Elektrownia Ostrołęka

Budowa bloku dla Elektrowni Ostrołęka o mocy brutto około 1000 MW i sprawności netto ok. 45%.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

znak ELEKTROWNIE Ostrołęka PANTONE inwersyjny

ENERGA – „Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Nasza podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Jesteśmy jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Zasilamy w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Eksploatujemy ponad 184 tys. km linii elektroenergetycznych, którymi rocznie przesyłamy łącznie 20,9 Twh energii. Nasza sieć dystrybucyjna obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi około 24 proc. powierzchni kraju.”

Link do strony głównej ENERGA

*) Na mocy umowy z dnia 08.10.2016 zawartej pomiędzy Energą i Eneą. Enea weźmie udział w budowie i eksploatacji nowego bloku energetycznego w Ostrołęce. Enea kupi 50% akcji o wartości 101 mln zł, przysługujących Enerdze w kapitale zakładowym spółki celowej. Szacowane łączne nakłady Enei do zakończenia etapu rozwoju projektu w Ostrołęce wyniosą ok. 128 mln zł, a Energi ok. 27 mln zł. Współpraca spółek ma objąć 3 etapy: rozwoju (do czasu rozpoczęcia budowy przez Generalnego Wykonawcę), budowy (do czasu oddania do użytkowania elektrowni) , eksploatacji (czas użytkowania elektrowni). Po zakończeniu etapu rozwoju obie spółki są zobowiązane do uczestnictwa w budowie, pod warunkiem, że rentowność projektu i finansowanie projektu nie naruszy kowenantów stron.

eneaENEA jest wiodącym sprzedawcą i dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Działalność Grupy Kapitałowej ENEA to wytwarzanie energii elektrycznej, jej sprzedaż i dystrybucja. Rozpoznawani jesteśmy jako dostawca prądu dla mieszkańców zachodniej i północno-zachodniej Polski. Celem naszej działalności jest tania energia elektryczna oferowana zarówno Klientom indywidualnym, jak i segmentowi małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W odpowiedzi na potrzeby Klientów, dotyczących takich kwestii jak np. oszczędzanie energii, elastycznie zmieniamy swoją ofertę.

Link do strony głównej ENEA

Wykonawcy:

Dostawcy technologii:

Przebieg inwestycji

timelineOstrołęka

Finanse

Terminy przetargu:

 • 17.09.2011: ogłoszenie przetargu,
 • 30.11.2011: termin nadsyłania wniosków o udział w przetargu
 • 12.2011: ogłoszenie krótkiej listy potencjalnych wykonawców
 • 09.2012: zawieszenie przetargu
 • 8.12.2016: Enea i Energa zawarły umowę na budowę i eksploatację bloku
 • 19.12.2016: Energa i Enea ogłosiły przetarg
 • 28.12.2017: Termin składania ofert
 • styczeń-luty 2018: planowane rozstrzygnięcie przetargu
 • kwiecień 2018: przetarg wygrało konsorcjum GE Power
 • 12.07.2018: podpisanie umowy na budowę bloku

Czego dotyczy przetarg:

Realizacja elektrowni z jednym kondensacyjnym blokiem energetycznym, o mocy elektrycznej ok. 1.000 MW brutto, o sprawności netto co najmniej 45 proc., pracującym na parametrach nadkrytycznych pary.

Zamówienie realizowane w formie „pod klucz”. Obejmuje m.in. zaprojektowanie, przygotowanie dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowę i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę, dostawy, roboty budowlane, montaż, rozruch, ruch próbny, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przekazanie do eksploatacji, szkolenie personelu, serwis w okresie gwarancyjnym, a także wykonanie niezbędnego przygotowania terenu.

Budowa ma rozpocząć się 2018 roku, a w 2024 ma popłynąć prąd.

Kryteria oceny:

Najkorzystniejsza oferta ma zostać wybrana wg dwóch kryteriów: ekonomicznego (1) oraz pochodzenia kotłowni i urządzeń maszynowni (2).

Pierwsze kryterium zostanie obliczone z wykorzystaniem funkcji NPV, zawierającej w szczególności: harmonogram płatności, moc elektryczną netto oraz jednostkowe zużycie energii chemicznej paliwa na produkcję energii elektrycznej netto bloku.

Natomiast w drugim kryterium punkty zostaną przyznane w przypadku, gdy kotłownia i urządzenia maszynowni będą pochodzić z krajów UE lub krajów, z którymi UE podpisała umowy o równym traktowaniu.

Firmy biorące udział i ich oferty:

Na krótkiej liście potencjalnych wykonawców:

 • Alstom,
 • konsorcjum: Hitachi i Polimex-Mostostal, Shanghai Electric Group Company,
 • konsorcjum: Rafako z PBG i Mostostalem Warszawa .

Przetarg został odwołany.

Drugi przetarg:

 • China Power Engineering Consulting Group – 4,849 mld zł
 • Konsorcjum: GE Power, Alstom Power Systems S.A.S. – 6,023 mld zł
 • Konsorcjum: Polimex-Mostostal, Rafako – 9,591 mld zł

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

ostrołęka

Komplikacje:

Konsorcjum Rafako – PBG – Mostostal Warszawa kwestionowało spełnienie przez Alstom warunku doświadczenia wymaganego przez zamawiającego – Energę. Odwołanie zostało odrzucone, ale konsorcjum złożyło na tę decyzję skargę. Wycofało ją 27.04.2012.

Mechanizmy finansowe, argumentacja, certyfikaty:

Na mocy umowy z dnia 08.10.2016 zawartej pomiędzy Energą i Eneą. Enea weźmie udział w budowie i eksploatacji nowego bloku energetycznego w Ostrołęce. Enea kupi 50% akcji o wartości 101 mln zł, przysługujących Enerdze w kapitale zakładowym spółki celowej. Szacowane łączne nakłady Enei do zakończenia etapu rozwoju projektu w Ostrołęce wyniosą ok. 128 mln zł, a Energi ok. 27 mln zł.

17.01.2017 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bezwarunkową zgodę na nabycie przez Eneę 50% spółki celowej Elektrowni Ostrołęka.

Planowany blok C Elektrowni Ostrołęka zakontraktował łącznie 852,6 MW obowiązku mocowego z umową mocową na 15 lat, począwszy od roku 2023.

Zaopatrzenie w paliwo:
Wstępna umowa z Polską Grupą Górniczą – PGG, na dostarczenie 2 mln ton węgla kamiennego do elektrowni Ostrołęka C w okresie od 30 do 40 lat.

Dofinansowania:

Technologia

Pozyskiwanie energii:

Typ instalacji: Elektrownia, będzie możliwość produkcji ciepła dla miasta Ostrołęka.

Moc znamionowa: 1000 MW.

Sprawność ogólna: 45%.

Parametry pary: Parametry nadkrytyczne.

Kocioł: Pyłowy o parametrach nadkrytycznych.

Turbina:

Generator:

Układ wody chłodzącej: Zamknięty obieg chłodzenia – chłodnia kominowa.

Oczyszczanie spalin:
NOx: metody pierwotne + SCR;
SOx: metoda mokra, wapienno – gipsowa;
pyły: elektrofiltr;

CCS ready: tak

Standardy emisyjne: spełniające rozporządzenie MOŚ, Minister Energii szacuje, iż Elektrownia Ostrołęka blok C będzie emitowała 4,5 – 5 mln ton CO2 rocznie, przy prognozowanej cenie na poziomie 90 zł/tona (ok. 20 euro/tona) roczny koszt uprawnień do emisji CO2 oscylowałby w przedziale 405 – 450 mln zł.

Paliwo: Węgiel kamienny z dodatkiem biopaliwa. Elektrownia jest daleko od źródeł tego węgla.

Produkcja energii: 7500 GWh/rok, więc planowany czas pracy bloku to 7500 h/rok.

Wyprowadzenie mocy: 2 transformatory 400kV.

Przesył energii:

Wykonawstwo: Grupa ZUE i  Dalekovod S.A. – oddział w  Polsce

zuedalekovod

 

Budowa

Stan prac budowlanych:

Czas zakończenia: planowany czas zakończenia druga połowa 2023 r .lub początek 2024 r.

Rozpoczęcie: planowane rozpoczęcie w I-II kwartale 2018 r.

Trudności podczas realizacji:-

Stan realizacji:

28.01.2019 – planowane uzgodnienie szczegółowego harmonogramu oraz warunków zaangażowania finansowego poszczególnych podmiotów

28.12.2018- polecenie rozpoczęcia robót wydane przez spółkę

maj 2018- w trakcie procesu pozyskiwania wszelkich zgód korporacyjnych

kwiecień 2018- wybór wykonawcy.

luty 2018 – Ocena złożonych ofert.

24.05.2016 – wznowienie realizacji projektu budowy przez zarząd Energi – możliwość prowadzenia prac przygotowawczych. Budowa mogłaby się rozpocząć w 2017r.

Wpływ

Wpływ na gospodarkę regionu:

Inwestycja podniosłaby bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu. Obniżce uległyby ceny energii elektrycznej. Blok ma generować około 3% energii elektrycznej w Polsce.

Konflikty z ludnością:

Na początku maja 2019 r. 28 polskich organizacji społecznych pracujących na rzecz ochrony klimatu podpisało się pod listem do Ministra Energii, w którym zawarte są argumenty za zaprzestaniem budowy Ostrołęki C. Wśród nich znajdują się opinie ekspertów, według których nowy blok nie będzie spełniał najnowszych standardów emisji spalin oraz stanie się jedną z najmniej efektywnych energetycznie i środowiskowo jednostek wytwórczych.

13 maja Koalicja Stop Ostrołęce C organizuje demonstrację, która odbędzie się przed katowickim Spodkiem. Tego samego dnia do Kancelarii Premiera Rady Ministrów przekazane zostaną podpisy zgromadzone pod petycją o rezygnację z budowy nowego bloku w Ostrołęce.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:

Bibliografia

http://www.eostroleka.pl/kto-wybuduje-nowy-blok-elektrowni-ostroleka-rusza-druga-tura-negocjacji,art30246.html

https://elektrowniaostroleka.com/aktualnosci/74-13-maja-2019-zapraszamy-do-katowic-na-demonstracje-ostroleka-c-to-maszynka-do-mielenia-pieniedzy-z-okazji-otwarcia-europejskiego-kongresu-gospodarczego/lang:pl
http://www.inwestor.newseria.pl/newsy/649159501/energa_nowy_blok_w,p1355079690
http://energetyka.wnp.pl/projekt-budowy-bloku-w-elektrowni-ostroleka-powroci,216882_1_0_0.html
http://www.eostroleka.pl/elektrownia-ostroleka-rozpoczela-negocjacje-kto-wybuduje-nowy-blok,art28765.html
http://elektrowniaostroleka.pl/wp-content/uploads/2011/04/schemat.jpg
http://elektrowniaostroleka.pl/technologia/jak-to-dziala/
http://poland.ilf.com/no_cache/pl/firma/aktualnosci/news-single-view/?tx_ttnews[tt_news]=483&cHash=3e5b8c2744258ce3c4499698d3fb9d60
http://energetyka.wnp.pl/energa-oglosila-przetarg-na-budowe-elektrowni,150814_1_0_0.html
http://budownictwo.wnp.pl/inzynier-kontraktu-budowy-elektrowni-ostroleka-c-wybrany,161638_1_0_0.html
http://www.cire.pl/item,133315,1,0,0,0,0,0,minister-energii-szacuje-ze–elektrownia-ostroleka-bedzie-emitowala-45-5-mln-ton-co2-rocznie.html

http://energetyka.wnp.pl/wkrotce-rozprawa-sadowa-rafako-elektrownia-ostroleka,168066_1_0_0.html
http://energetyka.wnp.pl/energa-odmrozila-projekt-ostroleka,274220_1_0_0.html
http://www.cire.pl/item,129717,1,0,0,0,0,0,energa-zdecydowala-o-wznowieniu-realizacji-projektu-w-ostrolece-potrzebny-inwestor.html
http://www.cire.pl/item,129717,1,0,0,0,0,0,energa-zdecydowala-o-wznowieniu-realizacji-projektu-w-ostrolece-potrzebny-inwestor.htmlhttp://energetyka.wnp.pl/elektrownia-ostroleka-przygotowania-do-inwestycji-za-6-mld-zl-zgodnie-z-planem-bedzie-trzeci-partner-do-umowy,313082_1_0_0.htmlhttp://budownictwo.wnp.pl/oto-wyniki-przetargu-na-budowe-elektrowni-ostroleka,320895_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/jacek-koscielniak-jestesmy-w-trakcie-pozyskiwania-zgod-korporacyjnych-dla-projektu-ostroleka,323233_1_0_0.html

https://energetyka.wnp.pl/znamy-termin-podpisania-umowy-na-budowe-bloku-1000-mw-w-elektrowni-ostroleka,326758_1_0_0.html

https://energetyka.wnp.pl/energa-zgodzila-sie-na-rozpoczecie-robot-w-elektrowni-ostroleka,336638_1_0_0.html

https://energetyka.wnp.pl/rusza-budowa-bloku-1000-mw-w-elektrowni-ostroleka-c,337043_1_0_0.htmlData ostatniej modyfikacji: 9 czerwca 2019

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01