Elektrownia Jaworzno

Budowa nowego bloku o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno III. Nowy blok znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji elektrowni Jaworzno III. Atutem przemawiającym na korzyść lokalizacji inwestycji jest bliskość kopalń węgla należących do Tauron Wydobycie, z których produkcji będzie możliwe pokrycie 80% zapotrzebowania nowego bloku.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

turon

TAURON Wytwarzanie S.A. jest drugim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. (…)Podstawową działalnością TAURON Wytwarzanie jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz wytwarzanie i zaopatrywanie klientów w parę wodną. Spółka dysponuje 4 506 MWe mocy elektrycznej zainstalowanej oraz 1 411,1 MWt mocy cieplnej osiągalnej.

 

Wykonawcy:

Konsorcjum:

RAFAKOrafako, Spółka z Grupy PBG powstała w 1949 roku i zatrudnia obecnie około 2000 osób. Firma jest od początku istnienia związana z branżą energetyczną, na potrzeby której projektuje i produkuje kotły i urządzenia ochrony środowiska. Sprywatyzowana w roku 1993 RAFAKO S.A. jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 roku. W wyniku nabycia większościowego pakietu akcji Spółki, od 2011 roku RAFAKO S.A. należy do Grupy PBG.

 

Mostostal WarszawaMostostal_Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz” dla partnerów krajowych i zagranicznych.

 

Dostawcy technologii:

 • Siemens                                                                                                    siemens

Przebieg inwestycji

timelineJaworzno

Finanse

Terminy przetargu:

Rozpoczęcie przetargu:                                     maj 2010

Złożenie ofert ostatecznych:                            październik 2012

Rozstrzygnięcie przetargu:                               styczeń 2013

Podpisanie Kontraktu:                                      kwiecień 2014

Czego dotyczy przetarg:

Przetarg dotyczy budowy bloku w Jaworznie o 800-910 megawatów na parametry nadkrytyczne, sprawność ok.45%. Zamówienie realizowane w formule EPC („pod klucz”). Blok ma spełniać wymagania norm emisji obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej. Czas realizacji inwestycji to 59 miesięcy od dnia podpisania kontraktu.

Kryteria oceny:

74% – cena

26% – wskaźniki techniczne

Firmy biorące udział i ich oferty:

Konsorcja:

 • SNC-Lavalin Polska, SNC-Lavalin, Hitachi Power Europe – 5,9 mld z³
 • Alstom Power, Alstom Power Systems – 5,97 mld z³
 • Rafako, Mostostal Warszawa – 5,41 mld zł – Znamionowa moc bloku netto 843,53 MW oraz sprawność netto. 45,91%
 • COVEC, CNEEC, Polimex-Mostostal – 4,9 mld zł

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Pozostałe zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Komplikacje:

Odwołania konsorcjum SNC-Lavalin i Konsorcjum CNEEC do KIO (oddalona). Skarga Konsorcjum CNEEC do Sądu okręgowego w Katowicach na wyrok KIO (oddalona).

Dnia 14.09.2016 Rafako złożyło wniosek o podwyższenie ceny kontraktu o 127 mln zł i przedłużenie terminu realizacji projektu o 10 miesięcy.

1 marca 2017 r. Tauron Wytwarzanie podpisał aneks do budowy bloku energetycznego. Cena została zwiększona o 71,05 mln zł (tzn. do kwoty  4 470 mln zł), a termin na wykonanie umowy zostaje wydłużony o 8 miesięcy (czyli najpóźniej do 67 miesiąca od zawarcia umowy). Powodem aneksowania umowy była konieczności zmiany sposobu posadowienia obiektów bloku na pośrednie, a także z uzgodnienia przez strony umowy dodatkowych prac. Potrzebne jest wykonanie fundamentu pod piątą strefę elektrofiltra (EF) i rozbudowę budynku rozdzielni EF. Dodatkowe prace mają pozwolić Tauronowi osiągnąć oszczędności w czasie przewidywanego postoju bloku w 2021 roku dla przystosowania go do spełnienia przyszłych wymagań konkluzji BAT.

Mechanizmy finansowe:

W celu zabezpieczenia finansowego przedsięwzięcia powstała spółka celowa Rafako (E003B7 Sp. z o.o.). Inwestycję uargumentowano potrzebą unowocześnienia bloków oraz zastąpienia starych bloków w Elektrowni Jaworzno.

Zgodnie z obwieszczeniem Tauronu Wytwarzanie z dnia 1.12.2016 zostanie utworzona nowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Jej kapitał ma wynieść 1,85 mln zł. Zmiana sposobu finansowania bloku przyczyni się do obniżenia wskaźnika długu netto/EBITDA, a także ograniczy to ryzyko przekroczenia granicznego poziomu konwenantu (3,5x) zawartego w umowach.

Zaopatrzenie w paliwo:

Paliwo dostarczy Południowy Koncern Węglowy należący do grupy Tauron.

Dofinansowania:

Technologia

Typ instalacji: Elektrownia

Moc znamionowa: 843,53 MW

Sprawność ogólna: 45,91 %

Parametry pary:Para świeża:temperatura: 600 oC , ciśnienie: 27,5 MPa, przepływ: 647,74 kg/s.

Para wtórna: temperatura 610 oC, ciśnienie: 5,8 MPa, przepływ: 539,54 kg/s.

Kocioł:

Producent: Rafako.

Typ: Pyłowy, wieżowy, przepływowy na parametry nadkrytyczne.

Moc: 1728.5 MWt.

Wydajność: 2 390 t/h.

Sprawność:      94.01%.

Dyspozycyjność: >95 %.

Turbina:

Producent: Siemens

Model: SST5-6000

Dane techniczne w załączniku: siemens st5-6000.

Generator:

Producent: Siemens

Model: SGen-3000W

Częstotliwość Model Współczynnik mocy Moc pozorna Sprawność Napięcie na zaciskach
50 Hz SGen5-3000W series 0.85 550-1300 MVA Do 99% 15-27 kV

gen

Układ wody chłodzącej: Układ wody chłodzącej z pojedynczą, przeciwprądową, chłodnią kominową (docelowo 180 m wysokości) wraz z urządzeniami pomocniczymi w postaci pomp, sit i rurociągów.

Inne technologie:

Tangencjonalny system spalania kotła z pochylanymi, dyszami palników, regeneracja, przegrzew wtórny pary. jako zabezpieczenie: dwie nitki instalacji powietrza i spalin w celu zwiększenia  dyspozycyjności i dodatkowy młyn węglowy.

Oczyszczanie spalin:
NOx: niskoemisyjne palniki z rozdziałem powietrza na wtórne i pierwotne, instalacja SCR.

SOx: mokra instalacja.

pyły: elektrofiltr.

CCS ready: tak

Standardy emisyjne: Standardy emisyjne będą spełniać wymagania dyrektywy IED.

Paliwo: Węgiel kamienny dostarczany z pobliskich kopalni należących do grupy Tauron – Janina oraz Sobieski. Zużycie: ok.
342.5 t/h.

Produkcja energii: ok. 6,5 TWh rocznie.

Wyprowadzenie mocy: Wyprowadzenie do stacji Byczyna, linią blokową 400 kV.

Przesył energii: wykonawstwo: PSE Operator.

Budowa

Stan prac budowlanych:

-Zgodnie z planem 13 listopada 2020 roku blok został oddany do eksploatacji. Blok będzie wytwarzał około 6,5 TWh energii elektrycznej rocznie ze sprawnością netto 45,9%.

– We wrześniu 2020 roku zostały zakończone rozruchy urządzeń w bloku oraz prace optymalizacyjne. Udało się osiągnąć moc znamionową. Uruchomiono również nowe połączenie kolejowe z Zakładem Górniczym Sobieski

– W sierpniu 2020 roku udało się zsynchronizować blok z krajową siecią elektroenergetyczną. Zostały zmodernizowane palniki węglowe. Zainstalowano również dodatkowe opomiarowanie oraz oprzyrządowania dysz palników pyłowych. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy kotła.

-Planowana data oddania bloku do eksploatacji to połowa listopada 2020 roku.

-Uszkodzenie jednego z elementów kotła powoduje, że termin lutowy nie został wypełniony

-Kolejne przesunięcie terminu zakończenia budowy na 15.02.2020 r.

-Przesunięcie terminu zakończenia budowy bloku na 31.01.2020 r. Zwiększenie kwoty netto inwestycji o 1,14 mld zł z pierwotnych 4,4 mld zł.

– Czas zakończenia: Planowany czas oddania bloku do eksploatacji do listopad 2019.

– 16 stycznia 2019 zakończono cykl szkoleń teoretycznych. Szkolenia praktyczne zostaną rozpoczęte w lutym, a ich ukończenie planowane jest na sierpień.

– Udana próba ciśnieniowa. Zaawansowanie inwestycji w ponad 60% (maj 2018).

– Trudności podczas realizacji: Wystąpiła konieczność wykonania palowania gruntu pod fundamenty elektrowni co spowodowało nieplanowane koszty w wysokości ok. 40-50 mln zł

– Rozpoczęcie: wrzesień 2014

Lista znanych wykonawców:

 • Tauron Wytwarzanie Serwis: Zaprojektowanie, dostawa, montaż, rozruch i przekazanie układu nawęglania,
 • Uniserv – Piecbud: Zaprojektowanie, dostawa i montaż chłodni kominowej wraz z  wyposażeniem,
 • Emerson Process Management: Zaprojektowanie, dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie branży elektrycznej oraz AKPiA wraz z systemem DCS (Oviation),
 • Siemens: Wytworzenie, dostawa i montaż wyspy turbinowej,
 • Zakł. Pomiarowo-Badawczymi Energetyki Energopomiar: Inżynier kontraktu,
 • Energoprojekt Katowice S.A.: Generalny projektant,
 • Energopol-Szczecin: Prace budowlane,
 • Zamet Industry S.A.: Wykonanie i dostarczenie stalowej konstrukcji nośnej kotła wraz z rusztem nośnym,
 • Kopex S.A., Stal-Systems S.A.: Dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynków maszynowni, kotłowni, bunkrowni, LUVO, SCR, montaż bunkrów węglowych, podniesienie i ułożenie zdmuchiwaczy parowych,
 • Termokimik: Licencja na technologię SCR
 • Veolia Water Technologies: Oczyszczalnię ścieków IOS,
 • PBG oil and gas: Przygotowanie terenu budowy,
 • ESI Eurosilo: Magazyn gipsu,
 • Certus: Koordynację BHP,
 • Mostostal Kraków – Montaż i dostarczenie  konstrukcji stalowej skośnego mostu nawęglania,
 • Famak Famur – I część układu nawęglania zewnętrznego,
 • Polimex Energetyka -montażu części ciśnieniowej kotła, wartość umowy wynosi 118,75 mln zł,
 • Control Process – układ odpopielania,
 • Warbud, Transsystem, oraz Financing & Manufacturing & Know-How II część układu nawęglania zewnętrznego.
 • Toropol – zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego
 • Miko-Tech i Eurovia – układ sieci wodno-kanalizacyjnych

Wpływ

Wpływ na gospodarkę regionu:

Inwestycja zdecydowanie pobudzi pod względem gospodarczym Jaworzno i okolice, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne, oraz zapewni miejsca pracy w energetyce i górnictwie.

Konflikty z ludnością:

Brak konfliktów.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:

Nie dotyczy.

Bibliografia

INFORMACJE POTWIERDZONE PRZEZ FIRMĘ SIEMENS SP. Z O.O.

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1118

http://elektroenergetyka.pl/numer/167

http://www.blok910.pl/inwestycja/Strony/inwestycja.aspx

http://www.siemens.pl/pl/press/news/wysokosprawny-blok-elektrowni-jaworzno-iii.htm

http://www.cire.pl/item,92248,1,0,0,0,0,0,tauron-podpisal-umowe-na-budowe-bloku-910-mw-w-jaworznie.html

http://www.cire.pl/item,137490,1,0,0,0,0,0,rafako-chce-dodatkowe-127-mln-zl-za-blok-w-jaworznie.html

http://www.cire.pl/item,132018,1,0,0,0,0,0,umowa-na-montaz-czesci-cisnieniowej-kotla-bloku-910-mw-w-jaworznie-podpisana.html

http://www.cire.pl/item,138081,1,0,0,0,0,0,tauron-wydziela-spolke-do-budowy-bloku-w-jaworznie.html

http://jaworzno.naszemiasto.pl/artykul/budowa-bloku-energetycznego-w-elektrowni-jaworzno-3-wiemy,1705441,art,t,id,tm.html

http://www.cire.pl/item,155516,1,0,0,0,0,0,blok-taurona-w-jaworznie-gotowy-w-50-procentach.html

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/torpol-ma-umowe-z-tauronem-na-uklad-torowy,170,0,2393002.html

http://budownictwo.wnp.pl/torpol-wybuduje-dla-taurona-tory-w-elektrowni-jaworzno-iii,312627_1_0_0.html

https://www.cire.pl/item,161860,1,0,0,0,0,0,tauron-bloku-910-mw-w-jaworznie-zaliczyl-kluczowy-test-technologiczny-.html

https://budownictwo.wnp.pl/nowy-blok-w-elektrowni-jaworzno-iii-coraz-blizej-ukonczenia,338092_1_0_0.html

https://dziennikzachodni.pl/nowy-blok-910-mw-elektrowni-jaworzno-iii-juz-wyprodukowal-prad-finalnie-bedzie-gotowy-jesienia-2020-r/ar/c1-15138460

https://www.wnp.pl/budownictwo/wciaz-nie-wiadomo-kiedy-ruszy-blok-910-mw-w-jaworznie-kociol-uszkodzony,372322.html

https://jaworzno.naszemiasto.pl/nowy-blok-energetyczny-910-mw-w-jaworznie-skorzysta-z/ar/c3-7911513

https://nettg.pl/news/172217/blok-energetyczny-o-mocy-910-megawatow-w-elektrowni-jaworzno-zostal-oddany-do-eksploatacji

https://inzynieria.com/energetyka/wiadomosci/59240,w-jaworznie-przeprowadzono-synchronizacje-bloku-910-mw-z-siecia,porozumienie-z-wykonawca

Nowy blok Elektrowni Jaworzno osiągnął maksymalną moc

https://jaworzno.naszemiasto.pl/blok-energetyczny-w-jaworznie-zostal-oddany-do-eksploatacji/ar/c3-7997091

 

 Data ostatniej modyfikacji: 21 marca 2022

Inwestycje