Farma wiatrowa Dębsk

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polenergia Farma Wiatrowa 3 Sp. z o.o.

Polenergia – prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Kulczyk Holding S.àr.l (dawniej Polenergia Holding S.àr.l) z siedzibą w Luksemburgu tj. Polish Energy Partners S.A. (skoncentrowanej na produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych) oraz Grupy Polenergia (skoncentrowanej na wytwarzaniu, dystrybucji, sprzedaży i obrocie energii elektrycznej i świadectw pochodzenia oraz rozwoju nowych projektów z zakresu wytwarzania energii).

 

Wykonawca: PBDI (ERBUD)

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Spółka Akcyjna (PBDI S.A., od 9.03.2021r. ONDE SA) jest częścią powstałej w 1990 roku Grupy Erbud, jednej z pięciu czołowych grup budowlanych na polskim rynku. PBDI S.A. zostało utworzone w wyniku połączenia Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. i Rembet Plus Sp. z o.o. PBDI S.A. działa w sektorze budownictwa inżynieryjnego, drogowego oraz elektroenergetycznego.

Usługi Spółki w zakresie energetyki wiatrowej obejmują projektowanie i wykonanie fundamentów, dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne (w tym projekt i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia).

Przebieg inwestycji

połowa 2022 – Przewidziany koniec inwestycji

Październik 2020 – Początek realizacji umowy

Grudzień 2019 – Wygrane aukcje na sprzedaż energii z OZE

Finanse

Przetarg został ogłoszony w grudniu 2020.

Inwestycja FW Dębsk jest trzecim projektem Grupy na przestrzeni ostatnich miesięcy, który pozyskał bankowe finansowanie. Konsorcjum banków: EBOiR, ING Bank Śląski, mBank oraz Santander Bank Polska udzieliło kredytu w wysokości 480 mln PLN. Okres finansowania przewidziany jest do 2037 roku, a oprocentowanie równe jest stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banków.

Technologia

FW Dębsk będzie się składać maksymalnie z 55 turbin o łącznej planowanej mocy 121 MW. Zgodnie z prognozą roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 366 GWh.

Moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V110 – 2,2MW Parametry turbin wiatrowych będą następujące:

moc: 2,2MW
wysokość piasty: 120 m
średnica wirnika: 110 m
moc akustyczna: 106,5 dB.

Budowa

Farma wiatrowa zlokalizowana będzie na terenie mazowieckich gmin Żuromin i Kuczbork Osada. Częścią projektu jest również główny punkt zasilania (GPZ), podziemna infrastruktura kabli energetycznych i sterujących jak również drogi dojazdowe do poszczególnych turbin wiatrowych oraz place serwisowo-montażowe. Energia wygenerowane przez turbiny wiatrowe FW Dębsk będzie przesyłana podziemnymi liniami kablowymi do GPZ. Po zmianie napięcia na wysokie, energia będzie przesyłana podziemną linią kablową 110 kV o długości około 63 km do GPZ Kruszczewo.

Ogólna powierzchnia projektu to ok. 15,25 ha.

Wpływ

Obecnie teren projektu jest wykorzystywany rolniczo, jest otoczony polami uprawnymi, lasami i łąkami. W pobliżu farmy istnieją także obszary zabudowane, głównie zabudowania lokalnych wsi.

Realizacja Projektu nie wymagała wysiedleń lub przeniesienia działalności – w efekcie realizacji nie doszło i nie dojdzie do przesiedleń natury fizycznej lub ekonomicznej, nie odnotowano także utraty źródeł utrzymania. Grunty przeznaczone na potrzeby Projektu zostały pozyskane na podstawie  obustronnych umów dzierżawy zawartych z właścicielami gruntów.

Projekt powoduje bezpośrednie oddziaływanie społeczno-ekonomiczne na rozwój gmin i mieszkańców. Zidentyfikowano następujące rodzaje oddziaływań bezpośrednich: wzrost wpływów podatkowych w gminach – zgodnie z polskim prawodawstwem, każdego roku władze lokalne powinny otrzymywać podatek w wysokości 2% wartości inwestycji. Kwota ta wynosi ok. 20 000 – 22 500 euro za turbinę rocznie; wzrost rocznych dochodów dzierżawców gruntów; modernizacja lokalnych szlaków komunikacyjnych.

Na terenie farmy nie znajdują się cenne siedliska zwierząt oraz teren oddalony jest od obszarów chronionych.

Bibliografia

https://www.pbdi.pl/

https://www.erbud.pl/

https://www.polenergia.pl/pol/pl/strona/farmy-wiatrowe

https://www.cire.pl/item,201265,1,0,0,0,0,0,polenergia-ma-umowe-kredytowa-na-budowe-farmy-wiatrowej-debsk.html

https://www.polenergia.pl/pol/sites/default/files/attachments/page/fw_debsk_informacje_o_projekcie.pdfData ostatniej modyfikacji: 31 marca 2021

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01