ZE PAK

Inwestycja obejmuje budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin o mocy około 120 MWe i około 90 MWt oraz dodatkowo kotła szczytowego opalanego gazem o mocy około 40 MWt.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Koninlogo (1)

Misją ZE PAK jest produkcja czystej ekologicznie energii elektrycznej i cieplnej w sposób efektywny i zapewniający bezpieczeństwo.

 

 

Wykonawca

 

Nie wybrano

Przebieg inwestycji

G_T_PAK

Finanse

Planowany czas zakończenia inwestycji

II połowa 2019 r.

Planowany czas rozpoczęcia inwestycji

Podpisanie kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin o mocy 120 MWe i około 90 MWt oraz dodatkowego kotła szczytowego o mocy około 40 MWt z wybranym oferentem jest planowane w połowie 2016 r.

Prognozowana wartość inwestycji

720 mln zł

 

Pod koniec lipca 2015 roku wpłynęły do ZE PAK trzy oferty na budowę „pod klucz” bloku gazowo-parowego wraz z kotłownią rezerwowo-szczytową w Elektrowni Konin wraz z zapewnieniem serwisu turbozespołów gazowych na 12 lat eksploatacji. Oferty złożyły

  • Siemens,
  • Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe,
  • SNC-Lavalin.

Powołana komisja przetargowa przystąpiła do analizy i oceny strony technicznej nadesłanych ofert.

W zakresie przygotowań do realizacji tej inwestycji przeprowadzane są analizy ekonomiczne mające na celu potwierdzenie opłacalności budowy bloku z optymalizacją scenariuszy jego przyszłej eksploatacji. Kompletowana jest również dokumentacja niezbędna dla pozyskania wszelkich koniecznych pozwoleń administracyjnoprawnych związanych z przewidywaną inwestycją. W celu dostosowania warunków odbioru ciepła przy zmianie źródła z węglowego na gazowe przeprowadzono negocjacje w sprawie uzgodnienia projektu nowej umowy wieloletniej z dystrybutorem ciepła.

Prowadzone są także rozmowy z instytucjami finansowymi w sprawie pozyskania zewnętrznego finansowania dla tej inwestycji.

W trzecim kwartale 2016 roku  zawieszono prace przygotowawcze do budowy bloku o mocy 120 MWe i 90 MWt oraz dodatkowego kotła szczytowego o mocy 40 MWt w Elektrowni Konin. Zarząd spółki uzasadnił swoją decyzję w sprawie ZE PAK:

„Z uwagi na obecne uwarunkowania zewnętrzne wpływające na efektywność ekonomiczną projektu, a przede wszystkim niepewność co do kształtu systemu wsparcia dla kogeneracji gazowej po 2018 roku, a także z uwagi na obecne relacje między cenami gazu, cenami praw do emisji CO2 i cenami energii elektrycznej, zarząd spółki zdecydował, że podjęcie decyzji o realizacji projektu w obecnych warunkach byłoby obarczone nadmiernym ryzykiem, mogącym negatywnie oddziaływać na osiągane w przyszłości wyniki finansowe”.

Technologia

 

Według raportu oddziaływania na środowisko, który stanowił załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie bloku gazowo-parowego wraz z kotłem szczytowo-rezerwowym oraz towarzyszącą infrastrukturą, na terenie Elektrowni Konin” budowa obejmuje:

  • Blok gazowo-parowy o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie około 293 MWt
  • Kotła szczytowo-rezerwowego, gazowo-olejowego o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie około 41 MWt
  • Zasilanie transformatora potrzeb ogólnych za pomocą napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 220 kV (długość linii ok. 100m) na teren stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin do rozdzielnicy 220 kV Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
  • Wyprowadzenie mocy z transformatorów turbozespołów gazowych i parowego za pomocą linii podziemnych kablowych o napięciu znamionowym 110 kV (długość linii ok. 250 m), na teren stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Konin do rozdzielnicy 220 kV Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
  • Instalacji do przesyłu gazu do turbiny gazowej –rurociągu (fragmentu gazociągu o ciśnieniu roboczym ok. 3 MPa – max. 3,5 MPa) od stacji redukcyjnej gazu do budynku głównego, odcinek o średnicy zewnętrznej DN250 mm i długości ok. 700 m,
  • Instalacji do przesyłu gazu do kotła szczytowego – rurociągu (fragmentu gazociągu o ciśnieniu 0,5 MPa) od stacji redukcyjnej gazu do budynku głównego, odcinek o średnicy zewnętrznej DN250 mm i długości ok. 700 m,
  • Budowie i przebudowie pozostałej infrastruktury towarzyszącej.

Budowa

Obecnie kompletowana jest dokumentacja niezbędna dla pozyskania wszelkich koniecznych pozwoleń administracyjnoprawnych związanych z przewidywaną inwestycją. W celu dostosowania warunków odbioru ciepła przy zmianie źródła z węglowego na gazowe przeprowadzono negocjacje w sprawie uzgodnienia projektu nowej umowy wieloletniej z dystrybutorem ciepła.

Negocjacje z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Koninie, dotyczące wieloletniej umowy na dostawę ciepła do sieci ciepłowniczej miasta Konina zakończono w grudniu 2015. Efektem tych negocjacji jest przygotowana do podpisania umowa wieloletnia, która określa zasady dostaw ciepła z nowej jednostki w latach 2020 – 2030.

W grudniu 2015 roku zawarta została umowa przyłączeniowa z PSE, która określa warunki dostarczania produkowanej przez nowy blok gazowo-parowy energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W fazie końcowej są również negocjacje ze spółką Gaz System, dotyczące umowy przyłączeniowej na dostawę gazu i budowę gazociągu z miejscowości Koło do Elektrowni Konin.

Po przeprowadzeniu stosownego postępowania administracyjnego, Prezydent Miasta Konina 11 lutego 2014 roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bloku gazowo-parowego wraz z kotłem szczytowo-rezerwowym oraz towarzyszącą infrastrukturą na terenie Elektrowni Konin.

29 września 2016 roku spółka ZE PAK wypowiedziała umowę z PSE o przyłączenie bloku do sieci.

 

Wyzwania

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zamknął rok 2015 stratą netto w wysokości niemal 1,88 mld zł. Z tego powodu Grupa szuka oszczędności zawieszając inwestycje. W 2016 roku przeznaczy na nie w części wytwórczej około 50 mln zł, a w wydobywczej około 60 mln zł. Z planowanych udało się ukończyć modernizację bloku nr 1 oraz nr 2. Modernizacja bloku nr 3 i nr 4 została zawieszona do odwołania (decyzja zostanie podjęta nie wcześniej niż wiosną 2017 r.) .

Niezależnie od przesunięcia podjęcia decyzji odnośnie budowy bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin, ZE PAK zamierza pozostać dostawcą ciepła dla miasta Konina po 2020 roku. W tym celu rozważane są różne koncepcje mające służyć realizacji tego zamiaru. Między innymi trwają prace studialne dotyczące produkcji energii i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu obecnie funkcjonującego bloku biomasowego (kocioł CFB K-12 i turbogenerator TG-6) w Elektrowni Konin. Decyzje w tym obszarze zostaną podjęte w oparciu o wyniki oceny ekonomicznej rozpatrywanych koncepcji i we współpracy z odbiorcą ciepła.

Wpływ

Zespół Elektrowni dostarcza około 8,5% mocy krajowej z czego 57,6 % przypada na Elektrownie Pątnów. Dzięki modernizacji zostanie obniżona emisja NOX oraz zwiększy się sprawność wytwarzania energii.

Bibliografia

http://energetyka.wnp.pl/w-2018-r-ze-pak-chce-oddac-blok-gazowy-120-mw,232771_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/kontrakt-na-budowe-bloku-w-elektrowni-konin-w-pol-2016-r,269930_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/blok-gazowy-120-mwe-w-elektrowni-konin-bedzie-w-2019-r,261322_1_0_0.html

http://cire.pl/item,66444,1,0,0,0,0,0,ze-pak-zapowiada-inwestycje.html

http://www.pb.pl/4427645,81985,spolki-ze-pak-tna-inwestycje

http://www.rp.pl/Energianews/303069903-ZE-PAK-bedzie-dazyc-do-dywersyfikacji-wytwarzania.html#ap-1

http://www.eib.org/infocentre/register/all/52015392.pdf

http://budownictwo.wnp.pl/trzy-oferty-na-budowe-bloku-120-mw-w-elektrowni-konin,254950_1_0_0.html

http://ri.zepak.com.pl/pl/raporty/raporty-biezace/492-zawarcie-umowy-znaczacej.html

http://energetyka.wnp.pl/ze-pak-w-pierwszym-polroczu-wydal-na-inwestycje-226-mln-zl,256519_1_0_0.html

http://zepak.com.pl/pl/o-firmie/informacje-o-spolce.html

http://remak-rozruch.com.pl/

Grad: ZE PAK wstrzymuje inwestycje licząc na wzrost cen energii (WIDEO)

http://energetyka.wnp.pl/ogromny-spadek-inwestycji-grupy-ze-pak,285536_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/ze-pak-odwleka-decyzje-o-budowie-bloku-120-mwe-w-elektrowni-konin,282178_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/rok-2017-bedzie-bardzo-trudny-dla-ze-pak,294638_1_0_1.htmlData ostatniej modyfikacji: 28 grudnia 2018

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01