Farma wiatrowa Sulmierzyce

Realizacja budowy farmy wiatrowej Grajewo złożonej z 7 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 23,1 MW.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

OX2 – działalność firmy zawiera ocenę i rozwój projektów oraz skuteczne nabywanie praw do nich od deweloperów. Prowadzi inwestycje w Szwecji, Finlandii, Polsce, Francji, Norwegii, Hiszpanii, Rumunii, na Litwie i we Włoszech. Siedziba główna firmy mieści się w Sztokholmie.

Wykonawca:

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Przebieg inwestycji

grudzień 2022 – planowane oddanie farmy do eksploatacji

16 października 2020 – wydanie decyzji o zatwierdzeniu zmiany w projekcie budowlanym

4 listopad 2019 – wydanie decyzji pozwolenia na budowę

2016 – wydanie pierwszego pozwolenia na budowę

2015 – wydanie decyzji środowiskowej

Finanse

Onde (dawniej PBDI, spółka w 90-proc. zależna Erbudu) zawarł umowę o wartości 28,82 mln zł netto na roboty budowlane przy realizacji farmy wiatrowej Sulmierzyce, podał Erbud. Inwestorem jest szwedzka OX2 Construction. Ostateczny termin realizacji umowy przypada na 12 września 2022 r.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił kredytu w wysokości 175 mln zł (równowartość 38,9 mln euro) na rozwój, budowę i eksploatację dwóch farm wiatrowych w Polsce – Grajewo i Sulmierzyce, o łącznej mocy 63,1 MW (w tym FW Grajewo – 40 MW).

Technologia

Inwestycja składać się będzie z 7 turbin wiatrowych Vestas V126 3,3MW.

Szacowana produkcja roczna energii elektrycznej w farmie wiatrowej Sulmierzyce to 67,6 GWh.

Parametry turbiny:

Moc znamionowa: 3,3 MW

Minimalna operacyjna prędkość wiatru: 3m/s

Maksymalna operacyjna prędkość wiatru: 22,5m/s

Wysokość wieży: 117 m

Liczba łopat: 3

Średnica wirnika: 126 m

Powierzchnia omiatana przez łopaty: 12 500 m^2

Budowa

Cały projekt powinien zostać sfinalizowany i przekazany do eksploatacji na koniec 2022 roku.

16 października 2020 r. miało miejsce wydanie decyzji przez wojewodę wielkopolskiego o zatwierdzeniu zmiany w projekcie budowlanym . Obejmowały zmianę modelu turbiny elektrowni wiatrowej na turbinę o większej mocy (z turbiny Vestas V110 o mocy do 2 MW na turbinę o mocy 3,3 MW), zwiększenie średnicy wirnika (z 110 m na 126 m), zwiększenie długości łopaty wirnika (z 54 m na 63 m), zmniejszenie wysokości wieży stalowej (z 125 m na 117 m), zwiększenie średnicy fundamentu (ze średnicy 19,1 m na średnicę 20 m) oraz zmniejszenie powierzchni zabudowy (z 2501 m² na 2324 m²) położonej na nieruchomościach oznaczonych według ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewid.: 2958 i 2959, obręb 0001 Sulmierzyce, jedn. ewid. 301201_1 Sulmierzyce.

Na zdjęciu: Prace budowlane na farmie wiatrowej Sulmierzyce – z materiałów wykonawcy

Picture1

Wpływ

Budowa dwóch farm wiatrowych (Grajewo i Sulmierzyce) o łącznej mocy zainstalowanej 63,1 MW pozwoli pomóc w zastąpieniu elektrowni węglowych w koszyku wytwórczym przy spodziewanym ograniczeniu emisji CO2 obecnie szacowanych na około 139 500 ton CO2 rocznie.

Oba podprojekty zostały zatwierdzone przez właściwe organy w 2015 r., po przeprowadzeniu procedur o oddziaływaniu środowiskowym z udziałem społeczeństwa. Pierwotnie zezwolenia dotyczyły odpowiednio 10 i 22 turbin wiatrowych. Ostatecznie, z uwagi na względy społeczno-ekonomiczne, zostanie zainstalowana mniejsza moc, niż pierwotnie dozwolona i taka mniejsza moc uzyskała ważne pozwolenia na budowę w 2016 i 2019 roku. Oba projekty posiadają ważne pozwolenia i są ujęte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Podprojekt Sulmierzyce zlokalizowany jest w gminie Sulmierzyce w południowozachodniej Polsce, głównie na gruntach rolnych z kilkoma rzadko występującymi drzewami i krzewami i jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycji znajduje się w pobliżu wielu obszarów chronionych

Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ponad 500 metrów od farm wiatrowych.Picture2

Na zdjęciu: Mapa lokalizacji farmy wiatrowej Sulmierzyce (woj. wielkopolskie)

Bibliografia

-https://www.ox2.com/pl/projects/sulmierzyce/

-https://www.ox2.com/pl/projects/sulmierzyce/

-https://pl.wind-turbine-models.com/turbines/695-vestas-v126-3.3

-https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd-translation/52746/1395299217642/Grajewo_and_Sulmierzyce_wind_farms_(Polish).pdf?blobnocache=true

-https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/obwieszczenia/decyzja_1_0.pdfData ostatniej modyfikacji: 22 marca 2022

Inwestycje