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

PGE

PGE (Polska Grupa Energetyczna) –  jest obecnie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, posiada 12,9 GW mocy zainstalowanej oraz obsługuje ponad 5mln klientów. Głównym akcjonariuszem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest Skarb Państwa posiadający 61,89% akcji Spółki.

 

Wykonawcy:

Konsorcjum firm:

rafakoRAFAKO, Spółka z Grupy PBG powstała w 1949 roku i zatrudnia obecnie około 2000 osób. Firma jest od początku istnienia związana z branżą energetyczną, na potrzeby której projektuje i produkuje kotły i urządzenia ochrony środowiska. Sprywatyzowana w roku 1993 RAFAKO S.A. jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 roku. W wyniku nabycia większościowego pakietu akcji Spółki, od 2011 roku RAFAKO S.A. należy do Grupy PBG.

 

polimexmostostalPolimex Mostostal S.A. to największa firma inżynieryjno-budowlana z polskim kapitałem. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych,krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.
Spółka działa na rynku od 1945 r. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

 

Mostostal_WarszawaMostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych.

 

Alstom-India_0Alstom (dawniej GEC Alsthom, początkowo Alsthom) – międzynarodowy koncern zajmujący się infrastrukturą energetyczną i transportową. Powstała w 1928r. Zgodnie z danymi ze strony firmy, w roku 2007/2008 Alstom osiągnął sprzedaż przekraczającą 20,9 mld € i zatrudniał ponad 93 500 pracowników w ponad 70 krajach. Siedziba koncernu znajduje się w Levallois-Perret w pobliżu Paryża. Obecnym prezesem jest Patrick Kron.

 

Dostawcy technologii:

 • Alstom                                            Alstom-India_0
 • RAFAKO                                           rafako

Przebieg inwestycji

timelineOpole

Finanse

Terminy przetargu:

21 lipca 2010r. , w PGE Elektrownia Opole została podpisana umowa z Centrum Projektowym Polimex-Mostostal Sp. z o. o. z Gliwic, które – zgodnie z zapisami umowy – w ciągu siedmiu miesięcy ma wykonać dokumentację techniczną do uzyskania pozwolenia na budowę dwóch bloków energetycznych (2 x 900 MW) wraz z uzyskaniem pozwolenia.

31 sierpnia 2010r. minął termin składania wstępnych ofert przez konsorcja zainteresowane budową nowych bloków.

27 września 2010r. do elektrowni wpłynęły „oferty wstępne na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA” firm (konsorcjów):

 • RAFAKO S.A. Polimex-Mostostal S.A. Mostostal-Warszawa S.A.
 • ALSTOM Power Sp.z o.o. Alstom Power Systems GmbH
 • PBG S.A. Ansaldo Caldaie S.p.A.

1 sierpnia 2011r. w PGE Elektrownia Opole nastąpiło otwarcie ofert ostatecznych z cenami, w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora budowy bloków energetycznych, przedmiotem zamówienia jest „Budowa bloków energetycznych w PGE Elektrowni Opole”

Oferty złożyły konsorcja firm:

 • Konsorcjum: ALSTOM Power Sp. z o.o. Polska i ALSTOM Power Systems GmbH
 • Konsorcjum: RAFAKO SA, POLIMEX-MOSTOSTAL SA, MOSTOSTAL WARSZAWA SA

17 listopada 2011r. rozsztrzygnięto postepowanie przetargowe na wybór Generalnego Realizatora inwestycji, po analizie i ocenie ofert ostatecznych, złożonych w dniu 1 sierpnia 2011 roku za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum Rafako SA, Polimex-Mostostal SA i Mostostal Warszawa SA.

15 lutego 2012r. Zarząd PGE Elektrowni Opole SA podpisał z konsorcjum Rafako SA, Polimex-Mostostal SA oraz Mostostal Warszawa SA umowę na budowę dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW.

Czego dotyczy przetarg:

Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole.

Kryteria oceny:

(SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia):

Termin realizacji zamówienia od wydania polecenia rozpoczęcia prac wynosi 54 miesiące w odniesieniu do bloku nr 5 oraz 62 miesiące dla bloku nr 6.

Zamówienie będzie realizowane w formule EPC (engineering, procurement, construction) – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym.

Bloki 5 i 6 będą spełniać wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska. Umożliwią eksploatację, która  zoptymalizuje zalety ekologiczne i ekonomiczne.

Firmy biorące udział i ich oferty:

 • Konsorcjum: ALSTOM Power Sp. z o.o. Polska i ALSTOM Power Systems GmbH
 • Konsorcjum: RAFAKO SA, POLIMEX-MOSTOSTAL SA, MOSTOSTAL WARSZAWA SA, wartość netto umowy wynosi 9.397.000.000 zł (11.558.310.000 zł brutto).

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Z przyczyn formalnych postanowiono odrzucić ofertę konsorcjum Alstom Power sp. z o.o. Polska i Alstom Power Systems GmbH.

Komplikacje:

16 sierpnia 2011 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uwarunkowaniach środowiskowych realizacji przedsięwzięcia: „Budowa bloków nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA”.

2 października 2012 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 12 stycznia 2012 roku uchylający decyzję Dyrektora Ochrony Środowiska I i II instancji ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole oraz uchylający zawieszenie wykonania tej decyzji między innymi ze skargi PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, wydając WSA wiążące zalecenia przy ponownym rozpoznawaniu sprawy.
19 lutego 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji ClientEarth Poland na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2011 roku utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 grudnia 2010 roku ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloków 5 i 6 w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole.

Mechanizmy finansowe:

Gwarancję finansową mają zapewnić spółki celowe. Kontrakt został tak skonstruowany, że przepływy finansowe będą się odbywały przez spółki celowe, które mają wszelkie zabezpieczenia bankowe. Więc nawet w wypadku bankructwa którejkolwiek z firm wykonujących inwestycję, nie powinno to zagrozić projektowi.
25 października 2013 r. PGE GiEK zawarła z konsorcjum wykonawców porozumienie określające warunki współpracy w ramach realizacji umowy na budowę bloków. Jednocześnie spółki tworzące konsorcjum zawarły umowę regulującą zasady współpracy pomiędzy nimi w ramach realizacji projektu.

Również 25 października 2013 r. Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa, Rafako oraz spółki celowe powołane przez te firmy do realizacji opolskiego projektu zawarły porozumienie z Alstomem, na mocy którego ten obejmie funkcję generalnego projektanta oraz koordynatora prac projektowych w projekcie Opole. Jednocześnie w porozumieniu zastrzeżono, że zmiany wprowadzane przez Alstom jako generalnego projektanta nie mogą skutkować zmianą decyzji środowiskowej wydanej dla opolskiego projektu oraz zmianą terminów realizacji przedsięwzięcia wynikających z umowy głównej.
20 stycznia 2014r. PGE GiEK zawarło umowę z bankiem PKO BP na temat limitu gwarancyjnego dla PGE GiEK, maksymalna wysokość ma wynosić 2.548.607.358 zł. Beneficjentem gwarancji będzie Generalny Wykonawca prac związanych z budową bloków 5 i 6. Przedmiotem umowy jest udzielenie na zlecenie PGE GiEK gwarancji zapłaty do maksymalnej wysokości 1.300.309.875 zł (PGE GiEK zobowiązał się wobec generalnego wykonawcy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole do dostarczenia gwarancji zapłaty stanowiących 15 proc. całkowitej ceny budowy bloków – gwarancja PKO BP stanowić będzie 75 proc. zobowiązania, dla pozostałej kwoty gwarancja zapłaty została zapewniona poprzez zawarcie umów z innymi bankami).

Zaopatrzenie w paliwo:

Paliwo do elektrowni dostarczy spółka Kompania Węglowa S.A. na mocy umowy z dnia 13 sierpnia 2013r.

Dofinansowania:

Technologia

Typ instalacji: Elektrownia.

Moc znamionowa: 2 x 900 MWe.

Sprawność ogólna: netto 45,59 %

Parametry pary: temperatura pary świeżej 600-610°C, temperatura pary wtórnej: 600-620 °C, ciśnienie pary świeżej: 24-28,5 MPa.

Kocioł: Kotły pyłowe na parametry nadkrytyczne, sprawność cieplna ≥ 94,1%, wydajność maksymalna trwała 2455,2t/h.

Turbina: Najbardziej zaawansowane elementy turbin do bloków 5 i 6 wykonane zostały przez Zakład Turbin GE Power w Elblągu. Moc każdej turbiny to 900MW.  Moduł wysokoprężny turbiny ma wymiary 8,05 x 2,87 x 3,25 (m) waży ponad 85 ton brutto. Natomiast wymiary modułu średnioprężnego wynoszą 10,63 x 4,01 x 5,00 (m) przy ciężarze 166,8 ton brutto.

Generator:

5 blok elektrowni zasili generator 50WT25E-158 o mocy czynnej 958 MW. Wyprodukowany został przez GE Power we Wrocławiu.

Układ wody chłodzącej: 

Dla każdego z bloków zaplanowany został zamknięty obieg wody chłodzącej wraz z chłodnią kominową oraz instalacjami: odsalania i odmulania, korekcji wody obiegowej, a także pompownią. Wyprowadzenie spalin odbywać się będzie przez chłodnię kominową, której wysokość zarówno dla bloku 5 i 6 wynosi 185,1 m.

Oczyszczanie spalin:
NOx: realizowane dwustopniowo, najpierw przez metody pierwotne  – obniżenie do poziomu ok. 200 mg/m3u, a następnie do poziomu 80 mg/m3u metodą SCR z użyciem wody amoniakalnej,
SOx: mokra wapienna, gdzie produktem ubocznym jest gips syntetyczny,
Pyły: odpylania spalin do poziomu 30 mg/m3u, odbywać się będzie za pomocą elektrofiltrów, a dalsze obniżenie zapylania dokonywać się będzie w absorberach instalacji odsiarczania podczas zraszania strumieniem suspensji.

CCS ready: nie.

Standardy emisyjne:

Nowe bloki spełniać będę wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska (w Polsce obowiązują prawa i dyrektywy unijne LPC) i umożliwią eksploatację, optymalizującą zalety ekologiczne i ekonomiczne.

Projektowane wielkości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń wyniosą:
+ SO2: 100 mg/m3u, 15
+ NOx: 80 mg/m3u,
+ pył: 10 mg/m3u.
Obliczona roczna wielkość emisji poszczególnych substancji z bloków 5 i 6 wynosi:
+ SO2: 4 310 Mg,
+ NOx: 3 448 Mg,
+ Pył: 431 Mg,
+ CO2: 11 400 000 Mg.

Koszty:

+ Emisja SO2 – 1 896 400zł,
+ Emisja NOx – 1 517 120zł,
+ Emisja pyłu – 129 300zł ,
+  Emisja CO2 – 2 736 000zł

Układ odpopielania i odżużlania:

Układy odpopielania i odżużlania będą układami niezależnymi od układów istniejących. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie gospodarki popiołem lotnym i żużlem, przewiduje się budowę dwóch nowych zbiorników magazynowych popiołu o pojemności 40 000 m3 , dwóch  zbiorników retencyjnych popiołu (2 000 m3 ), a także magazynu, w którym przechowywany zostanie żużel wraz z instalacją jego suchego transportu zapewniającego 30-dniową retencję przy pracy bloków z pełna mocą.

Paliwo:

Paliwem będzie węgiel kamienny o rocznym zużyciu około 4 mln ton. Węgiel ma pochodzić z Górnego Śląska.

Produkcja energii: 

Bloki 5 i 6 zostaną przystosowane do pracy przez 7500 godzin rocznie, a ich produkcja energii wyniesie około 13,5 TWh/a.

Wyprowadzenie mocy:

Do wyprowadzenia mocy elektrycznej z każdego z bloków posłuży układ trzech transformatorów jednofazowych. Wyprowadzenie energii elektrycznej do istniejącej stacji Dobrzeń prawdopodobnie będzie odbywać się liniami napowietrznymi. W związku z powstaniem nowych bloków konieczna będzie budowa dwutorowej linii 400 kV ze Stacji Dobrzeń do budowanej Stacji Wrocław Południe.

Przesył energii:

Wykonawstwo: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. i PGE Elektrownia Opole S.A. podpisały umowę o przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole. W umowie tej Operator Systemu Przesyłowego zobowiązał się do poczynienia niezbędnych inwestycji, mających zapewnić wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych.

Odnośnik: umowa PSE – Opole.

Budowa

Stan prac budowlanych:

 

30 września 2019 – blok nr 6 został przekazany do eksploatacji. Nowe bloki w Elektrowni Opole docelowo będą produkować nawet 12,5 TWh energii elektrycznej rocznie. Sprawność w produkcji energii elektrycznej w nowych blokach jest na poziomie ok. 46 proc.

31 maja 2019 – blok o mocy 900 MW został przekazany do eksploatacji.

14 maja 2019 – blok nr 6 został pomyślnie zsynchronizowany z KSE. Zaraz po tym zaczęła się optymalizacja i proces prowadzenia ruchu regulacyjnego, a zaraz po tym próby odbiorcze, pomiary gwarancyjne oraz 30-dniowy test nieprzerwanej pracy.

5 kwietnia 2019 – rozpoczął się gorący rozruch bloku nr 6.

15 stycznia 2019 – nastąpiła pierwsza synchronizacja bloku nr 5 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Po tym wydarzeniu jednostka pomyślnie przeszła pierwszą fazę optymalizacji parametrów pracy. 24 stycznia 2019 roku blok pracował już z mocą 680 MW. Po pełnej optymalizacji, została próba odbiorcza dla PSE i pomiary gwarancyjne oraz przeprowadzony został 30-dniowy test nieprzerwanej pracy.

15 listopada 2018 – sukcesem zakończyło się rozpalenie kotła w bloku nr 5 na oleju lekkim. Zaczął się tym samym gorący rozruch.

Zmieniono terminy przekazania do eksploatacji: 31 maja 2019 roku dla bloku nr 5 oraz 30 września 2019 roku dla bloku nr 6.

Stan realizacji: marzec 2017. – w tym czasie na budowie: odbywają się główne prace montażowe wewnątrz bloków, w międzyczasie droga lądową i wodną transportowane są elementy turbiny z zakładu GE Power w Elblągu. Prace zaawansowane w około 70%.

Trudności podczas realizacji: 24 lutego 2016r. złamało się ramię dźwigu w wyniku czego zginęły 2 osoby.

Rozpoczęcie: Polecenia rozpoczęcia prac wydano 31 stycznia 2014r., prace ruszyły 15 lutego 2014r.

Lista znanych wykonawców:

Konsorcjum Seen Technologie, Instal Warszawa i Elemont Brzezie – będzie odpowiadało za budowę stacji uzdatniania wody; stacja będzie przygotowywała prawie 180 m3 wody na dobę; wartość podpisanej umowy wynosi około 286 mln zł netto, a termin realizacji zadania został określony na maj 2018 r.

Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud w Katowicach, Energo-System z Rzeszowa –  ma zająć się rozbudową rozdzielni 400 kV w technologii napowietrznej oraz budowę rozdzielni 110 kV w technologii GIS; inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 52 miesięcy; przetarg jest wart 147,7 mln zł netto.

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego –  wykona dla Polimeksu-Mostostalu prace podwykonawcze. Kontrakt dotyczy budowy pompowni wody chłodzącej i wody przeciwpożarowej wraz z komorami filtracyjnymi. Wartość zamówienia wynosi 12,15 mln zł netto, a zakończenie całości prac ma nastąpić do 9 listopada 2016 r..

Konsorcjum spółek z grupy TDJ: Famak i Famur – wybuduje system nawęglania i odżużlania; wartość umowy to 139,75 mln zł netto; przewidywane daty odbiorów to 31 lipca 2018 r. dla bloku nr 5 oraz 31 marca 2019 r. dla bloku nr 6.

Beroa Group – wybuduje na zlecenie Polimeksu-Metalu dwie 185-metrowe chłodnie kominowe; szacowany czas budowy każdej z chłodni to ok. 30-32 miesiące.

Alstom Power wykona cały swój zakres prac (w tym części ciśnieniowe do kotła)  Rafako w Opolu, który wynosi 34% w wartej 9,4 mld złotych netto inwestycji; wartość prac zleconych przez Rafako szacowana jest na 650 mln zł.

Wpływ

Wpływ na gospodarkę regionu:

 • podczas prac budowlanych zatrudnienie dla nawet 3200 osób;
 • ożywienie rynku gospodarczego;
 • zabezpieczenie przed skutkami awarii;
 • nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry;
 • rozbudowa sieci kolejowej;
 • prawdopodobny wzrost PKB Opolszczyzny;
 • rozwój infrastruktury technicznej;
 • boom mieszkaniowy;

W związku z budową nowych bloków energetycznych PSE Operator planuje rozbudowę sieci energetycznych najwyższych napięć. Zapewni to bezpieczeństwo energetyczne dla regionu na wiele lat. Dodatkowo bloki 5 i 6 będą mogły produkować 300 MWt ciepła, które jest  tańsze od produkowanego w tradycyjnych źródłach wytwarzania. Cena wyprodukowanego ciepła w wysokosprawnej kogeneracji będzie około 25% niższa od ceny, którą oferuje konkurencja. Budowa elektrowni przyczyni się do powstania wielkich szklarni wykorzystujących ciepło, dotychczas odpadowe, do produkcji pomidorów.

Konflikty z ludnością:

Brak.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:

Nie dotyczy.

Bibliografia

Krzysztof Broś, Henryk Czech, Zbigniew Dziemidowicz, Henryk Lakwa, Arkadiusz Nowak, Małgorzata Paciorek, Jan Pilipionek, Czesława Rosik-Dulewska, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Piotr Szyszka, Wojciech Trapp, Jerzy Zwoździak, „Budowa bloków 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole SA – aspekty gospodarcze, środowiskowe i społeczne”, Opole, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2009, ISBN 978-83-927861-8-4

http://www.blok5i6.pl/

http://www.strefabiznesu.nto.pl/artykul/budowa-nowych-blokow-elektrowni-opole-powstalo-male-miasteczko

http://www.cire.pl/item,107633,1,0,0,0,0,0,el-opole-zakonczono-betonowanie-fundamentu-maszynowni-i-turbozespolu-bloku-nr-5.html

http://www.cire.pl/item,107211,1,0,0,0,0,0,rok-2015-czasem-intensywnych-prac-budowlanych-w-elektrowni-opole.html

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kom,unikaty-prasowe/korporacyjne/pge-giek-s-a-zawarla-umowe-z-kompania-weglowa-s-a

http://budownictwo.wnp.pl/chinczycy-wykluczeni-z-przetargu-przy-elektrowni-opole,241875_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/spolka-mostostalu-zabrze-podwykonawca-polimeksu-w-opolu,246199_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/naweglanie-w-opolu-dla-alstomu-wybuduja-famak-i-famur,239522_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/wykonawca-chlodni-kominowych-w-opolu-wybrany,235903_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/kotly-do-nowych-blokow-w-opolu-najpewniej-bez-rafako,235361_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/pge-ma-gwarancje-z-pko-bp-na-budowe-blokow-w-opolu,216332_1_0_0.html

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=733

http://www.nto.pl/wiadomosci/opole/a/wypadek-na-budowie-w-elektrowni-opole-zlamal-sie-dzwig-dwie-osoby-nie-zyja,9431677/

http://energetyka.wnp.pl/tylko-w-wnp-pl-aktualne-ujecia-budowy-blokow-w-elektrowni-opole,273138_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/sa-nowe-terminy-oddania-blokow-w-elektrowni-opole-kolejne-opoznienie,318102_1_0_0.html

https://energetyka.wnp.pl/elektrownia-opole-rozpoczela-goracy-rozruch-bloku-energetycznego-nr-5,334513_1_0_0.html

https://budownictwo.wnp.pl/nowy-blok-w-elektrowni-opole-zsynchronizowany-z-siecia,337935_1_0_0.html

https://www.wnp.pl/energetyka/elektrownia-opole-rozpoczela-goracy-rozruch-bloku-energetycznego-nr-5,334513.html

https://elopole.pgegiek.pl/Aktualnosci/pge-zakonczyla-najwieksza-w-polsce-megainwestycje-energetyczna-po-1989-roku

https://elopole.pgegiek.pl/Aktualnosci/PGE-Pierwsza-faza-optymalizacji-bloku-nr-5-w-Elektrowni-Opole-zakonczona-sukcesem

https://elopole.pgegiek.pl/Aktualnosci/Pierwsze-rozpalenie-kotla-nr-5-w-Elektrowni-Opole

https://www.money.pl/gielda/pge-zakonczyla-inwestycje-w-budowe-blokow-5-i-6-w-elektrowni-opole-6433631372772993a.html

PGE: Blok numer 6 w Elektrowni Opole rozpoczął produkcję energiiData ostatniej modyfikacji: 5 stycznia 2021

Inwestycje