JEDNOSTKA WIELOPALIWOWA W EC SIEKIERKI

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

Warszawskie zakłady  Spółki produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. warszawiaków i 60 proc. mieszkańców dzielnicy Ursus, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa w przybliżeniu 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

 

Wykonawca:

Nieznany

Przebieg inwestycji

Zakończenie budowy: IV kwartał 2026 r.

Rozpoczęcie budowy: III kwartał 2023 r.

9 grudnia 2021 r. – odbyło się spotkanie Ekspertów PGNiG TERMIKA z przedstawicielami Dzielnicy Mokotów

23 sierpnia 2019 r. – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Technologia

Moc elektryczna: 75 MWe
Moc cieplna: 142 MWt
Moc cieplna w paliwie: 223 MWt
Typ kotła: cyrkulacyjny fluidalny
Produkty: ciepło (3 000 TJ/rok) i energia elektryczna (400 GWh)

W ramach planowanego przedsięwzięcia na terenie EC Siekierki powstanie Jednostka wielopaliwowa na miks paliwowy: biomasa oraz paliwo alternatywne RDF (ang. Refuse Derived Fuel). Wybudowana zostanie także infrastruktura towarzysząca, umożliwiająca poprawną eksploatację Jednostki wielopaliwowej, czyli m.in.: gospodarka RDF, gospodarka biomasą, układ odpylania, silosy sorbentów i węgla aktywnego, maszynownia, nastawnia, transformator, silosy popiołu lotnego i dennego, filtry dezodoryzacyjne, połączenia z innymi gospodarkami pomocniczymi.
Jednostka wielopaliwowa będzie wyposażona w kocioł fluidalny oraz parową turbinę ciepłowniczą do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Kocioł wyposażony będzie we wszystkie urządzenia pomocnicze, w tym m.in. wentylatory powietrza i spalin, układy podawania paliw z zasobnikami przykotłowymi, układy dozowania sorbentów i materiału inertnego do złoża, palniki rozruchowe – olejowe, układy odbioru odpadów paleniskowych.

Docelowo Jednostka wielopaliwowa będzie wyposażona w układ kondensacji spalin, co zwiększy moc cieplną jednostki wielopaliwowej i umożliwi dodatkową produkcję bezemisyjnego ciepła.
Nowa Jednostka wielopaliwowa będzie zużywać następujące mieszanki paliwowe:
▪ do 20% RDF z biomasą
▪ do 100% biomasa
RDF, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (ustawa o odpadach), kwalifikowany jest jako odpad. Ze względu na fakt, że jednostka będzie współspalać RDF, analizowane przedsięwzięcie traktowane jest jako instalacje i urządzenia współspalania odpadów.
W Jednostce wielopaliwowej nie można stosować zmieszanych odpadów komunalnych.
W celu ograniczenia emisji związków szkodliwych do atmosfery wraz z kotłem zabudowane zostaną instalacje do usuwania związków szkodliwych ze spalin.
Standardy emisyjne dla nowej Jednostki wielopaliwowej będą spełniać wymogi Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT – Best Available Techniques) zgodnie z konkluzjami BAT dla dużych źródeł spalania oraz współspalania odpadów, które obowiązują i są wymagane dla wszystkich instalacji istniejących i nowych w całej Unii Europejskiej
System oczyszczania spalin będzie zabudowany w układzie wielostopniowym i zawierać będzie elementy:
• odazotowania spalin metodami pierwotnymi oraz wtórnymi w instalacji odazotowania,
• instalacji odsiarczania i usuwania innych składników kwaśnych,
• usuwania dioksyn, furanów i rtęci z wykorzystaniem węgla aktywowanego,
• układu odpylania.
Proces spalania paliw w Jednostce wielopaliwowej będzie prowadzony w taki sposób, aby temperatura gazów spalinowych była utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie niższym niż 850°C w celu usunięcia dioksyn i furanów.

Budowa

Prace budowlane mają się rozpocząć planowo w III kwartale 2023 r. i potrwają do IV kwartału 2026 r.

PGNiG Termika prowadzi konsultacje społeczne w ramach projektu jednostki wielopaliwowej w EC Siekierki z mieszkańcami oraz radnymi Dzielnic Wilanowa oraz Mokotowa.
Na stronie https://www.termika.pgnig.pl/BudowaJednostkiWielopaliwowej są umieszczane na bieżąco aktualizowane informacje w sprawie podjętych decyzji.

Film informacyjny z materiałów inwestora: https://youtu.be/ARZT1I1qWp4

Wizualizacja Jednostki wielopaliwowej w EC Siekierki:

Siekierki multifuel

Wpływ

Wpływ na środowisko

Projekt wpisuje się w nowe cele dążenia do neutralności klimatycznej (Europejski Zielony Ład):
Poprzez zwiększenie udziału paliw zeroemisyjnych przyczynia się do redukcji emisji CO2 w PGNiG TERMIKA SA w zakresie od 300 do 400 tys. ton rocznie (co jest równoznaczne z obniżeniem opłat za prawa do emisji CO2.
Zwiększa udział ciepła odnawialnego, realizując wymagania: Dyrektywy RED II, wymogów dla efektywnych systemów ciepłowniczych oraz spełnienia norm dla podłączania nowych budynków.
Dodatkowo budowa jednostki nisko i zeroemisyjnej wpisuje się w bilans odpadów komunalnych przeznaczonych do termicznego przekształcania:
• Celem inwestycji planowanej przez PGNiG TERMIKA jest zagospodarowanie energetyczne tej frakcji odpadów komunalnych, których zgodnie z prawem nie wolno gromadzić na składowiskach. Spalanie odpadów komunalnych jest elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która wchodzi w skład strategii gospodarki Unii Europejskiej.
• Magazynowanie odpadów na terenie Elektrociepłowni będzie miało tylko charakter operacyjny (kiku -dniowe magazynowanie), a odpady będą odizolowane od otocznia poprzez zastosowanie zamkniętych i szczelnych budynków oraz instalacji. Dodatkowo będą zastosowane układy filtracji i dezodoryzacji z zastosowaniem filtrów zwęgla aktywnego.
• Uboczne produkty spalania (popiół lotny i popiół denny) będą odbierane przez firmy zewnętrzne; nie będą przetwarzane ani składowane na terenie zakładu elektrociepłowni.

Wpływ na region

Całkowite odejście od węgla w nowym bloku wielopaliwowym, a tym samym ograniczenie emisji CO2 w Elektrociepłowni Siekierki.
Spełnianie wszystkich wymagań dotyczących ochrony środowiska, w tym standardów Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT – Best Available Technique).

Paliwo RDF zmniejsza znacząco zagrożenie dla naturalnego środowiska. W porównaniu z paliwami ropopochodnymi (benzyną, olejem napędowym) posiadają trzy zalety: niezależność energetyczną (można produkować z własnych surowców kopalnych i produktów rolnych), emisję (zmniejszenie emisji związków toksycznych) oraz koszt eksploatacji.

Inwestycja poprzez odzysk energii z odpadów wpłynie na ograniczenie cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych;
ograniczenie cen ciepła wynikające z rosnących kosztów CO2 i paliw kopalnych;
gospodarka o obiegu zamkniętym pozwoli na odzyskanie części energii traconej wraz z odpadami oraz wykorzystanie jej na potrzeby podgrzewu wody i centralnego ogrzewania dla mieszkańców;
ciepło systemowe to najlepszy sposób ograniczenia smogu i poprawy jakości powietrza w mieście.

Źródłem wody technologicznej na etapie eksploatacji będzie istniejące ujęcie wody powierzchniowej z rzeki Wisły.

Bibliografia

– https://www.termika.pgnig.pl/BudowaJednostkiWielopaliwowejData ostatniej modyfikacji: 17 marca 2022

Inwestycje