Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Mokre

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: ENERGO-SYSTEM S.A.

 

s24energosystem

ENERGO-SYSTEM S.A. to firma specjalizująca się w eksploatacji, remontach oraz modernizacji urządzeń i obiektów elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a także w projektowaniu i prowadzeniu nadzoru realizacji inwestycji. Kadrę firmy tworzą pracownicy o dużym doświadczeniu, uzyskanym podczas wieloletniej pracy przy obsłudze eksploatacyjnej i modernizacji obiektów energetycznych najwyższych napięć. Podczas realizacji prac firma stosuje metody pomiarów, prób, regulacji i obsługi zalecane przez producentów, co gwarantuje wysoką jakość usług.

Przebieg inwestycji

s24timeline

 

 

Maj 2017 – testy końcowe SSiN, zakończenie robót budowlanych na terenie rozdzielni, uruchomienie LMZ, przygotowanie do uruchomienia układu ARST (Automatycznej Regulacji Stacji Transformatorowej);

Luty 2017 – testy końcowe SSiN, prace związane z uruchomieniem SOT, próby obciążeniowe i napięciowe dla pola linii Abramowice i Chełm oraz łącznika szyn;

Styczeń 2017 – prace związane z SOT i LMZ (Lokalizatorem Miejsca Zwarcia);

Grudzień 2016 – prace przy SOT;

Listopad 2016 –  zakończenie modernizacji pola linii Chełm i linii Abramowice;

Wrzesień 2016 – prace przy sterowniku centralnym, HMI, sterownikach polowych, prace edycyjne Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN);

Sierpień 2016 – odbiory budowy budynku technologicznego, budowy drogi dojazdowej do stacji, rozbiórki budynku sprężarek, budowy zbiornika ścieków, modernizacji fundamentów i konstrukcji stacyjnych wysokich, wykonania fundamentów i konstrukcji stacyjnych pod aparaturę, odbiór oszynowania, dostawy i montażu aparatury pierwotnej, uruchomienie w zakresie pola nr 8;

Lipiec 2016 – zakończenie modernizacji pola linii 220 kV;

Czerwiec 2016 – zakończenie wymiany oszynowania górnego;

Marzec 2016 – odbiory dotyczące kwestii formalno-prawnych i własnościowych, kontynuowanie prac montażowych SOT (System Ochrony Technicznej);

Luty 2016 – sprawdzenia i odbiory pól transformatora AT1;

Grudzień 2015 – prace przy modernizacji pola transformatora AT1 i przy obwodach wtórnych;

Kwiecień 2015 – rozpoczęcie budowy;

Styczeń 2015 – uzyskanie pozwolenia na budowę;

26 czerwca 2013 – rozstrzygnięcie przetargu;

Finanse

Przetarg:

Rozstrzygnięcie przetargu: 26 VI 2013 r.

Kryteria oceny: wysokość oferowanej ceny brutto za wykonanie zamówienia

Firmy biorące udział i ich oferty:

Nazwa firmy Cena oferty
ENERGO-SYSTEM S.A. 32 449 860,00 zł
MOTA-ENGIL Parking1 Sp. z o.o. 33 044 744,58 zł
WZRT – Północ Sp. z o.o. 33 148 500,00 zł
SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. 34 809 000,00 zł
Pile Elbud Kraków Sp. z o.o. 40 307 100,00 zł
Alesa Nowa Energia Sp. z o.o. 41 206 542,75 zł
ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. 42 895 020,00 zł
Konsorcjum:

1.      Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe „OLMEX” S.A. – lider konsorcjum

2.      REVICO S.A.

45 018 000,00 zł
Konsorcjum:

1.      ELFEKO S.A. – lider konsorcjum

2.      PBE Elbud Poznań S.A.

50 922 000,00 zł

 

Firma WZRT – Północ S.A. została wykluczona z postępowania, a jej oferta odrzucona.

 

Powód wyboru zwycięskiej firmy: Najniższa cena oraz spełnienie wymogów zawartych w Ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Technologia

 1. Obwody pierwotne

Rozdzielnia 220 kV

 • wymiana (demontaż istniejących i montaż nowych) odłączników i przekładników prądowych w polach nr 4 – 8 (w polu sprzęgła wymiana 1 kompletu przekładników i demontaż drugiego);
 • wymiana (demontaż istniejącego i montaż nowego) odłącznika sekcjonującego drugi układ szyn zbiorczych;
 • zainstalowanie aparatury w polach pomiaru napięcia nr 3 i 9;
 • wymiana (demontaż istniejących i montaż nowych) przewodów szyn zbiorczych, oszynowań górnych pól, połączeń między aparatami, połączeń aparatów z szynami zbiorczymi i przewodów mostu do autotransformatora;
 • wykonanie pomiarów i sprawdzeń oraz uruchomienie zmodernizowanej rozdzielni 220 kV.

 

Rozdzielnia 110 kV – 13 pole

 • wymiana (demontaż istniejących i montaż nowych) odłączników szynowych;
 • zainstalowanie dodatkowego odłącznika transformatorowego;
 • wymiana (demontaż istniejących i montaż nowych) przewodów łączących aparaty między sobą i z szynami zbiorczymi oraz wymiana przewodów mostu do autotransformatora, demontaż oszynowania górnego pola;
 • wykonanie mostu rurowego 110 kV nad drogą transportową;
 • wykonanie pomiarów i sprawdzeń oraz uruchomienie zmodernizowanego pola.

Stanowisko autotransformatora 220/110/15 kV AT1

 • demontaż nieczynnego mostu szynowego 15 kV przy stanowisku AT1;
 • demontaż ograniczników przepięć 15 kV zainstalowanych na AT1;
 • zainstalowanie izolatorów wsporczych, głowic kablowych i ograniczników przepięć przy stanowisku AT1;
 • wykonanie połączenia szynowego rozbieralnego głowic kablowych z wypustami autotransformatora AT1.

Zasilanie potrzeb własnych

Budowa zasilania potrzeb własnych zasilanych z:

 • uzwojenia 15 kV AT1 220/110/15 kV – budowa linii kablowej 15 kV od stanowiska AT1 do kontenera potrzeb własnych, montaż rozdzielni 15 kV (w izolacji 24 kV) i transformatora 15/0,4 kV w kontenerze potrzeb własnych,
 • rozdzielni nN potrzeb własnych zlokalizowanej na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość – budowa dwóch linii kablowych nN od budynku stacji 15/0,4 kV należącej do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość do rozdzielni nN w budynku technologicznym,
 • agregatu przewoźnego.

 

 1. Obwody wtórne
 • instalacja i uruchomienie obwodów wtórnych w tym układów EAZ w:
 1.  polach liniowych rozdzielni 220 kV,
 2.  polach 220, 110 i 15kV AT 1,
 3.  polu sprzęgła 220kV,
 4.  polach pomiarów napięć 220kV
 • instalacja układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej rozdzielni 220 kV,
 • instalacja zabezpieczenia szyn rozdzielni 220 kV,
 • przeniesienie systemu monitoringu AT1 220/110/15 kV do nowego budynku technologicznego i przystosowanie do nowych obwodów wtórnych i SSiN;
 • opracowanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania automatyki ARST grupy stacji ZAM-MKR-CHS,
 • instalacja układu automatycznej regulacji napięcia i mocy biernej, uruchomienie skoordynowania ze stacjami sąsiednimi zgodnie z wynikiem przeprowadzonej analizy,
 • zainstalowanie łącza inżynierskiego,
 • zainstalowanie systemu sterowania i nadzoru stacji (SSiN), opracowanie programów testów SSiN (symulacyjnych i końcowych), przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie testów SSiN (symulacyjnych i końcowych),
 • zainstalowanie lokalizatora miejsca uszkodzenia (zwarcia),
 • zainstalowanie nowego układu ARST realizującego funkcję regulacji napięcia i mocy biernej,
 • zainstalowanie lokalnego układu rezerwowej sygnalizacji awaryjnej (RSA),
 • zainstalowanie autonomicznego systemu rejestracji zakłóceń,
 • przeniesienie układów pomiaru energii elektrycznej do nowego budynku technologicznego,
 • zainstalowanie rozdzielni potrzeb własnych 400/230 V AC,
 • zainstalowanie dwóch baterii akumulatorów 220 V DC z prostownikami,
 • zainstalowanie rozdzielni potrzeb własnych 220 V DC,
 • zainstalowanie dwóch baterii akumulatorów 48 V DC z siłowniami,
 • zainstalowanie rozdzielni potrzeb własnych 48 V DC,
 • zainstalowanie 2 falowników 230 V AC przystosowanych do pracy równoległej z bypassem i rozdzielnicy napięcia gwarantowanego 230 V AC,
 • budowa zasilania nn 0,4 kV z rozdzielni PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, przebudowa pól nn w rozdzielni PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość,
 • instalacja układu monitoringu potrzeb własnych.

Wpływ

 • Zwiększenie pewności i niezawodności pracy zainstalowanych urządzeń, w tym działania aparatury rozdzielczej, działania zabezpieczeń oraz systemów łączności,
 • dostosowanie stacji do realizacji funkcji zdalnego nadzoru i zdalnego sterowania w zakresie wyposażenia technologicznego oraz ochrony obiektu, w tym dostosowanie stacji, w części należącej do PSE S.A., do pracy bez stałej obsługi ruchowej (w kontekście przewidywanej zmiany przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość – odnośnie ograniczenia obsługi ruchowej),
 • uniezależnienie się od urządzeń potrzeb własnych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, w tym redukcja kosztów zakupu energii elektrycznej zużywanej na potrzeby własne stacji,
 • obniżenie kosztów eksploatacji, w tym kosztów związanych z naprawami awaryjnymi.

Bibliografia

http://stacjamokre.pl/Data ostatniej modyfikacji: 18 marca 2022

Inwestycje