Farma wiatrowa Kostomłoty

Polenergia S.A. realizuje inwestycję – farmę wiatrową Kostomłoty, w powiecie średzkim, w województwie dolnośląskim. Projekt składał się będzie z 9 turbin wiatrowych o mocy jednostkowej 3 MW.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

Polenergia – prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Kulczyk Holding S.àr.l (dawniej Polenergia Holding S.àr.l) z siedzibą w Luksemburgu tj. Polish Energy Partners S.A. (skoncentrowanej na produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych) oraz Grupy Polenergia (skoncentrowanej na wytwarzaniu, dystrybucji, sprzedaży i obrocie energii elektrycznej i świadectw pochodzenia oraz rozwoju nowych projektów z zakresu wytwarzania energii).

Przebieg inwestycji

III kwartał 2022r. – planowany koniec realizacji inwestycji

III kwartał 2021 r. – dostarczenie turbin

29 stycznia 2021 roku – Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty spółka z o.o. zawarła ze spółką Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. umowę dotyczącą budowy Farmy Wiatrowej Kostomłoty

6 października 2020r. – zawarcie umowy z firmą Vestas-Poland na dostawę, instalację, uruchomienie i serwis 9 turbin wiatrowych

Finanse

Spółka zależna Polenergii, Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty (Farma Wiatrowa), 6 października br. zawarła z Vestas-Poland umowy:
1. Na dostawę, instalację i uruchomienie 9 turbin wiatrowych V136-3.0MW o łącznej mocy 27 MW. Realizacja umowy przewidziana jest w okresie od I kwartału 2021 r. do III kwartału 2022 r.
2. Na serwis i dostępność turbin wiatrowych (AOM) dla Farmy Wiatrowej. AOM dotyczy świadczenia usług serwisowych dla wspomnianych turbin wiatrowych przez okres 30 lat od dnia uruchomienia, w tym przeprowadzania planowych przeglądów, napraw, dostawy środków utrzymania i części zamiennych, zdalnego nadzoru oraz innych czynności powiązanych.

Kredyt inwestycyjny w łącznej kwocie do 125 mln zł na finansowanie budowy oraz kredyt VAT w okresie budowy do wysokości 25 mln zł przyznał mBank.

Technologia

Farma wiatrowa składać się będzie z  turbin firmy Vestas o mocy 3,45 MW każda

Producent turbin: Vestas Wind Systems A/S. (Dania)

Model turbiny: Vestas V136-3.45

Moc nominalna: 3,45 MW

Moc dla trybu zoptymalizowanego: 3,0 MW

Prędkość włączania (startowa): 3.0 m/s

Prędkość wyłączania: 22.5 m/s

Wysokość piasty: 122 m

Średnica łopat wirnika: 136.0 m

Liczba łopat: 3

Łopaty turbiny z włókna węglowego

Powierzchnia omiatana przez wirnik: 14,527.0 m²

Budowa

Inwestycja realizowana przez spółkę Polenerga Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty polega na budowie maksymalnie dziewięciu turbin o mocy 3MW każda, co łącznie daje moc 27MW. Farma wiatrowa ma powstać na terenach za autostradą A4, na południe od miejscowości Kostomłoty. Szacuje się, że roczna produkcja zielonej energii z Farmy Wiatrowej Kostomłoty wyniesie około 82 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 41 tysięcy gospodarstw domowych.

Projekt obejmuję budowę następujących elementów:

• 9 turbin wiatrowych (TW) z płytami fundamentowymi;

• Główny punkt zasilania (GPZ);

• Podziemna infrastruktura kabli elektroenergetycznych i sterowniczych o długości ok. 6,4 km;

• Podziemna linia przesyłowa od długości ok. 13,87 km, przesyłająca energię z GPZ do głównej stacji elektroenergetycznej obsługiwanej przez Operatora Usług Dystrybucyjnych;

• Drogi dojazdowe do poszczególnych turbin wiatrowych oraz placów montażowych i serwisowych.

 

Kostomloty rys lokalizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Lokalizacja i układ inwestycji

Źródło: https://www.polenergia.pl/pol/sites/default/files/attachments/page/nts_kostomloty_pl.pdf

Wpływ

W 2013 r. Projekt przeszedł procedurę Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) zarządzaną przez Wójta Gminy Kostomłoty. Na potrzeby procedury OOŚ, raport OOŚ został przygotowany przez niezależnego konsultanta ds. środowiska. Zgodnie z wymogami prawa Ochrony Środowiska, podczas procedury OOŚ przeprowadzono konsultacje z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (RDOŚ). Decyzja środowiskowa określa między innymi ograniczenia środowiskowe, które należy uwzględnić w projekcie budowlanym, a także warunki, które należy spełnić podczas budowy oraz eksploatacji.

Nominalna moc dla tego modelu wynosi 3,45 MW, jednakże, w związku z ograniczeniami narzuconymi przez decyzję środowiskową moc nominalna zostanie ograniczona przez producenta do 3 MW.

Projekt został poddany analizie środowiskowospołecznej (Environmental and Social Due Diligence – ESDD), przeprowadzonej przez niezależnego konsultanta, która wykazała, że krajowy proces OOŚ był zgodny z dyrektywą OOŚ. Dodatkowo, w ramach dobrej praktyki, Projekt został oceniony pod kątem spełniania wymagań (Performance Requirements, PRs) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). ESDD wykazał, że Projekt spełnia wyżej wymienione wymogi operacyjne.

Projekt wspomoże kraj w zwiększeniu udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Krajowy plan zakłada osiągnięcie 15% energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. Na podstawie wskaźników emisji opublikowanych przez Narodowe Centrum Zarządzania Emisjami za rok 2017, można oczekiwać, że wdrożenie Projektu przyniesie następujące roczne oszczędności emisji:

• Pomiędzy 65 033 a 72 080 ton/rok CO2;

• Pomiędzy 61 and 67 ton/rok SO2;

• Pomiędzy 62 and 69 ton/rok NOx;

• Pomiędzy 22 and 25 ton/rok CO;

• 4 ton/rok cząstek stałych (PM).

Dodatkowo Projekt zwiększy dochody gminy z tytułu podatków płaconych przez Spółkę, a właściciele gruntów zajmowanych przez farmę wiatrową oraz infrastrukturę towarzyszącą otrzymają benefity związane z umowami o dzierżawę gruntów lub służebności.

Podczas etapu budowy prawdopodobnie powstaną nowe miejsca pracy, co może wspomóc lokalną gospodarkę.

 

Negatywny wpływ związany jest ze zmniejszeniem powierzchni gruntów wykorzystywanych do celów rolniczych, jednak jest to rekompensowanie przez opłaty za dzierżawę gruntów. Powierzchnia użytkowa farm wiatrowych i infrastruktury jest ograniczona, a rolnictwo może być utrzymywane wokół turbin. Spółka wdroży środki dotyczące odszkodowań dla rolników i użytkowników gruntów za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z podjętych prac budowlanych.

Bibliografia

https://investmap.pl/inwestycja/farma-wiatrowa-kostomloty,13590.html

https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/103981/polenergia-wybrala-turbiny-na-farme-wiatrowa-kostomloty

https://pl.wind-turbine-models.com/turbines/1282-vestas-v136-3.45

http://odnawialnezrodlaenergii.pl/energia-wiatrowa-aktualnosci/item/2140-vestas-przedstawia-nowa-turbine-wiatrowa-o-mocy-3-mw

https://www.polenergia.pl/pol/sites/default/files/attachments/page/nts_kostomloty_pl.pdf

https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/175973-polenergia-zawarla-umowy-dla-projektu-farmy-wiatrowej-kostomlotyData ostatniej modyfikacji: 28 listopada 2021

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01